Yhteistyötä vanhempien kanssa koronaepidemian aikana

Kouluissa ja päiväkodeissa eletään tänä syksynä poikkeustilanteessa, vaikka lapset ovat palanneet kevään etäopetusjakson jälkeen kouluihin ja päiväkoteihin. Koronaan liittyvät turvallisuusohjeet tulee huomioida kaikessa koulujen ja päiväkotien toiminnassa. Järjestelyt vaikuttavat myös vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyön merkitys korostuu tilanteessa, jossa koulujen ja päiväkotien arki voi muuttua koronan takia nopeasti. Nyt tarvitaan hyvin toimivaa viestintää, yhteen hiileen puhaltamista ja saumatonta yhdessä toimimista. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää päiväkotia ja koulua aloittaviin ja yläkouluun siirtyviin lapsiin ja nuoriin sekä heidän vanhempiinsa: miten heidät otetaan päiväkoti- ja kouluyhteisöissä vastaan niin, että he pääsevät osaksi yhteisöjä. Myös erityistä huomiota tai tukea tarvitsevien lasten ja nuorten perheet hyötyvät tiiviistä yhteistyöstä koulun tai päiväkodin kanssa poikkeustilanteessa. Tähän artikkeliin on koottu vinkkejä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön koronaepidemian aikana.

Nyt tarvitaan hyvin toimivaa viestintää, yhteen hiileen puhaltamista ja saumatonta yhdessä toimimista. 

Aktiivinen ja avoin viestintä keventää kuormaa

Poikkeuksellisissa tilanteissa selkeä, johdonmukainen ja avoin viestintä on ensiarvoisen tärkeää. Kun tilanteet vaihtuvat nopeasti, myös kodin ja koulun / päiväkodin välillä on pyrittävä ketterään tiedon vaihtoon, jotta kaikki osapuolet pysyisivät kärryillä ja osaavat toimia tilanteen vaatimalla tavalla, lapsen ja nuoren parhaaksi. Nopeat käänteet voivat johtaa myös väärinymmärrykseen ja virheisiin, joiden korjaaminen jälkeenpäin on työlästä. Viestitulva poikkeustilanteissa voi olla suuri ja eri tahoilta tulevat viestit voivat olla ristiriidassa keskenään. Toisaalta liian vähäinen viestintä voi aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta. Viestejä laaditaan, tulkitaan ja niihin reagoidaan monin tavoin. Siksi viestinnän suunnitteluun, keinoihin ja kanaviin on syytä kiinnittää huomiota.

Kertausta ja pelisääntöjä

Päiväkodissa ja koulussa ohyvä kerrata, kuka tai ketkä viestinnästä vastaavatkuinka tavoitamme kaikki asianosaiset ja kuinka varmistumme, että viestin vastaanottaja on ymmärtänyt viestin sisällön ja reagoi siihen toivotulla tavalla.

Yhteiset viestinnän pelisäännöt ja ajantasainen tieto helpottavat kodin, päiväkodin ja koulun arkea. Pelisäännöt on syytä käydä läpi yhdessä vanhempien kanssa jopa toistuvasti lukuvuoden aikana: mistä päiväkotia ja koulua tai oman lapsen ryhmää koskevat ajankohtaiset uutiset löytyvät, mitä välineitä keskinäiseen viestintään käytetään, ja kuinka viesteihin puolin ja toisin reagoidaan.

Vanhemmat eivät nyt pääse tavalliseen tapaan ilmoitustaulujen äärelle. Päiväkotien ja koulujen verkkosivut tai muut päivittäisen viestinnän kanavat kannattaakin piapäivittää ja tarkistaa, löytyykö kanavalta olennaiset yhteystiedot, ohjeet ja uutiset, jotka vanhemman tulee tietää päiväkodin tai koulun ajankohtaisesta tilanteesta?

Myönteisen viestin voima

Vanhempien tiedon tarve etenkin nivelvaiheissa on suurta, kun monet arkeen liittyvät asiat ovat uusia ja outoja. Vanhemmat tarvitsevat tietoa, jotta he voivat parhaiten tukea lasta ja nuorta uudessa arjessa. Aktiivisesta viestinnästä hyötyvät myös ammattilaiset. Varhaisessa vaiheessa luotu avoin ja luottamuksellinen viestintäkulttuuri luo pohjan toimivalle vuorovaikutukselle, jota tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Niin suullisessa kuin kirjallisessakin viestinnässä tulisi aina painottua myönteinen palaute, haasteellisissakin tilanteissa.

Luottamus ja kohtaaminen ovat avainsanoja myös erityislapsiperheiden kanssa kommunikoitaessa. Jos kasvokkainen kohtaaminen ei onnistu, puhelu tai videopalaveri vanhemman kanssa on viestittelyä tai Wilmaviestiä parempi vaihtoehto keskusteltaessa lapsen tai nuoren tukikeinoista ja hyvinvoinnista. Niin suullisessa kuin kirjallisessakin viestinnässä tulisi aina painottua myönteinen palaute, haasteellisissakin tilanteissa.

Ei pidä unohtaa, että viestinnän keinoin voimme myös tukea toinen toisiamme hankalissa olosuhteissa, jotka koskevat meitä jokaista. Armollisuus ja inhimillisyys saavat ja niiden kuuluukin olla läsnä häiriötilanteissa. Arjessa on myös paljon hyviä hetkiä ja onnistumisia. Positiiviset viestit lasten ja nuorten kuulumisista lohduttavat, ilahduttavat ja lisäävät vanhempien luottamusta siihen, että lapsi pärjää ja voi hyvin.

Vanhempainiltoja ja tapaamisia kasvokkain tai etänä

Suurten livevanhempainiltojen aika ei ole nyt, mutta kasvokkaisia tapaamisia voidaan järjestää turvallisesti pienemmissä ryhmissä (esimerkiksi luokan vanhemmat). Vanhempainilta voidaan järjestää luokkatilaa suuremmassa tilassa, esimerkiksi liikuntasalissa tai ruokasalissa, jolloin turvaväleistä voidaan huolehtia tai säiden salliessa sopivassa paikassa ulkona. Ison ryhmän vanhemmat voi tarvittaessa jakaa kahtia, ja pitää ryhmille erilliset vanhempainillat. Rehtorin, muiden opettajien ja koulun muiden toimijoiden terveiset voi tuoda tapaamiseen videotervehdyksinä. Samoja vinkkejä voi soveltaa myös päiväkotien vanhempainiltoihin.

Luottamusta ja luovia ratkaisuja

Poikkeusajasta huolimatta erityisesti koulun tai päiväkodin uusien vanhempien on tärkeää päästä tapaamaan opettajia ja muita vanhempia kasvokkain. Päiväkotia aloittavien lasten, ekaluokkalaisten ja seiskaluokkalaisten vanhemmille tulisi järjestää mahdollisuuksia tutustua lapsen uuteen päiväkotiin tai kouluun, opettajiin ja toisiin vanhempiin ja aloittaa uutta elämänvaihetta yhdessä.

Tiloihin tutustumisia ja vanhempien kohtaamisia voidaan järjestää. Opettaja voi pitää alkukeskusteluja perheiden kanssa kasvotusten tai etänä. Hän voi kannustaa vanhempia perustamaan viestiryhmän esimerkiksi WhatsAppia hyödyntäen ja sopimaan perheiden tutustumistapaamisia vaikka ulkoilun tai yhteisen grillaamisen merkeissä. Opettaja voi tehdä lasten arkea ja omaa pedagogiikkaansa vanhemmille tutuksi viikkoviestejä, kuvia ja videoita hyödyntäen. Digiaikana opettajan viikkoviesti koteihin voi olla myös video, jonka tekemiseen lapset otetaan mukaan.

Kaikki kohtaamiset ja lasten arjen tutuksi tekemisen tavat vahvistavat vanhempien luottamusta ja rakentavat hyvää pohjaa vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle. Suomen Vanhempainliiton opasvihkoset päiväkotia, ekaluokkaa ja seiskaluokkaa aloittavien vanhemmille tukevat osaltaan perheitä uuden edessä. Oppaista löytyy myös erikielisiä versioitaOppaat ja niihin liittyvät vanhempainiltamallit ovat vapaasti opettajien ja vanhempien käytettävissä. 

Päiväkoti alkaa, tervetuloa!

Koulu alkaa, tervetuloa!

Tervetuloa yläkouluun!

Monipuoliset työkalut käyttöön

Kevään 2020 etäopetusjakson oppeja kannattaa hyödyntää ja järjestää vanhempainiltoja tarvittaessa etänä. Etävanhempainillassa voi käyttää samaa tuttua sovellusta, jota koulussa muutenkin käytetään, esimerkiksi Zoomia, Teamsiä tai Google Meetiä. Virtuaalista keskustelua voi tarvittaessa vahvistaa vuorovaikutusta lisäävillä työkaluilla, kuten Kahootilla, Mentimeterillä tai Padletilla. Etävanhempainiltaavoi saada mukaan sellaisiakin vanhempia, jotka eivät tule lähivanhempainiltoihin. Lisäksi ne mahdollistavat perheissä useamman vanhemman tai lapselle tärkeän läheisen osallistumisen vanhempainiltaan.  

Myös yksittäisen lapsen tai oppilaan vanhempien tapaamisissa voi hyödyntää etäyhteyttä ja koulun tai päiväkodin käytössä olevia sovelluksiaEtätapaamiseen osallistuminen voi olla joillekin vanhemmille mieluisampi ja helpompi järjestää kuin lähitapaaminen. Osalle vanhemmista se onnistuu jopa työn ohessa päiväaikaan. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikissa perheissä ei ole etätapaamiseen tai etävanhempainiltoihin soveltuvia laitteita tai mahdollisuutta käyttää niitäKoulun tai päiväkodin tulee huolehtia siitä, että yhteistyö ja vuorovaikutus toimii myös näiden perheiden kanssa.

Vanhempaintoiminta yhteistyön tukena

Koulu tarvitsee vanhempien tukea ja vanhemmat tarvitsevat koulun ja toistensa tukea. Käytännön tasolla vanhemmat pääsevät kiinni koulun arkeen ja keskinäiseen yhteistyöhön sujuvimmin, kun luokassa toimii luokan vanhempaintiimi tai luokkatoimikunta. Vapaamuotoinen, mutta säännöllinen yhteistyö vahvistaa luokan yhteishenkeä, tarjoaa vanhemmille vertaistukea ja opettajille vanhempien tuen. Vanhempaintiimitoiminnan käynnistyminen tarvitsee aluksi opettajan aktiivisuutta, mutta tiimin perustamisen jälkeen vastuu toiminnasta siirtyy vanhemmille. Vanhempainliiton julkaisemasta Luokan vanhempaintiimi oppaasta löytyy askelmerkit vanhempaintiimin toiminnan käynnistämiseen. 

Luokan vanhempaintiimi

Koronatilanne vaikuttaa myös vanhempainyhdistyksien toimintaan. Isot tapahtumat, discot, peli-illat ja juhlat on jouduttu siirtämään tuonnemmaksi. Haastava aika tarjoaa vanhempainyhdistyksille hyvän tilaisuuden oman toiminnan arviointiin yhdessä koulun tai päiväkodin väen kanssa. Kannustamme rehtoreita, vanhempainyhdistyksen yhteysopettajia ja yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäseniä mukaan tähän keskusteluun, vanhempaintoiminnan tavoitteiden kirkastamiseen ja uusien toimintamuotojen ideointiin. Miten vanhempien osallisuus koulussa tai päiväkodissa voisi aidosti toteutua?