Vanhemmat – opettajan tärkein kumppani

Hyvin toimiva yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä osa koulun ja päiväkodin toimintaa. Opettajana olet avainasemassa toimivan yhteistyön rakentamisessa.

Vanhempien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tutkitusti todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia. Se tukee lasten kasvua ja oppimista, tukee kotien kasvatustehtävää ja auttaa opettajia heidän työssään.

Vanhempiin tutustuminen ja vuorovaikutus kotien kanssa lisää lasten tuntemusta ja helpottaa opettajan työn suunnittelua ja toteuttamista. Yhteistyö lisää vanhempien kiinnostusta ja innostaa vanhempia lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen. Vanhempien luottamus opettajiin ja koulun/päiväkodin arvostus heijastuu lapsiin; se vaikuttaa lasten motivaatioon, asenteisiin ja yhteisöön kiinnittymiseen.

Parhaimmillaan vanhemmat opettajalle mahtava tuki

Toimiva yhteistyö vanhempien kanssa vahvistaa ryhmän ja koko yhteisön hyvinvointia. Vanhempien toisiinsa tutustuminen ja verkostoituminen tukevat lasten hyvinvointia. Opettajan ja vanhempien yhteinen toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisee ongelmien, kuten vaikkapa kiusaamisen syntymistä.

Vanhempien osallisuus vahvistuu

Kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyöllä on erilaisia tehtäviä, sisältöjä ja muotoja lapsen kasvun ja koulupolun eri vaiheissa. Sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet painottavat yhteistyön tärkeyttä ja vanhempien osallisuutta koulu- ja päiväkotiyhteisöissä.

Yhteistyön merkitys korostuu lapsen kasvun ja koulupolun siirtymä- ja nivelvaiheissa sekä kehityksen ja oppimisen tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Yhteistyön tarve ei vähene nuoren varttuessa, mutta monesti yhteistyö muuttaa muotoaan ylemmillä koulutusasteilla.

Yhteistyötä sekä yksilön että yhteisön tasoilla

Kodin ja koulun/päiväkodin yhteistyötä tehdään sekä yksilö- että yhteisötasolla. Vanhempien kanssa keskustellaan opetuksen ja kasvatuksen tavoitteista, työtavoista, kasvun ja oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista sekä koulun ja päiväkodin toimintatavoista. Vanhempien on tärkeä päästä tutustumaan koulun ja päiväkodin arkeen. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun/päiväkodin toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja lasten kanssa.

Luottamus, tasavertaisuus ja kunnioitus – yhteistyön lähtökohdat

Yhteistyö edellyttää koulun ja päiväkodin henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta, henkilökohtaista vuorovaikutusta vanhempien kanssa sekä monipuolista viestintää. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus.