Toimivan yhteistyön rakennuspalikat

Vanhempien ja opettajien toimiva yhteistyö tukee tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia. Tältä sivulta löydät ideoita siitä, kuinka yhteistyötä ja luottamusta vanhempien kanssa kannattaa rakentaa.

Vahvista vanhempien luottamusta

Luottamus on kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyön edellytys. Ilman luottamusta ei hyvää yhteistyötä synny. Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan aikaa. Luottamus syntyy toisiin tutustuttaessa, yhteisissä keskusteluissa ja yhteisessä toiminnassa. Vanhempien luottamusta kouluun, päiväkotiin ja opettajiin vahvistavat opettajan välittävä ja arvostava asenne lapsiin ja vanhempiin, innostus omasta työstään, avoimuus ja rehellisyys sekä vanhempien myönteiset kokemukset kuulluksi tulemisesta ja osallisuudesta.

Lähde positiivisesti liikkeelle

Rakenna yhteistyötä positiivisten asioiden ympärille. Ole yhteydessä vanhempiin erityisesti silloin, kun lapsista on myönteistä kerrottavaa. Viesti vanhemmille lasten ja ryhmän vahvuuksista. Positiivisesti liikkeelle lähtenyt yhteistyö luo hyvän pohjan vuorovaikutukselle, ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä, kannattelee haastavissa tilanteissa ja auttaa löytämään niihin ratkaisuja yhdessä vanhempien kanssa. Muista positiivisuuden voima ja lasten vahvuudet myös silloin kun lapsella on oppimisessa tai kasvussa haasteita.

Rakenna aktiivisesti avointa ja vanhemmat tervetulleeksi toivottavaa toimintakulttuuria

Käytä aikaa tutustumiseen

Tutustu vanhempiin ja luo heille tilaisuuksia tutustua toinen toisiinsa. Varaa erityisesti uuden luokan tai ryhmän ensimmäiseen vanhempainiltaan aikaa tutustumiselle. Tee vanhempainilloista vuorovaikutteisia, keskustelevia tai toiminnallisia. Hyödynnä myös kehitys- ja arviointikeskusteluja tai vasukeskusteluja vanhempiin tutustumisen näkökulmasta. Toisiin tutustuminen luo yhteistä näkemystä kasvatusasioista ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Rohkaise ja kannusta vanhempia

Vanhemmille on tärkeä viestiä, että he ovat tervetulleita kouluun ja päiväkotiin. Vanhemmat tarvitsevat opettajan rohkaisua. Opettajan kannustavan kutsun on todettu vaikuttavan merkittävästi vanhempien päätökseen osallistua yhteistyöhön. Järjestä vanhemmille matalan kynnyksen tilaisuuksia tulla luokkaan tai päiväkotiryhmään ja tutustua ryhmän arkeen. Esitä vanhemmille toive tulla esimerkiksi auttaviksi käsiksi, lukemaan lapsille, mukaan retkille, pitämään kerhoja tai kertomaan omasta työstä tai harrastuksesta.

Viesti monipuolisesti

Hyvin toimiva viestintä on tärkeä osa kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyötä. Toimiva viestintä on suunnitelmallista, oikea-aikaista, vuorovaikutteista, tasa-arvoista ja helposti saavutettavaa.

Yhteydenpidon käytänteistä on hyvä keskustella vanhempien kanssa: sovitaan yhdessä esimerkiksi siitä, milloin henkilökunnan tavoittaa ja mitä kanavia viestinnässä käytetään. Vanhempia kuulemalla saat arvokasta tietoa, joka helpottaa tehtävääsi viestijänä. Viestinnän pelisäännöt on hyvä käydä läpi vanhempien kanssa aina lukuvuoden alkaessa.

Viesti wilmalla viisaasti -opas (pdf)