Lausunnot

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Vanhempainliitto
2.5.2024

Muutos varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Suhdelukujen ylitykset ja henkilöstömitoituksesta poikkeaminen vaikuttavat negatiivisesti lapsiin heikentäen varhaiskasvatuksen laatua, mukaan lukien toimiva kotien kanssa tehtävä yhteistyö.

Lue

Lausunto Perusopetus Vanhempainliitto
14.3.2024

Lausunto perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

Vanhempainliitto on huolissaan oppimistulosten heikkenemisestä ja pitää tärkeänä, että toimia oppimistulosten parantamiseksi käynnistetään. Perusopetusta tulee kehittää kokonaisuutena, koulutuksen resursseja tulee lisätä, oppimisen tuki on laitettava kuntoon, kouluhyvinvointia tulee vahvistaa ja kotien kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistää.  

Lue

Lausunto Perusopetus Vanhempainliitto
8.3.2024

Lausunto ja kuuleminen: Perusopetuksen oppilaiden kansalliset oppimistulokset PISA 2022 -tutkimuksessa

kodin ja koulun yhteistyön merkityksestä oppimistuloksiin puhutaan vain vähän, vaikka tutkimukset osoittavat tiiviin yhteistyön olevan vahvasti yhteydessä lapsen oppimiseen ja hyvinvointiin.

Lue

Kannanotto Lausunto Vanhempainliitto
29.1.2024

Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön tulisi näkyä VANUPOssa nykyistä huomattavasti vahvemmin. 

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
14.11.2023

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen lainsäädännön uudistaminen

Suomen Vanhempainliitto pitää esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen lainsäädännön uudistamista erittäin tarpeellisena. Nykyinen perusopetuslaki ei takaa tukea yhdenvertaisesti sitä tarvitseville oppilaille, kun lakia tulkitaan ja sovelletaan eri tavoin.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
22.9.2023

Hallituksen esitys kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027

Suomen Vanhempainliitto ei kannata hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024–2027.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
1.2.2023

Lausunto sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Suomen Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan ja ne nostetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiin niin eri oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa kuin tärkeänä osana koulun toimintakulttuuria. Yhteinen vastuu koulupäivästä -osiossa tuodaan esiin opetuksen järjestäjän, koulun johdon, opettajien ja oppilaiden vastuu koulupäivästä. Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että poissaolojen taustasyyt selvitetään ja koti ja koulu tukevat yhdessä oppilaan kouluun paluuta.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
7.11.2022

Lausunto luonnoksesta kouluruuan kehittämisohjelmaksi

Suomen Vanhempainliitto pitää kouluruuan kehittämisohjelmaa erinomaisena linjauksena valtakunnalliselle ja paikalliselle kouluruokailun yhteisölliselle kehittämistyölle. Kouluruokailusta on tärkeää antaa ajantasaista tietoa myös vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille, jotta he pystyvät osallistumaan kouluruokailuun liittyvien käytäntöjen kehittämiseen, paikalliseen kehittämistyöhön ja sen seurantaan.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
27.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä työnteon kannustimia parantamalla työstä saatavaa taloudellista hyötyä ja tukea lapsiperheiden ostovoimaa. Esityksellä pyritään vähentämään myös asiakasmaksujen kannustinloukkuvaikutuksia. Esitys tukee erityisesti keskituloisten perheiden asemaa ja ostovoimaa. Pienituloiset perheet ovat jo maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä. Esitettyjen muutosten myötä yhä useampi lapsiperhe vapautuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Vanhempainliitto pitää esitystä perheiden kannalta hyvänä.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
13.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi perusopetuslain opetuksen järjestäjille osoittamia velvoitteita siten, että opetuksen järjestäjän tulisi oppilaan poissaolojen seurannan lisäksi myös ennaltaehkäistä ja puuttua niihin suunnitelmallisesti. Suomen Vanhempainliitto pitää ehdotusta tärkeänä ja kannattaa sitä. 

Lue