Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri

Hyvin toimiva työyhteisö tunnistaa ammattilaisten vahvuudet ja osaamisen sekä hyödyntää moniammatillisuutta. Jotta perheiden arvostava kohtaaminen ja vanhempia osallistava työote valuu osaksi päiväkodin arkea, sen on ensiksi alettava elää työyhteisössä.

Ammattilaisten on tärkeä hahmottaa, millaisia perheitä heillä on asiakkainaan ja millainen rooli päiväkodilla on alueen perheille. Koko työyhteisön on hyvä nähdä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö voimavarana, joka vahvistaa koko yhteisöä.   

Päiväkodin osallistava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri ei synny itsestään.

Hyvä johtaminen motivoi ja sitouttaa työyhteisöä pohtimaan ja kehittämään päiväkodin toimintakulttuuria. Päiväkodin johtaja on avainasemassa kotien kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Johtajan myönteinen asenne ja tuki ovat perustana vanhempia osallistavan työotteen kytkeytymisessä osaksi työyhteisön toimintaa ja ammattilaisten työotetta.  

Päiväkodin osallistava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri ei synny itsestään, sen kehittymiseen tarvitaan konkreettisia tekoja. Toimintakulttuuri muuttuu hitaasti, mutta kaikki päiväkotiyhteisön jäsenet, myös vanhemmat, voivat osaltaan vaikuttaa haluttuun muutokseen. Ammattilaisten on hyvä etsiä tapoja kohdata ja tavoittaa erilaisia vanhempia sekä kartoittaa vanhempien mielipiteitä toivotuista muutoksista ja osallistamisen tavoista. Olennaista on, että päiväkodin toimintakulttuuri mahdollistaa kaikkien vanhempien osallistumismahdollisuudet ja osallisuuden kokemukset. 

Tsekkauslista

  • Työyhteisö hyödyntää ammattilaisten vahvuuksia ja moniammatillista osaamista. 
  • Työyhteisö pohtii aktiivisesti sitä, miten päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä voidaan vaikuttaa vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. 
  • Päiväkodin johtaja sitouttaa ja motivoi työyhteisöä yhteisöllisen ja vanhempia osallistavan toimintakulttuurin kehittämiseen. 
  • Vanhemmat nähdään päiväkodissa voimavarana ja yhteistyökumppaneina.  
  • Vanhemmat otetaan mukaan kehittämään päiväkodin toimintakulttuuria.  

 Vinkkejä toimintakulttuurin kehittämiseen

  • Pysähdytään yhdessä miettimään käytössä olevia tapoja ja tottumuksia, ja pohditaan, onko tarvetta muutokselle? Laaditaan esimerkiksi SWOT-analyysi vanhempien osallisuuden mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä.

SWOT-analyysin avulla voidaan kartoittaa vanhempien osallisuutta päiväkodissa.

  • Kutsutaan vanhempia mukaan erilaisiin päiväkodin tilanteisiin aina kun se on mahdollista.  
  • Tehdään vanhemmille päiväkodin ja lapsen ryhmän arkea ja pedagogiikkaa tutuksi erilaisia viestintäkanavia hyödyntäen (viikko- tai kuukausikirje, päiväkodin käytössä oleva sähköinen viestintäkanava, videot, blogit, facebook-ryhmä, instagram jne.) 
  • Järjestetään päiväkodin taholta tai yhdessä vanhempien kanssa matalan kynnyksen kohtaamisia; juhlia, teemapäiviä, liikuntatapahtumia, peli-iltoja, yhteisiä ruuanlaittoiltoja jne.