Ohjeet ja toimintamalli kuntakohtaisen vanhempaintoiminnan ja kunnan yhteistyöhön

Toimintamallin tarkoituksena on luoda positiivinen, kannustava ja kehittävä kumppanuus kunnan kanssa. Yhteistyö perustuu luottamukseen ja aitoon osallisuuden kokemukseen. On tärkeää, että vanhemmat tulevat kuulluksi jo valmisteluvaiheessa.

Toimintamallin avulla paikalliset vanhempainyhdistykset voivat perustaa kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen ja luoda yhdessä rakenteet yhteistyölle kunnan kanssa. Yhteistyö voi olla yksittäisiä tapaamisia, vanhempainfoorumi tai se voi syventyä myöhemmin kumppanuudeksi. Jo olemassa olevat kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset voivat mallin avulla kehittää omaa toimintaansa parantaakseen yhteistyötään kunnan kanssa.

Kuntakohtainen vanhempaintoiminta tuo vanhempien näkökulmaa varhaiskasvatuksen, koulun ja muiden lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Se luo rakenteet vanhempien osallisuudelle ja vaikuttamiselle ja vahvistaa vanhempien verkostoitumista sekä yhdessä toimimista. Vanhempien kokemusperäinen ja arkilähtöinen tieto kannattaa hyödyntää kunnallisen päätöksenteon ja kehittämisen tukena.

Yhteistyö syntyy tarpeesta ja tahdosta

Tarve kuntakohtaiselle vanhempaintoiminnalle syntyy joko vanhempien tai kunnan aloitteesta. Tarpeet ovat osin yhteneviä ja osin yksilöllisiä.

Vanhempien käynnistämän toiminnan taustalla voi olla halu tavoittaa laajempi joukko, tarve muodostaa linkki paikallisten yhdistysten ja kunnan välillä, tarve vahvistaa vertaistoimintaa tai edistää vaikuttamistyötä.

Kunnan näkökulmasta yhteistyö voi syntyä tarpeesta kuulla vanhempia osana kuntien kuulemisvelvoitetta, palveluiden kehittämistarpeesta tai halusta muodostaa linkki vanhempainyhdistysten ja kunnan välillä. Tärkeää on kaikkien kuntalaisten yhdenvertaisuus ja tasapuolinen osallistaminen.

Kuntakohtainen vanhempainyhdistys kunnan kumppanina

Vanhempainyhdistys ja kunta toimivat paikallisina kumppaneina. Onnistumisen edellytyksenä on, että vanhempaintoimijoille ja kunnan viranomaisille muodostuu yhteinen näkemys tavoitteista.

Onnistumisen edellytyksenä on, että vanhempaintoimijoille ja kunnan viranomaisille muodostuu yhteinen näkemys tavoitteista.

Tärkeää on myös, että molempien kokemukset toiminnan hyödyistä ovat myönteisiä. Yhteistoiminta on vuorovaikutusta; tiedon vaihtoa, oppimista sekä voimien yhdistämistä.

Kunnan on tärkeää ymmärtää vapaaehtoistoiminnan luonne ja tarjota mahdollisuus tapaamisille ja kuulemiselle esim. aamulla, iltapäivällä tai illalla siten, että vanhempaintoimijat voivat oman työn ohessa osallistua yhteistyöhön.

On tärkeää, että osapuolilla on tieto siitä, mistä aihealueista puhutaan ja mikä on kunkin osapuolen rooli.

Toimintaohjeet:

1. Kerätkää vanhempaintoimijat yhteen

Kutsukaa vanhemmat koolle avoimeen keskustelutilaisuuteen yhteisen vanhempaintoiminnan aloittamisesta. Kutsujana voi toimia kuka tahansa vanhempaintoimijoista.

Parhaiten tavoitat vanhempaintoimijat soittamalla. Henkilökohtainen kutsu tai pyyntö on aina vaikuttavin.

Kutsukaa myös kunnan viranomaiset mukaan ensimmäiseen tapaamiseen. Avoimuus rakentaa luottamusta heti alusta alkaen.

Lue lisää yhdistyksen perustamisesta

2. Sopikaa tapaamiset kunnan viranomaisten kanssa

Arvioikaa tapaamisissa yhteistyöllä saavutettavia hyötyjä ja pohtikaa mitä osapuolet yhteistyöltä odottavat.

Hyödyntäkää tunnustelevissa keskusteluissa dialogisia toimintamalleja (esimerkiksi Sitran Erätauko-menetelmä).

Kun yhteinen ymmärrys on löytynyt, sopikaa yhteistoiminnan tavoitteista, päämäärästä ja toimintamallista.

Muodostakaa yhteinen toimijajoukko, eli sopikaa ketkä yhteistoimintaa toteuttavat.

3. Käynnistäkää toiminta

Yhteistyössä toiminnan syventämiseen vaaditaan vilpitöntä halua kuunnella, halua olla aktiivisesti mukana, vuorovaikutustaitoja ja aikaa.

Laatikaa toimintasuunnitelma tai vuosikello yhteisistä tapaamisista ja toimenpiteistä kunnan kanssa.

Yhteistyö perustuu toimivaan ja avoimeen viestintään. Viestinnän tavoitteista ja keinoista on sovittava yhteisesti. On tärkeää, että kaikki sitoutuvat viestimään.

Hyvästä suunnitelmasta siirrytään toteutukseen. Toteutus voi olla hanke, projekti tai tiettyyn teemaan kohdistuva toimenpide, esimerkiksi ajankohtaiseen teemaan liittyvä kysely vanhemmille.

4. Arvioikaa toiminta

Käykää yhdessä läpi ja kirjatkaa ylös yhteistyöhön liittyvät positiiviset ja negatiiviset palautteet sekä kokemukset.

Sopikaa kumppanuuden jatkamisesta, yhteistyön toimintatapojen muuttamisesta sekä uudistamisesta.

Toimintamalli

Yhteistyössä voidaan hyödyntää erilaisia toimintamalleja. Tärkeintä ei ole valita vain yhtä mallia, vaan muokata parhaaksi katsomanne yhteistyötavat eri toimintamalleista.

Yhteistyön tarkoituksena on tarjota kunnalle kanava osallistaa ja kuulla vanhempia kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyöhön sekä perheitä ja lapsia koskeviin asioihin liittyen. Vanhemmat puolestaan saavat kanavan tuoda esille asioita, joita voidaan yhdessä viranomaisten kanssa käsitellä ja kehittää.

Kevyt malli

Kevyin tapa aloittaa yhteistyö kunnan kanssa ovat tapaamiset. Tapaamisia voi olla satunnaisesti muutamia kertoja vuodessa silloin, kun käsiteltäviä asioita ilmenee. Kutsujana toimii yleensä kunta.

Vanhempaintoimijoiden ei tämän kaltaisessa yhteistyössä tarvitse rekisteröityä. Suositeltavaa on, että toimijat tapaavat toisiaan ja sopivat yhteisistä tavoista koota ajatuksia ja kommentteja vanhemmilta. Tapaamisissa voi olla mukana kaikki kunnan vanhempainyhdistystoimijat tai yhteisesti vanhempien keskuudessa sovitut edustajat.

Verkostomalli

Verkosto tai foorumi on askel rakenteelliseen yhteistyöhön kunnan kanssa. Verkosto tapaa säännöllisesti. Verkoston toimintaa koordinoidaan yleensä kunnan toimesta.

Verkostomaisessa toimintamallissa vanhempainyhdistykset muodostavat yhteisen toimijajoukon ja valitsevat yhdessä ne edustajat, jotka osallistuvat tapaamisiin kunnan viranomaisten kanssa.

Tapaamiset on hyvä kirjata yhteiseen vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan tai vuosikelloon.

Kumppanuusmalli

Kumppanuuden myötä opitaan uutta ja etsitään laajempaa ymmärrystä tarpeista ja toiminnasta. Kumppanuuden onnistumisen perustana ovat yhteiset arvot, yhteinen päämäärä ja toiminnan hyödyt.

Kumppanuus vaatii sitoutumista, resursseja ja aktiivista osallistumista molemmilta osapuolilta. Yhteistyö voi olla ruohonjuuritason toimintaa (esim. hankkeita tai projekteja), tiedonvaihtoa, voimien yhdistämistä tai kehittämiskulttuuria.

Vanhempaintoimijoiden on tässä mallissa tärkeää koota toimijat kuntakohtaiseksi vanhempainyhdistykseksi.