Vanhempien osallisuus

Päiväkotiyhteisö rakennetaan yhdessä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan vanhemmille tulee tarjota mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä henkilökunnan ja lasten kanssa.

Päiväkodissa on hyvä kiinnittää huomiota lasten ja vanhempien näkökulmasta mielekkäisiin, kannustaviin ja monipuolisiin osallistamisen tapoihin. Osallisuuden ja yhteistyön merkitys korostuu erityisesti lapsen aloittaessa päiväkotitaivaltaan, vaihtaessa päiväkotiryhmää ja siirtyessä esiopetukseen ja kouluun. 

Vanhempien osallisuus mahdollistuu varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoisen työn kautta: ammattilaiset ovat vastuussa siitä, että vanhemmat tuntevat itsensä tervetulleiksi päiväkotiin. Osallisuuden lisääminen vaatii rohkeutta avata päiväkodin ovia vanhemmille ja kokeilla uudenlaisia yhteistyön muotoja. Kun kasvatusyhteistyö toimii, vanhemmat sitoutuvat paremmin päiväkodin tavoitteisiin ja toimintaan. Kun varhaiskasvatuksen arkea tehdään vanhemmille näkyväksi, myös arvostus varhaiskasvatusta kohtaan lisääntyy.   

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Vanhempien osallisuus rakentuu vastavuoroiselle tiedonvaihdon kulttuurille ja dialogille, jossa hyödynnetään ammattilaisten pedagogista osaamista ja vanhempien arjen asiantuntijuutta. Päivittäiset kohtaamiset tekevät näkyväksi lapsen arkea kotona ja päiväkodissa. Arkisten asioiden lisäksi on tärkeä keskustella lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvistä asioista. Positiivinen ja vahvuuksiin keskittyvä vuorovaikutus helpottaa myös huolien puheeksi ottamista. 

Jos lapsen kehitys, kasvu tai käyttäytyminen herättää huolta, on asia tärkeä nostaa keskusteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vanhempien osallisuus ja mukanaolo omaa lasta koskevissa keskusteluissa ja päätöksenteossa on ensisijaisen tärkeää. Tilanteet, joissa lapselle suunnitellaan tukea, ovat erityisen merkityksellisiä yhteistyön ja osallisuuden paikkoja. Päiväkodissa on tärkeä tunnistaa, että kaikkien lasten vanhemmilla ei ole yhtä lailla resursseja ja voimavaroja tukea lapsen kehitystä ja oppimista. Tällöin yhteistyön merkitys ja vanhempien tukemisen tarve korostuu ja usein tarvitaan myös monialaista yhteistyötä. 

Vanhempainyhdistys tai -toimikunta antaa foorumin vanhempien toiminnalle ja vahvistaa vanhempien osallisuutta päiväkotiyhteisössä. Varhaiskasvatuksen vanhempaintoimintaa tulee vielä nykyistä enemmän suunnata hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistavaan suuntaan. Vanhempainyhdistystä kannattaa hyödyntää esimerkiksi vanhempien näkemysten kuulemisessa ja kokoamisessa, hyvinvointiin liittyvien asiakirjojen työstössä, viestinnässä ja yhteisten tapahtumien järjestämisessä.

 Tsekkauslista

 • Päiväkodissa kiinnitetään huomiota toimivaan arjen vuorovaikutukseen ja vanhempien arvostavaan kohtaamiseen.  
 • Vanhemmat ovat aktiivisesti mukana oman lapsen varhaiskasvatuksessa käytävissä keskusteluissa. 
 • Vanhemmat ovat mukana kehittämässä päiväkodin toimintaa. 
 • Päiväkodissa toimii vanhempaintiimi, -toimikunta tai yhdistys ja vanhemmat ovat mukana kehittämässä päiväkodin toimintaa. 

 Vinkkejä vanhempien osallisuuden lisäämiseen 

 • Toivota vanhemmat tervetulleeksi ja kohtaa heidät arvostavasti.  
 • Tee arkea tutuksi ja näkyväksi.  
 • Ota vanhemmat mukaan laatimaan päiväkodin yhteisiä pelisääntöjä. 
 • Kerää vanhempien ideoita ja huomioi aloitteet.  
 • Ota vanhemmat mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa. 
 • Ota vanhemmat mukaan päiväkodin yhteiseen hyvinvointityöhön, jossa voi olla vaihtuvia teemoja.  
 • Hyödynnä vanhempien osaaminen: pyydä vanhempia esittelemään omia ammatteja, harrastuksia ja mielenkiinnonkohteita.  
 • Ota vanhemmat mukaan juhlien ja tapahtumien järjestelyyn.