Lausunnot

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Kannanotto Lausunto Vanhempainliitto
29.1.2024

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön tulisi näkyä VANUPOssa nykyistä huomattavasti vahvemmin. 

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
14.11.2023

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen lainsäädännön uudistaminen

Suomen Vanhempainliitto pitää esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen lainsäädännön uudistamista erittäin tarpeellisena. Nykyinen perusopetuslaki ei takaa tukea yhdenvertaisesti sitä tarvitseville oppilaille, kun lakia tulkitaan ja sovelletaan eri tavoin.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
22.9.2023

Hallituksen esitys kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027

Suomen Vanhempainliitto ei kannata hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
1.2.2023

Lausunto sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Suomen Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan ja ne nostetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiin niin eri oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa kuin tärkeänä osana koulun toimintakulttuuria. Yhteinen vastuu koulupäivästä -osiossa tuodaan esiin opetuksen järjestäjän, koulun johdon, opettajien ja oppilaiden vastuu koulupäivästä. Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että poissaolojen taustasyyt selvitetään ja koti ja koulu tukevat yhdessä oppilaan kouluun paluuta.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
7.11.2022

Lausunto luonnoksesta kouluruuan kehittämisohjelmaksi

Suomen Vanhempainliitto pitää kouluruuan kehittämisohjelmaa erinomaisena linjauksena valtakunnalliselle ja paikalliselle kouluruokailun yhteisölliselle kehittämistyölle. Kouluruokailusta on tärkeää antaa ajantasaista tietoa myös vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille, jotta he pystyvät osallistumaan kouluruokailuun liittyvien käytäntöjen kehittämiseen, paikalliseen kehittämistyöhön ja sen seurantaan.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
27.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä työnteon kannustimia parantamalla työstä saatavaa taloudellista hyötyä ja tukea lapsiperheiden ostovoimaa. Esityksellä pyritään vähentämään myös asiakasmaksujen kannustinloukkuvaikutuksia. Esitys tukee erityisesti keskituloisten perheiden asemaa ja ostovoimaa. Pienituloiset perheet ovat jo maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä. Esitettyjen muutosten myötä yhä useampi lapsiperhe vapautuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Vanhempainliitto pitää esitystä perheiden kannalta hyvänä.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
13.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi perusopetuslain opetuksen järjestäjille osoittamia velvoitteita siten, että opetuksen järjestäjän tulisi oppilaan poissaolojen seurannan lisäksi myös ennaltaehkäistä ja puuttua niihin suunnitelmallisesti. Suomen Vanhempainliitto pitää ehdotusta tärkeänä ja kannattaa sitä. 

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
3.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 29.9.2022: Vanhempainliitto kannattaa ehdotettua esitystä ja kokee sen perheiden maksukykyä tukevana toimena vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa elinkustannukset ja sähkön hinta nousevat huomattavan paljon. Vanhempainliitto pitää hyvänä sitä, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alennus kohdistetaan pieni- ja keskituloisille kotitalouksille.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
12.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistysvaliokunnalle 12.5.2022: Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpanoa seurataan aktiivisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään lainsäädäntöön nopeasti. Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja lainsäädännön uudistuksia tarpeellisina ja perusteltuina.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
3.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajasuojalain muuttamisesta

Sivistysvaliokunnalle 2.5.2022: Suomen Vanhempainliitto katsoo, että ehdotettu uusi säädös selkiyttää molempien osapuolten tilannetta ja on parannus nykytilanteeseen. Vanhempainliitto kannattaa pääosin esitystä, mutta haluaa nostaa esiin seuraavat kohdat palvelun suoritustapaa ja laatua koskeviin vaatimuksiin sekä palvelun ominaisuuksiin ja virheisiin liittyen.

Lue