Vanhempainliitto kouluttaa

Hyvä kasvatus- ja opetusalan edustaja!

Suomen Vanhempainliitto on kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyön, vanhempien osallisuuden ja vanhempaintoiminnan kehittäjä. Meillä on vahva kokemus koulujen, päiväkotien ja vanhempien kanssa toimimisesta sekä koulu- ja päiväkotiyhteisöjen vanhempaintoiminnasta.

Pidämme tärkeänä, että opetus- ja kasvatusalalle opiskelevat saavat jo opiskeluaikana valmiuksia kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vanhempien kanssa toimimiseen, jota myös perusopetuksen opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat edellyttävät.

Tarjoamme teille, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia kouluttaville tahoille, tarpeidenne mukaisesti räätälöityä koulutusta, joka voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena. Voitte olla koulutuksista yhteydessä suoraan kouluttajiimme ja sopia yksityiskohdista.

Lataa koulutusesite tästä (pdf)


Vanhemmat – koulun tärkein kumppani   

Vanhempien osallisuus ja mahdollisuus olla mukana koulutyössä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Koulutuksessa avataan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja koulun yhteistyötä, annetaan ideoita ja työkaluja vanhempien kohtaamiseen, toimivan yhteistyön rakentamiseen ja vanhempien osallisuuteen kouluyhteisöissä. Koulutuksessa voidaan painottaa tilaajan toiveiden mukaisesti hyvän kodin ja koulun yhteistyön rakentamista, kodin ja koulun välistä viestintää, luokan tai koulun vanhempaintoimintaa tai vanhempien osallisuutta kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa.

Kouluttaja ja lisätiedot:  
Tuija Metso
erityisasiantuntija,
KT
tuija.metso@vanhempainliitto.fi, puh. 044 755 1371 

Kodin ja päiväkodin yhteistyö – kumppanuutta lapsen parhaaksi

Hyvin toimivaa yhteistyötä päiväkodin ja kodin välillä voidaan pitää yhtenä laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivistä. Koulutuksessa avataan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista yhteistyötä ja käydään läpi tapoja lisätä vanhempien osallisuutta ja vertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa voidaan painottaa vanhemmuuden tuen, perhetyön, yhteisen hyvinvointityön tai vanhempaintoiminnan näkökulmaa tilaajan toiveiden mukaisesti.

Kouluttajat ja lisätiedot:  
Merja Korhonen
varhaiskasvatuksen asiantuntija,
VO, KM
merja.korhonen@vanhempainliitto.fi, puh. 044 341 4064 

Laura Klemetti
perhetyön asiantuntija, sosionomi AMK
laura.klemetti@vanhempainliitto.fi, puh. 044 974 9500

KESY – Keskustelu symbolein sekä SYKE – Syventävä keskustelu

Koulutuksessa avataan symbolipohjaisia menetelmiä, jolla varmistetaan lapsen tai nuoren osallisuus häntä koskevissa koulun tai päiväkodin keskusteluissa (esim. oppilaanvartit tai kehityskeskustelut, VASU-, HOKS-, tai HOJKS-palaverit, tai puheeksi ottaminen huolen herätessä).

KESY on suunnattu alakoululaisille, mutta sitä voi soveltaa myös nuoremmille ja vanhemmille lapsille ja nuorille. SYKE palvelee parhaiten nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin tukea. Materiaalit ovat myös yhteensopivia ja ne ovat ilmaiseksi ladattavissa Suomen Vanhempainliiton sivuilta, tai tilattavissa valmiina Valteri-puodista. Materiaaleista hyötyvät kaikki, mutta erityisesti kommunikointirajoitteiset oppilaat. Menetelmät perustuvat teoreettisesti myönteiseen tunnistamiseen sekä affektiiviseen ja positiiviseen pedagogiikkaan.

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Sari Haapakangas
erityiskasvatuksen asiantuntija, KT
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fipuh. 040 675 7599 

Kiusaaminen ja väkivalta – ilmiöstä ratkaisuihin

Koulutuksessa avataan kiusaamista ja väkivaltaa ilmiöinä sekä niiden juurisyitä ja ratkaisumalleja. Kouluttajalla on pitkä kokemus turvallisen koulukulttuurin kehittämistyöstä opettajan, erityisopettajan, opettajankouluttajan, tutkijan sekä vanhempaintoiminnan näkökulmista. Koulutuksen vaikuttavuutta lisää kokemusasiantuntijan osuus, jossa avataan yläkoulun matemaattisten aineiden lehtorin kokemuksia lapsena kiusaamisen kohteeksi joutumisesta, siitä selviytymisestä, sekä siitä, miten hän käsittelee konfliktitilanteita oppilaidensa kanssa. Koulutuksen keskiössä on kohtaamisen merkitys ennaltaehkäisytyössä.

Kokemusasiantuntijana koulutukseen osallistuu Sami Rousu, matemaattisten aineiden lehtori, Ritaharjun yhtenäiskoulu, Oulu.

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Sari Haapakangas
erityiskasvatuksen asiantuntija, KT
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fipuh. 040 675 7599 

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen opinpolku – kokemuksia päiväkodista toiselle asteelle

Koulutuksessa kuullaan kokemusasiantuntijoita ja käydään käytännönläheistä keskustelua tukea tarvitsevan lapsen oppimista edistävistä ja sitä estävistä tekijöistä, diagnosoinnista ja lääkityksestä sekä kasvatusyhteisöjen merkityksestä palvelupolkujen ja tukimuotojen löytämisessä. Koulutus tarjoaa työkaluja, jotka edistävät erityislasten esteettömyyden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista päiväkodissa ja koulussa.

Kokemusasiantuntijat vaihtelevat tilaisuuden mukaan joko Adhd- tai autismin kirjolla (Asperger-piirteet).

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Aslak Rantakokko
yhdenvertaisuusasiantuntija, sosionomi AMK
aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi
puh. 040 7211 300

Kodin, päiväkodin ja koulun sujuva yhteistyö erityislapsiperheen näkökulmasta

Arkikielessä mainitsemme usein sanan “erkkaperhe”, kun keskustelemme kasvatusyhteisöissä erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren elämästä ja siihen liittyvästä, yksilöllisesti räätälöidystä kasvun ja oppimisen tuesta. Erityinen vanhemmuus vaatii paljon ja voi olla raskasta koko perheelle. Kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille on tärkeää ymmärtää vanhempien toimintalogiikkaa kasvatuksellisen yhteistyön eri tilanteissa. Kodin ja koulun sujuvan yhteistyön edellytyksenä ovat luottamus, avoimuus ja kunnioitus.

Tilaisuuteen osallistuu myös neuropsykiatrisesti (Adhd, Add, Asperger, ASD) oireilevan lapsen vanhempi.

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Aslak Rantakokko
yhdenvertaisuusasiantuntija, sosionomi AMK
aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi
puh. 040 7211 300