Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

Asia:  VN/7050/2023
Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

25.1.2024 Suomen Vanhempainliitto


Lataa lausunto kokonaisuudessaan tästä

Suomen Vanhempainliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota mm. siihen, että vanhempien tuki nuorelle ja kotien kanssa tehtävän yhteistyön tärkeys jää VANUPOssa vähälle huomiolle, vaikka taustaosiossa tuodaan esiin, että nuorten hyvinvoinnin toteutumisen esteisiin vaikutetaan myös tukemalla perheitä lapsuuden ja nuoruuden aikana.

Vanhempainliitto toteaa lausunnossaan myös, että ohjelmassa tunnistetaan kokonaisuudessaan heikosti nuorten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

Nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen edellyttää ohjelmalta aktiivisempaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä. Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden esteet tulee tunnistaa ja niiden purkamiseen tulee esittää toimenpiteitä. Eriarvoisuuden purkaminen on keskeinen tavoite nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisessa ja sen tulee näkyä vahvasti myös VANUPOssa.

Kokonaisuutena Vanhempainliitto on pettynyt valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPOn tämänhetkiseen laatuun ja sisältöön. Ohjelmassa ei aseteta selkeitä, mitattavia tavoitteita nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi eikä siinä esitetä käytännössä lainkaan uusia, nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä toimia. Ohjelma ei Vanhempainliiton näkemyksen mukaan vastaa riittävällä tasolla nuorten hyvinvoinnin tämänhetkisiin haasteisiin. Ohjelman tavoitteet ovat myös paikoin ristiriitaisia hallitusohjelman sisällön kanssa, mikä syö entisestään uskottavuutta ohjelman toimeenpanon osalta.

Vanhempainliitto näkee, että nuoren kasvun, oppimisen ia hyvinvoinnin tukemiseksi on ehdottoman tärkeää tiivistää ja kehittää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä jokaisella koulutusasteella, jotta jokaisella vanhemmalla on koulutustaustaan riippumatta mahdollisuus tukea oman lapsensa koulunkäyntiä ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. YK:n lapsen oikeuksien mukaan valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa. Se on lapsen ja nuoren oikeus ja etu. Kotien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen tulisikin näkyä VANUPOssa nykyistä huomattavasti vahvemmin.