Toimivan yhteistyön rakennuspalikat

Seuraavaan on koottu vinkkejä siitä, miten yhteistyötä vanhempien kanssa kannattaa rakentaa.

Vahvista vanhempien luottamusta

Luottamus on kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyön edellytys. Ilman luottamusta ei synny hyvää yhteistyötä. Luottamuksen syntymiseen tarvitaan aikaa – se rakentuu toisiin tutustuttaessa, yhteisissä keskusteluissa ja yhteisessä toiminnassa. Vanhempien luottamusta kouluun, päiväkotiin ja opettajiin vahvistavat opettajan välittävä ja arvostava asenne lapsiin ja vanhempiin, innostus omasta työstään, avoimuus ja rehellisyys sekä vanhempien kokemukset kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta.

Lähde positiivisesti liikkeelle

Rakenna yhteistyötä positiivisten asioiden ympärille. Ole yhteydessä vanhempiin erityisesti silloin, kun lapsista on myönteistä kerrottavaa. Viesti vanhemmille lasten ja ryhmän vahvuuksista. Positiivisesti liikkeelle lähtenyt yhteistyö luo hyvän pohjan vuorovaikutukselle. Se ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä, kannattelee haastavissa tilanteissa ja auttaa löytämään niihin ratkaisuja yhdessä vanhempien kanssa. Muista positiivisuuden voima ja lasten vahvuudet myös silloin kun lapsella on oppimisessa tai kasvussa haasteita.

Rakenna aktiivisesti avointa ja vanhemmat tervetulleeksi toivottavaa toimintakulttuuria

Käytä aikaa tutustumiseen

Tutustu vanhempiin ja luo vanhemmille tilaisuuksia tutustua toisiinsa. Varaa erityisesti uuden luokan/ryhmän ensimmäiseen vanhempainiltaan aikaa tutustumiselle. Tee vanhempainilloista vuorovaikutteisia, keskustelevia tai toiminnallisia – sellaisia, joissa toisiin tutustuminen on mahdollista. Hyödynnä myös kehitys- ja arviointikeskusteluja tai vasukeskusteluja vanhempiin tutustumisen näkökulmasta. Toisiin tutustuminen luo yhteistä näkemystä kasvatusasioista ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Rohkaise ja kannusta vanhempia

Vanhemmille on tärkeä viestiä, että he ovat tervetulleita kouluun ja päiväkotiin. Vanhemmat tarvitsevat opettajan rohkaisua. Opettajan kutsun ja rohkaisun on todettu vaikuttavan merkittävästi vanhempien päätökseen osallistua yhteistyöhön. Järjestä vanhemmille matalan kynnyksen tilaisuuksia tulla luokkaan/päiväkotiryhmään ja tutustua sen arkeen. Kerro, että ovet ovat vanhemmille auki ja toivo vanhempia esimerkiksi auttaviksi käsiksi, lukemaan lapsille, mukaan retkille, pitämään kerhoja tai kertomaan omasta työstään/harrastuksestaan.

Viesti monipuolisesti

Hyvin toimiva viestintä on tärkeä osa kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyötä. Toimiva viestintä on suunnitelmallista, oikea-aikaista, vuorovaikutteista, tasa-arvoista ja helposti saavutettavaa. Yhteydenpidon käytänteistä on hyvä keskustella vanhempien kanssa. Vanhempia kuulemalla saat arvokasta tietoa, joka helpottaa tehtävääsi viestijänä. Sopikaa vanhempien kanssa yhteisistä pelisäännöistä. Viestinnän pelisäännöt on hyvä käydä läpi vanhempien kanssa aina lukuvuoden alkaessa.

VIESTI WILMALLA VIISAASTI -OPAS

listicon-opettajalle

Täydennyskoulutusta opettajille

Osaamista kodin ja kasvatusyhteisön yhteistyöhön
-koulutuskokonaisuus perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajille, rehtoreille ja päiväkodin johtajille.

ryhmä pitelee palapelin paloja

Lue lisää