Vanhemmat mukaan koulun ja päiväkodin arkeen! Miksi ja miten?

21.1.2019

Educa 2019

Vanhempiin tutustuminen ja vuorovaikutus kotien kanssa lisää lasten ja perheiden tuntemusta, helpottaa ammattilaisten työn suunnittelua ja toteuttamista, sekä tarjoaa alustan vanhempien väliselle vertaistuelle.

Vanhempien osallisuus koulussa ja päiväkodissa kannattaa nähdä voimavarana ja ottaa vanhempia mukaan yhteisön toimintaan heitä itseään kiinnostavalla tavalla.

Johdon on tärkeä painottaa yhteistyön merkitystä ja viestiä omalla toiminnallaan, että vanhemmat ovat tärkeä osa sujuvaa arkea.

Kokosimme ideoita ja työkaluja kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön päiväkodin ja koulun ammattilaisille.

palapelin palat

Voisiko vanhemmilta pyytää aiheita vanhempainiltaan? Miten vanhempia voi osallistaa mukaan koulun ja päiväkodin arkeen? Voisiko yhteistyöllä saavuttaa enemmän?

Miksi?

Vanhempien luottamus kouluun ja opettajiin on vahvaa. Enemmistö vanhemmista kokee, että koulu kannustaa heitä pitämään yhteyttä kouluun.


Vanhempien barometri 2018

Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on kirjattu opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien perusteisiin ja lainsäädäntöön. Hyvällä yhteistyöllä on todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia.

Yhteistyö

 • tukee opettajien ja kasvattajien työtä ja pedagogisia tavoitteita
 • parantaa oppimistuloksia
 • vähentää kiusaamista ja syrjäytymistä, vahvistaa kaverisuhteita
 • lisää lasten ja nuorten hyvinvointia
 • lisää koko yhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta
 • lisää yhteisöllisyyden ja yhteisöön kuulumisen tunnetta
 • luo lasten ja nuorten ympärille aikuisten turvaverkon
 • saa lapset ja vanhemmat viettämään enemmän aikaa yhdessä
 • tukee vanhemmuutta ja vertaistoimintaa
 • vahvistaa vanhempien ymmärrystä päiväkodin ja koulun arjesta
 • kannustaa vanhempia tukemaan kasvatus- ja opetustyötä
 • lisää kasvatus- ja opetustyön arvostusta yhteiskunnassa

Miten?

Helpoimmillaan yhteistyö on arkista aktiivisuutta ja yhdessä tekemistä. Kutsutaan vanhemmat kouluun, tutustutaan ja vaihdetaan ajatuksia.

Yhteistyön merkitys korostuu nivelvaiheissa; lapsen siirtyessä esikoulusta kouluun, alakoulusta yläluokille ja peruskoulusta toiselle asteelle. Päiväkodin ja koulun kannattaakin käyttää aikaa ja tutustua uusiin vanhempiin erityisesti kauden alkaessa.

Kaikki vanhemmat eivät osallistu yhteisöllisiin tapahtumiin ja yhteisiin tilaisuuksiin, siksi yksilöllisiäkin ratkaisuja tarvitaan. Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ja eri kieli- ja kulttuuritaustaiset tarvitsevat erityistä huomiota.

Vanhempien intoa ja osaamista voidaan hyödyntää opetuksessa, ammatinvalinnassa, retkillä, tapahtumissa, päiväkodin ja koulun lukuhetkissä tai esimerkiksi Koulun korva -toiminnassa. Vanhemmat kannattaa ottaa mukaan myös toiminnan suunnitteluun, esimerkiksi koulun tai päiväkodin arvoja, järjestyssääntöjä tai vuosisuunnitelmaa laadittaessa.

Vanhemmille on tärkeää kertoa oman yhteisön toimintakulttuurista ja pedagogisista tavoitteista ymmärrettävästi; arkikielellä ja yhdessä keskustellen. Vanhemmat kaipaavat myös konkreettisia vinkkejä siitä, kuinka he voivat kotona tukea ja kannustaa omaa lastaan kasvun ja oppimisen poluilla. Viestinnässä kannattaa hyödyntää monipuolisesta eri kanavia ja varmistaa, että myös eri kulttuureista tulevat perheet ovat ymmärtäneet viestin sisällön.

Keinoja yhteistyön kehittämiseen

Vanhemmat mukana päiväkodin ja koulun arjessa

Ota aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteyttä vanhempiin. Huomioi erilaiset perheet. Harjoittele sähköisten alustojen (esim. Wilma/Helmi) käyttöä vanhempien kanssa. Laatikaa pelisäännöt yhdessä: milloin, miten ja missä asoissa pidämme yhteyttä? 

Uskalla antaa vanhemmille myös vastuuta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 

Lue lisää

Luokan vanhempaintiimi -opas

Onnistuneen vanhempainillan vitamiinit

Vanhempainilta onnistuu hyvällä suunnittelulla. Tee kutsusta innostava ja kerro, että vanhemmat ovat tervetulleita. Ilmoita ajankohta ja aiheet vanhemmille hyvissä ajoin. Voit pyytää myös vanhemmilta heitä kiinnostavia teemoja asialistalle.

Luo välitön ja keskusteleva tunnelma. Pohdi, voisiko vanhempainillan järjestää myös päiväkoti-  tai koulurakennuksen ulkopuolella. Pyydä vanhemmilta palautetta illan sisällöstä ja kehitä niiden avulla tulevia vanhempainiltoja.

Katso lisää vinkkejä vanhempainiltaan

Osallisuuvinkki rehtorille ja opettajalle

Vanhempien osallisuus ja mukanaolo koulun toiminnassa ja sen kehittämisessä on opetussuunnitelman tavoite. Vanhempien osallisuus ei saa keskittyä varainhankintaan. Vanhempien osallisuus kannattaa nähdä kasvatusyhteisöissä moninaisena ja ottaa vanhempia mukaan päiväkodin/koulun toimintaan vanhemmista lähtevän kiinnostuksen mukaan. Kaikkien vanhempien ei tarvitse olla mukana kaikissa koulun tarjoamissa osallistumisen tavoissa.

Vinkkejä osallisuuden kehittämiseen

Yhteistyöllä on todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia

Rehtorin ja päiväkodin johtajien on hyvä painottaa kotien kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä ja viestiä toiminnallaan, että vanhemmat ovat tärkeä yhteistyökumppani. Kohtaa vanhemmat ja kuule heidän ajatuksensa​. Kokeile uudenlaisia toiminta- ja viestintätapoja​. Avaa silmät vanhempien osaamiselle​. Ota vanhemmat mukaan koulun toimintaan.

Hyvän ilmapiirin rakentamisen palikat

Vanhemmat oppimisen ja kasvun tukena

Vanhempien barometri 2018 paljastaa, että vanhemmat kaipaavat ideoita siitä, kuinka he voivat tukea lasta koulunkäynnissä. Kerro vanhemmille käytännön esimerkkejä, millä eri tavoin he voivat kannustaa ja tukea lasta kotitehtävissä tai muissa kouluarkeen liittyvissä askareissa.

nuoria skeittipuistossa

Lue suosituksemme 2018 Vanhempien Barometristä

Kunta hyötyy kumppanuudesta

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö tukee opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten työtä, vanhemmuutta sekä lapsen kasvua ja oppimista. Yhteistyössä tarvitaan molemminpuolista, vilpitöntä halua kuunnella, halua kehittyä ja kehittää sekä kykyä aktiiviseen vuorovaikutukseen. Suhtaudu myönteisesti vanhempien läsnäoloon ja vahvistat osallistavaa kulttuuria koko kunnassa esimerkiksi kuntakohtaista vanhempaintoimintaa tukemalla.

Kuntakohtainen vanhempaintoiminta

”Kumppanuuden rakentamiseen tarvitaan vuorovaikutusta ja dialogia.”


 

Vanhempien osallisuuden avaimet

 • Jokainen vanhempi kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.
 • Vanhempien kokemustieto omasta lapsestaan kohtaa ammattilaisen näkemyksen. Erilaisia näkemyksiä kunnioitetaan.
 • Oikein kuulemista ja ymmärtämistä. Tärkeiden asioiden sanomista.
 • Ratkaisukeskeisyyttä ja tilan antamista.

Vanhempien barometri 2019: ”Vanhempien osallisuudessa vielä kehitettävää”

Tuoreen barometrin tulokset kertovat, että vanhempien osallisuutta arjessa ja toiminnassa tulee edelleen kehittää. Vanhempien kokemukset koulun tarjoamista osallistusmahdollisuuksista painottuivat käytännön toimintoihin, kuten juhlien, retkien tai leirikoulun järjestämiseen. Harvemmin koulu oli tarjonnut mahdollisuutta osallistua toiminnan kehittämiseen, kuten koulun arvojen, järjestyssääntöjä tai opetussuunnitelmaa koskeviin keskusteluihin.

Vanhempainliitto tukee toiminnallaan lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttää päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kannustamme ja tuemme vanhempaintoimijoita hyvinvoinnin edistämisessä paikallisella tasolla, kunnissa ja yhteiskunnassa. Rakennamme vanhempainyhdistyksille, opettajille sekä päätöksentekijöille palveluita yhteistyössä muiden lapsi- ja perhejärjestöjen kanssa.

Ulla Siimes

Kysy lisää!

Ulla Siimes

Toiminnanjohtaja / Executive director

+358 40 553 0981

ulla.siimes@vanhempainliitto.fi

Tuija Metso

Kysy lisää!

Tuija Metso

Erityisasiantuntija / Senior Consultant

+358 44 755 1371

tuija.metso@vanhempainliitto.fi

Merja Korhonen

Kysy lisää!

Merja Korhonen

varhaiskasvatuksen asiantuntija / Consultant for Early Childhood Education

+358 44 341 4064

merja.korhonen@vanhempainliitto.fi

Jaa artikkeli