Vanhempainillat ja vanhempain­tapaamiset

Vanhempainillan tarkoitus on koota vanhemmat yhteen, jotta he voivat tutustua toisiinsa, opettajiin ja muuhun henkilöstöön. Vanhempainilloissa kannattaa käsitellä asioita, joihin kaivataan vanhempien mielipiteitä. Valitse vanhempainiltaan teema, joka on ajankohtainen ja tärkeä. Vanhempainilta on onnistunut, kun osallistujat kokevat, että iltaan kannatti tulla.

Miettiessäsi teemaa, tutustu Wilho-materiaaliin. Löydät sieltä erilaisia keskustelunaiheita useilla eri kielillä. Pelkästään tiedon jakamiseen vanhempainiltaa ei kannata käyttää, sitä varten on olemassa muita hyviä kanavia. Jotta vanhemmat voivat toimia yhdessä, heille tulee tarjota tilaisuuksia tutustua toisiinsa. Tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa etenkin nivelvaiheissa ja silloin, kun opettaja aloittaa uuden luokan kanssa.

Mikä vanhempia kiinnostaa?

Vanhemmat tulevat vanhempainiltoihin, joista he kokevat olevan hyötyä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppiseen liittyvissä asioissa sekä omassa arjessaan. Heitä kiinnostaa yhteinen pohdiskelu liittyen lasten kehitysvaiheeseen, koulunkäyntiin tai varhaiskasvatukseen osallistumiseen.

Kiitosta vanhemmilta ovat saaneet esimerkiksi tapaamiset, joissa keskustelun pohjaksi on tuotu lasten ryhmässä tai luokassa esiintyviä huolia. Vanhempainillassa on yhdessä pohdittu, kuinka huolia voitaisiin hälventää ja ratkaista. Myös kouluterveyskyselyn koulukohtaiset tulokset, laajojen terveystarkastusten luokkakohtaiset yhteenvedot, erilaiset hyvinvointiin tai kiusaamiseen liittyvät kartoitukset ovat hyvä pohja yhteiselle keskustelulle.

listicon-kannanotot

Toimiva yhteistyö perustuu luottamukseen

Toimivan yhteistyön rakennuspalikat

Kun järjestät vanhempainiltaa, muista nämä!

Onnistunut vanhempainilta vaatii suunnittelua. Vanhemmat voit ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheessa kysymällä heiltä, millaisia asioita he toivovat illan aikana käsiteltävän.

Myös lapset voivat osallistua illan suunnitteluun. He voivat tehdä esimerkiksi videotervehdyksen iltaan tai kirjoittaa kirjeen omalle vanhemmalleen, johon vanhemmat voivat vastata.

 • Ilmoita vanhemmille vanhempainillan ajankohta mahdollisimman varhain. Kutsun voi lähettää opettaja tai se voi olla lapsen tekemä. Tee kutsusta innostava ja ilmaise, että vanhemmat ovat tervetulleita ja että heidän läsnäolonsa on tärkeää. Kutsusta tulee selvitä illan aihe, paikka sekä alkamis- ja päättymisajankohta.
 • Tila vaikuttaa siihen, millaista vuorovaikutusta vanhempainillassa syntyy. Tuolit voi järjestää puolikaareen tai pöytien ympärille voi koota pieniä keskusteluryhmiä. Pohdi avoimin mielin, missä muualla kuin luokassa illan voisi järjestää: löytyykö koulusta tai päiväkodista jokin viihtyisä paikka vai voidaanko tavata vaikkapa asukaspuistossa tai nuotion äärellä.
 • Luo vanhempainiltaan mukava ja välitön tunnelma, joka kannustaa keskusteluun ja vuorovaikutukseen myös vanhempien kesken. Jos vanhemmat eivät tunne toisiaan entuudestaan, varaa tutustumiseen aikaa. Oma tapasi esitellä itsesi ja toimia vanhempainillassa vaikuttaa tilaisuudessa syntyvään vuorovaikutukseen. Uudessa ryhmässä opettaja voi aloittaa vanhempainillan muutamalla pienellä tutustumisharjoituksella. Opettaja voi pyytää esimerkiksi niitä vanhempia seisomaan, joilla on tytär tässä ryhmässä tai luokassa, ensimmäinen lapsi aloittanut juuri koulun jne.

Vaikka vanhempainilta perustuisi keskustelulle, siihen voi sisällyttää lyhyen info-osuuden. Vanhempainilta voi olla myös kokonaan toiminnallinen ja lapset voivat olla mukana. On suositeltavaa järjestää erityyppisiä vanhempainiltoja.

Vanhemmat voi jakaa keskusteluissa pienempiin porinaryhmiin, jolloin keskustelu on helpompaa kuin isossa porukassa. Opettaja voi antaa kaikille pienryhmille saman keskustelunaiheen tai jokaiselle ryhmälle omansa. Keskustelut on hyvä kirjata muistiin, jotta keskeisimmät ajatukset on jaettavissa kaikille yhteisesti. Vanhemmat voivat siirtyä keskusteluteeman vaihtuessa eri tilaan, jolloin koulun/päiväkodin tilat tulevat samalla tutuiksi.

Vanhempien osallisuus koulussa ja päiväkodissa on tärkeä osa toimintakulttuuria.

Vanhempainilta on onnistunut, kun osallistujat kokevat, että iltaan kannatti tulla.

Kuinka onnistun?

Vanhempainilta on onnistunut, kun osallistujat kokevat, että iltaan kannatti tulla. Opettaja tietää illan onnistuneen, jos tilan on täyttänyt puheen sorina, uusia ideoita on putkahtanut esiin ja osallistujilla on voimaantunut olo. Opettajan rooli hyvän tunnelman synnyttämisessä on merkittävä. Kun opettaja sitoutuu itse tekemään mahdollisimman sujuvaa yhteistyötä perheiden kanssa, myös vanhemmat motivoituvat työskentelemään yhteisen hyvän eteen.

Vanhempaintapaamiset

Opettajan ja yksittäistä lasta koskevat vanhempaintapaamiset ovat keskeinen osa kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Koulussa puhutaan arviointikeskustelusta, kehityskeskustelusta tai vanhempaintapaamisesta ja päiväkodissa vasu-keskustelusta.

Vanhempien on tärkeä päästä keskustelemaan säännöllisesti lapsestaan, hänen kehitykseen liittyvistä asioista sekä koulunkäynnistä tai varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista.

Vanhemmat tulevat yleensä mielellään keskusteluun.

Keskustelut ovat tärkeitä kaikille vanhemmille, myös niille, joiden lapsilla ei ole mitään erityisiä haasteita koulussa tai päiväkodissa.

Tapaamisten ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja oppimista. Tästä syystä myös lapsen mukana olo keskusteluissa etenkin koulun puolella on useimmiten perusteltua ja kannatettavaa. Päiväkodissa lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioda varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa.

Ennen tapaamista

 • Kerro vanhemmille keskusteluista ajoissa ja tarjoa mahdollisuuksien mukaan aamu-, iltapäivä- ja ilta-aikoja.
 • Mieti esille otettavat aiheet etukäteen. Jos toivot vanhempien täyttävän keskusteluun liittyvän taustalomakkeen, anna se heille hyvissä ajoin.
 • Koulussa vanhempaintapaaminen on usein ainoa tilaisuus, missä vanhemmat pääsevät keskustelemaan opettajan kanssa omasta lapsestaan.
 • Kerro myös lapsille keskusteluista. Jos lapsi osallistuu keskusteluun, pohdi etukäteen, kuinka varmistat hänen osallisuutensa.
 • Varaa tapaamiseen riittävästi aikaa ja sopivan rauhallinen tila.

Tutustu myös KESY-materiaaliin ja järjestä kehityskeskustelu symbolein!

Vanhempaintapaamisessa

 • Luo tapaamiseen mukava ja välitön tunnelma, jossa on helppo keskustella.
 • Käytä kieltä, joka on sekä vanhemmille että lapselle tuttua. Vältä vaikeaa ammattisanastoa.
 • Huolehdi, että kaikki osallistuvat keskusteluun. Mikäli vanhemmat tai opettaja haluavat keskustella jostain ilman lapsen läsnäoloa, varaa sitä varten oma aika.
 • Kuuntele, tee tarkentavia kysymyksiä ja yhteenvetoja.
 • Kerro positiivisia asioita lapsesta.
 • Ota esiin mahdolliset huolet. Etsikää yhdessä ratkaisuja. Asettakaa konkreettisia tavoitteita ja sopikaa, miten tavoitteiden saavuttamista seurataan.
 • Päätä keskustelu niin, että kaikki osapuolet lähtevät keskustelusta tyytyväisinä.