Päiväkoti yhteisönä

Vertaistuki on parhaimmillaan lämmintä myötäelämistä ja rinnalla kulkemista sekä kokemuspohjaisen ja käytännönläheisen tiedon jakamista.

Vertaistuen merkitys korostuu etenkin pikkulapsiperheissä: vertaisyhteisöön kuuluminen voimaannuttaa, parantaa merkittävästi vanhemman jaksamista ja tukee vanhemmuustaitoja. Toisten vanhempien kanssa jaetut kokemukset pikkulapsiarjesta auttavat huomaamaan, että kaikissa perheissä kohdataan samanlaisia pulmatilanteita. Yhtä lailla arjen ilot moninkertaistuvat, kun ne voi jakaa vertaisten kanssa. Vertaistuki auttaa hyväksymään sen tosiasian, että monenlaiset tunteet ja epävarmuus kuuluvat inhimillisenä osana vanhemmuuteen.  

Päiväkoti on perheiden kohtaamispaikka

Päiväkoti kokoaan saman katon alle vertaisryhmän, jossa jaetaan samankaltainen elämäntilanne, pikkulapsiperhearki iloineen ja murheineen. Päiväkoti on parhaimmillaan perheiden kohtaamispaikka ja mitä hedelmällisin ympäristö vertaisverkostojen syntymiselle. Vanhempainliiton Karuselli-hankkeen kahdeksassa pilottipäiväkodissa toteutetun vanhempainkyselyn mukaan 70% vanhemmista kokee, ettei tunne muita päiväkotiryhmän vanhempia. Vertaistukea kaipaa 56% kyselyyn vastanneista. Koronapandemian ja sosiaalisen eristäytymisen synnyttämän kohtaamisvajeen myötä lapsiperheiden tarve vertaiskontakteille on entisestään lisääntynyt. 

Aikuisten muodostama turvaverkko kannattelee lapsia kaverisuhteisissa ja ehkäisee kiusaamista päiväkodissa ja myöhemmin koulussa.

Vanhempien tutustuminen ja verkostoituminen tukee myös lasten hyvinvointia. Aikuisten muodostama turvaverkko kannattelee lapsia kaverisuhteisissa ja ehkäisee kiusaamista päiväkodissa ja myöhemmin koulussa. Lasten ja vanhempien osallistaminen yhteisön yhteisten pelisääntöjen laatimiseen sitouttaa yhteisiin tavoitteisiin pyrkimiseen ja synnyttää kokemuksen yhteisöön kuulumisesta. 

Varataan tutustumiselle aikaa

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on tärkeä rooli vanhempien kohtaamisten mahdollistajana ja lasten turvaverkon rakentajana. Ammattilaisten on pohdittava aktiivisesti sitä, miten synnyttää päiväkotiin yhteisöllisempää toimintakulttuuria ja miten vanhempien verkostoitumisesta voisi tulla entistäkin kiinteämpi osa päiväkodin toimintaa. Uuden lapsiryhmän aloittaessa on tärkeää ryhmäyttää sekä lapset että vanhemmat. Tutustumiselle on varattava aikaa. Vanhempien kutsuminen mukaan päiväkodin toimintaa suunnittelemaan ja toteuttamaan rakentaa osaltaan hyvää yhteishenkeä. Yhdessäolo ja positiiviset kokemukset yhteistoiminnasta lisäävät kokemusta yhteisöön kuulumisesta.  

Tsekkauslista

 • Päiväkodissa kiinnitetään huomiota vanhempien ryhmäyttämiseen. 
 • Vanhempien on mahdollista tutustua toisiinsa. 
 • Päiväkodin ammattilaiset suunnittelevat ja toteuttavat perheitä osallistavaa toimintaa yhteistyössä vanhempien kanssa. 
 • Vanhempien muodostama turvaverkko tukee lasten vertaissuhteita ja ehkäisee kiusaamista. 

 Vinkkejä päiväkodin yhteisöllisyyden rakentamiseen

 • Ryhmäyttävät ja osallistavat vanhempainillat. 
 • Ryhmä- tai päiväkotikohtaisen vanhempaintiimin perustaminen. 

Päiväkodin yhteistyötiimin muodostaminen ja toiminta. 

 • Vanhempien teemalliset vertaisryhmät ja mentoritoiminta. 
 • Päiväkodin ja perheiden yhteiset teemaprojektit. 
 • Perheitä kohtauttava toiminta. 
 • Leikkitreffit päiväkodin pihalla. 
 • Perheiden iltatapaamiset verkossa. 
 • Vanhempien aamupalat / kahvitarjoilut. 
 • Perheillat: yhdessä askartelua, ruoanlaittoa, pihatalkoot, yhteismusisointi. 
 • Koko perheen metsäretket. 
 • Toiminnalliset radat päiväkodin tiloissa tai pihalla. 
 • Tavaranvaihtotorit ja peräkonttikirppikset. 
 • Toiminnalliset joulu- ja kevätjuhlat.