Karuselli-hankkeessa tartutaan lasten hyvinvointihaasteisiin

6.5.2020

Katso ja kuuntele Karusellihankkeen esittelyvideo. Video on tekstitetty.

Varhaiskasvatus on kiinteä osa suomalaisten lapsiperheiden arkea. Varhaiskasvatuksen perustehtävä on lasten oppimisesta, kasvatuksesta ja perushoidosta huolehtiminen yhteistyössä vanhempien kanssa.  

Vanhemmat ovat oman lapsensa arjen asiantuntijoita. Sen tulee olla lähtökohta, kun varhaiskasvatuksessa keskustellaan lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja hyvinvointihaasteista. Päiväkotibarometri-tutkimuksemme mukaan useat vanhemmat kuitenkin kokevat, että mahdollisuuksia syvällisempiin keskusteluihin lapsen hyvinvoinnista ja mahdollisista haasteista on rajatusti. Arjen kohtaamiset varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa tapahtuvat lähinnä lapsen tuonti- ja hakutilanteissa, joissa ehditään vaihtaa vain muutama sana lapsen päiväsujumisesta. Vanhempien toiveissa toistuu myös tarve vertaisuudelle, arjen tuelle ja muilta vanhemmilta saaduille vinkeille ja neuvoille.

Karuselli-hankkeen tavoitteena on lisätä vanhempien ja päiväkotien välistä vuoropuhelua ja löytää uusia keinoja tarttua päiväkoti-ikäisten lasten ja lasten perheissä ilmeneviin hyvinvointihaasteisiin.

Vanhempien osallisuuden ja verkostoitumisen tulisi olla kiinteä osa päiväkodin toimintaa. Päiväkoti on hedelmällinen ympäristö vertaisverkostojen syntymiselle, sillä se kokoaa yhteen asuinalueen perheet. Parhaimmillaan päiväkoti voi olla kynnyksetön paikka kohdata perhe kokonaisuutena. Paikka, jossa perheet voisivat ottaa matalalla kynnyksellä huoliaan puheeksi ja jossa he voisivat saada sekä ammatillista että vertaistukea kokemiinsa haasteisiin.

Käytännössä päiväkodeissa voitaisiin toteuttaa monimuotoisemmin perheiden yksilöllisiä tarpeita vastaavia vanhempain- ja perheryhmiä sekä vertais- ja verkostoitumisfoorumeita. Päiväkodin puitteissa toteutettavalla toiminnalla tavoitettaisiin paremmin myös sellaiset perheet, joiden on syystä tai toisesta haastavaa hakeutua vastaavaan toimintaan, esimerkiksi kunnan peruspalveluiden tai yhdistystoiminnan kautta.

Karuselli-hankkeen tavoitteena on lisätä vanhempien ja päiväkotien välistä vuoropuhelua ja löytää uusia keinoja tarttua päiväkoti-ikäisten lasten ja lasten perheissä ilmeneviin hyvinvointihaasteisiin. Tavoitteisiin pyritään varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien yhteistyötä kehittämällä sekä vanhempien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä.

Karuselli-hankkeen käytännön toteutus 

Päiväkoti-ikäisten lasten hyvinvointihaasteet näkyvät sekä kotona että varhaiskasvatuksessa. Hyvinvointihaasteet voivat olla hyvin moninaisia; ne voivat koskettaa yksittäistä lasta, hänen perhettään tai laajempaa yhteisöä. Lasten hyvinvointihaasteet voivat liittyä kasvuun ja oppimiseen tai fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin. Myös erilaiset median käyttöön liittyvät asiat voivat aiheuttaa ongelmia lapsen kasvulle, kehitykselle ja käytökselle. Ne aiheuttavat usein huolta myös vanhemmille, kuten Päiväkotibarometri osoittaa.

Karuselli-hankkeessa jokainen päiväkoti päättää yhteisen keskustelun pohjalta, millaiset esille nousevat asiat valitaan kehittämiskohteiksi ja millaiset kehittämistavoitteet niiden pohjalta asetetaan. Kun päiväkotikohtaiset tavoitteet on asetettu, pohditaan ja päätetään yhdessä keinot niiden saavuttamiseksi. Koska kyseessä on kehittämishanke, erilaisia toimintatapojakokeillaan ennakkoluulottomasti. Päiväkodeissa jo käytössä olevia toimintoja jatkokehitetään ja jaetaan vinkkejä ja toimintamalleja muille mukana oleville pilottipäiväkodeille.  

Uusia toimintamuotoja kehitettäessä on tärkeä pohtia, miten toiminta saadaan istutettua päiväkodin ja perheiden arkeen niin, että se on mielekästä sekä henkilökunnalle että perheille.

Mitä muutos vaatii?

Vanhempien osallisuuden lisääminen vaatii työtä: vanhempia täytyy rohkaista aktiivisesti ja dialogille on varattava aikaaMuutos kohti tiiviimpää yhteistyötä vaatii ammattilaisten omien asenteiden, ammatillisuuden ja työskentelyotteen aktiivista tarkastelua. On uskallettava heittäytyä avoimempaan, kuuntelevampaan ja tasavertaisempaan vuorovaikutukseen. Perheiden asiantuntijuus ja näkökulmat on osattava ottaa aidosti ja kunnioittavasti huomioon toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Keskeisin kysymys on miten tarjota erilaisia osallistumismahdollisuuksia ja osallisuuden kokemuksia kaikille asiakasperheille?

Työn ja perheen yhteensovittaminen tiukkoine aikatauluineen voi olla esteenä vanhempien osallisuudelle. Vanhempien ja erityisesti erilaisten asiakasryhmien, kuten maahanmuuttajaperheiden ja erityislasten vanhempien aktivoiminen mukaan toimintaan vaatii henkilökunnalta aikaa, paneutumista ja suunnittelua. Haasteeksi voi koitua päiväkotien henkilökunnan kokema resurssipula ja kiire. Uusia toimintamuotoja kehitettäessä on tärkeä pohtia, miten toiminta saadaan istutettua päiväkodin ja perheiden arkeen niin, että se on mielekästä sekä henkilökunnalle että perheille. Minkälainen toiminta tukee aidosti asetettuja tavoitteita ja jää elämään päiväkodin toimintakulttuuriin myös hankkeen päättymisen jälkeen?