Päiväkotibarometri – Dagisbarometern 2019

Kurahousupuheesta
kohti aitoa osallisuutta

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola toteuttivat yhdessä historian ensimmäisen Päiväkotibarometrin. Kysely toteutettiin verkkokyselynä 10.9.-6.10.2019. Kyselyyn vastasi 9932 päiväkodissa olevan, alle esiopetusikäisen lapsen vanhempaa.

Päiväkotibarometrillä haluttiin luoda käsitys sii­tä, millaisia ajatuksia vanhemmilla on varhaiskasva­tuksesta: miten tyytyväisiä he siihen ovat, miten hyvin he tuntevat varhaiskasvatussuunnitelman, miten yh­teistyö päiväkodin ja kodin välillä toimii, miten van­hemmat osallistuvat päiväkodin toimintaan ja millai­sia vanhemmuuteen liittyviä iloja ja huolia heillä on.

Päiväkotibatometri 2019 Graafinen tiivistelmä (pdf)

Päiväkotibarometri 2019 tekstiversio, koko raportti (pdf)

Päiväkotibarometrin ruotsinkielinen aineisto osoitteessa: www.hemochskola.fi

Suositukset

Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola on laatinut Päiväkotibarometri 2019 -kyselyn tulosten perusteella suosituksia, miten kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä, vanhempien osallisuutta ja vanhempien ymmärrystä varhaiskasvatuksesta voidaan kehittää.

Päiväkodin aloitus

 • Tarjotaan mahdollisuus lapsen ja vanhempien yhteiseen vierailuun päiväkodissa.
 • Tarjotaan mahdollisuus lapsen ja vanhempien yhteiseen 1–4 päivän harjoittelujaksoon päiväkodissa.
 • Nimetään lapselle vastuuaikuinen, johon lapsi vanhempineen voi aloitusvaiheessa erityisesti tukeutua.

Vanhempien tyytyväisyys päiväkotiin

 • Tarjotaan vanhemmille mahdollisuutta osallistua päiväkotiruokailuun esimerkiksi tutustumisvaiheessa.
 • Otetaan vanhemmat osaksi lapsen päiväkotiarkea esimerkiksi tarjoamalla vanhemmille tiettyjä ajankohtia, jolloin voi olla läsnä oman lapsen ryhmän toiminnassa.
 • Rakennetaan yhdessä hyvää ryhmähenkeä. Sitoutetaan vanhemmat mukaan hyvän ryhmänhengen rakentamiseen.

”Vanhempien tulisi voida esittää kysymyksiä ennen vanhempainiltaa, jotta henkilökunnalla olisi aikaa miettiä vastauksia. Vanhempainilloissa saattaa välillä tulla esille enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.”

Varhaiskasvatussuunnitelmat

 • Kerrotaan vanhemmille varhaiskasvatussuunnitelmasta.
 • Tuodaan esiin vanhemmille paikallisen ja lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman välinen ero.
 • Selvennetään vanhemmille, miksi lapsen vasu on tärkeä.
 • Arvioidaan lapsen vasun toteutumista ja tarkistetaan suunnitelma vähintään kerran vuodessa.
 • Arvioidaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa erityisesti toiminnan järjestelyjen ja pedagogiikan toteutumisen näkökulmasta.

Kodin ja päiväkodin yhteistyö

 • Pyritään yhteistyössä monipuolisuuteen.
 • Sovitaan yhdessä vanhempien kanssa ensisijainen viestintäkanava, jonka kautta kulkee kaikkia vanhempia koskeva tärkeä tieto.
 • Luodaan yhteiset koko päiväkotia koskevat viestinnän pelisäännöt.
 • Pidetään kiinni siitä, että viestintä on säännöllistä.
 • Huomioidaan perheiden moninaisuus ja kohdataan kaikki yhdenvertaisesti huolimatta sukupuolesta, kulttuurista, uskonnosta tai muista yksilöön liittyvistä tekijöistä.
 • Tiedotetaan vanhempainillan sisällöstä etukäteen, jotta vanhemmat voivat valmistautua ja esittää toiveita käsiteltävistä asioista.

Vanhempainillat ja yhteisöllisyys

 • Kysytään vanhempien näkemyksiä vanhempainillan ja muun yhteisöä tukevan toiminnan sisältöön.
 • Mahdollistetaan vanhempien osallistuminen järjestämällä esimerkiksi lastenhoito.
 • Järjestetään eri ryhmien vanhempainillat eri aikoina, jotta esimerkiksi niillä vanhemmilla, joilla on lapsia useammassa ryhmässä, on mahdollisuus osallistua.
 • Varataan vanhempainilloissa ja muissa tapahtumissa aikaa vanhempien keskinäiseen tutustumiseen ja vuorovaikutukseen.
 • Huomioidaan perheiden moninaisuus.

”Minusta olisi mukava saada lisää tietoa, kuten kuvia ja tekstejä, siitä mitä päivän aikana on tapahtunut. Lisäksi minusta olisi mukava vaikkapa kerran kuukaudessa osallistua jollain tavalla toimintaan, esimerkiksi pihaleikkeihin, talkoisiin, retkiin tai ruokailuihin.”

Vanhempien osallisuus

 • Siirretään vanhempaintoiminnan painopistettä varainhankinnasta päiväkotihyvinvoinnin vahvistamiseen.
 • Kannustetaan päiväkodin vanhempia vanhempaintoimintaan.
 • Tuetaan päiväkotiryhmien vanhempien tutustumista toisiinsa esimerkiksi järjestämällä hakukahvit tai yhteinen liikuntahetki päiväkodin pihalla.
 • Vahvistetaan vanhempien osallisuutta päiväkotiyhteisössä esimerkiksi kutsumalla vanhemmat yhteiselle aamupalalle, ottamalla mukaan retkille tai lukemaan kirjoja.
 • Tehdään tapahtuma, jonka lapset, vanhemmat ja päiväkodin henkilöstö toteuttavat yhdessä.