ryhmä ihmisiä luovassa toimistossa

Kuntakohtainen vanhempaintoiminta

Kuntakohtainen vanhempaintoiminta tuo vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Toiminta edistää vanhempien osallisuutta ja vaikuttamista sekä vahvistaa vanhempien verkostoitumista ja yhdessä toimimista.

Kuntakohtainen vanhempainyhdistys on vanhempien ja vanhempainyhdistysten yhteistyöfoorumi ja kunnista riippumatonta vapaata kansalaistoimintaa. Kuntakohtainen yhdistys on vanhempien vaikuttamiskanava ja kunnan yhteistyökumppani kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyössä.

Kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset koordinoivat eri koulujen ja päiväkotien vanhempainyhdistysten toimintaa alueellaan. Yhdistykset vaikuttavat toiminnallaan lasten ja nuorten elämään ja edistävät vanhempien ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta kotipaikkakunnalla. Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kunnan kouluissa ja päiväkodeissa toimivat vanhempainyhdistykset sekä yksittäiset vanhemmat.

Vanhempainliitto on luonut ohjeet ja toimintamallin kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan rakentamiseen. Toimintamallin avulla voidaan luoda positiivinen, kannustava ja kehittävä kumppanuus kunnan kanssa. Vanhempainliiton kokoama Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen toimijan opas sisältää kattavasti tietoa kuntakohtaisen yhdistyksen tueksi.

Kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten rahoitusmahdollisuudet

Varainhankinta on yhdistysten toiminnan yksi peruskivistä. Varainhankintaan katsotaan yleensä kuuluvan jäsenmaksut, lahjoitukset, myyjäiset, arpajaiset, keräykset tai yritysyhteistyö. Yhdistykset voivat halutessaan hakea avustuksia mm. kunnalta, säätiöiltä, ministeriöstä tai rahastoista. Kuntakohtaisissa vanhempainyhdistyksissä kuntien ja säätiöiden avustukset sekä yrityksiltä saadut kannatusjäsenmaksut toimivat usein rahoituspohjana.

Jäsenjärjestöavustus

Vanhempainliitto voi myöntää jäsenyhdistyksilleen jäsenjärjestöavustusta STEAn myöntämästä erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa liiton saaman avustussumman vuosittain helmikuussa ja jaettavana oleva summa voi vaihdella. Avustuksen suuruus on yhdistyksen koosta ja toiminnasta riippuen 500–2500 € ja sen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä. Vanhempainliitto hallinnoi ja valvoo jäsenjärjestöavustusten käyttöä ja raportoi niistä valtionavustuslaissa (688/2001) ja muissa avustamista koskevissa säädöksissä kirjattujen ehtojen mukaisesti.

Lue lisää jäsenjärjestöavustuksen hakemisesta

Kuntayhteistyön tarttumapinnat

Kuntapäättäjillä ja virkamiehillä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia kuntalaisten kuulemisesta ja osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa. Kunnilla on erilaisia lakisääteisiä suunnitelmia noin 80 kappaletta. Näistä esimerkiksi terveydenhuoltolakiin perustuva hyvinvointikertomus, lastensuojelulakiin perustuva lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin perustuva opiskeluhuoltosuunnitelma ovat esimerkkejä, joissa vanhemmat ja vanhempainyhdistykset voivat olla aktiivisia ja toteuttaa kuntalaisten osallisuutta.

On tärkeää, että vanhemmat tulevat kuulluksi jo päätösten valmisteluvaiheessa.

Kunta- ja koulutasolla on lisäksi opetussuunnitelmaa täydentäviä ja toteuttavia suunnitelmia. Esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa edellytetään, että suunnitelmat tehdään yhteistyössä henkilöstön, oppilaiden ja opiskelijoiden sekä huoltajien kanssa.

Lapsivaikutusten arviointi

Suomeen on valmistunut vuoden 2021 alussa ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. Lapsistrategian yhtenä strategisena linjauksena on ottaa lapsiin ja perheisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa ja toimintaa hallinnon kaikilla tasoilla ja tukea lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa ja toteuttamista. (Lapsistrategia 2021.) Lasten kuuleminen on osa lapsivaikutusten arviointia ja osa hyvää hallintoa myös kuntatasolla.

Tukea tutkitusta tiedosta

TEAviisari on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä mittari, jonka esittämät tiedot kuvaavat terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TEAviisarista voi hakea kunta- ja myös koulukohtaisia tuloksia, jos niitä on koulun tasolla ilmoitettu. TEAviisarissa voi vertailla samantyyppisiä kuntia, alueita tai kouluja ja arvioida toiminnan kehitystä eri vuosina.

THL:n Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Uusimmat tiedot julkaistiin syksyllä 2023. Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan Vanhempien Barometri, Päiväkotibarometri ja Vanhempien barometri – toinen aste keräävät vanhempien kokemuksia osallisuudesta sekä kodin ja päiväkodin / koulun / oppilaitoksen yhteistyöstä.

ryhmä ihmisiä näyttää peukkua

Kuntaosallisuus on lasten kuulemisen ja vaikuttamisen edistämistä alueellisesti ja valtakunnallisesti

Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille laaditut laatutavoitteet toimivat yhdistysten toiminnan kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä. Laatua voidaan arvioida edustuksellisuuden, vaikuttavuuden, tehokkaan viestinnän, tavoitteellisen ja suunnitelmallisen toiminnan sekä asianmukaisesti hoidetun hallinnon ja hyvien toimintaedellytyksien kautta.

Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen itsearviointilomake (pdf)

 

Kuntakohtaisten vanhempaintoimijoiden yhteistyötila

Vanhempainliitto on perustanut kuntakohtaisille vanhempaintoimijoille oman digitaalisen yhteistyötilan. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen toimijaverkosto paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Verkoston toiminnan myötä muodostuu hyviä käytäntöjä keskitetysti ja avoimesti. Tarkoituksena on, että tieto ja keskustelut on helposti kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä ja tiedon laatua voidaan parantaa yhteisöllisesti. Toisena keskeisenä tarkoituksena on vertaistoiminta, mikä mahdollistuu yksilö- ja ryhmäkeskusteluissa.

Yhteistyötilaan voivat liittyä kaikki kuntakohtaisessa vanhempaintoiminnassa aktiivisesti toimivat henkilöt. Yhteistyötilassa on tavoitettavissa myös Vanhempainliiton asiantuntijat.

Liity kuntakohtaisten vanhempaintoimijoiden yhteistyötilaan

Tällä lomakkeella voi ilmoittaa halukkuutensa liittyä kuntakohtaisten vanhempaintoimijoiden digitaaliseen yhteistyötilaan.

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*
Annan suostumukseni ilmoittautumisesta muodostuvaan henkilötietojen käsittelyyn*
Lue tietosuojaseloste oheisesta linkistä.
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

 

Ennen liittymislomakkeen täyttämistä, tutustu tietosuojaselosteeseen