Lausunto sitouttavan kouluyhteisötyön muutoksista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014

Asia: OPH-106-2023 Sitouttavan kouluyhteisötyön muutokset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014
Suomen Vanhempainliitto


Lataa lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Anna lausuntosi allaoleviin kohtiin

1. Ovatko luvun 4 kappaleen 4.2 täsmennykset selkeät ja paikallista työtä tukevat?

Suomen Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että tunne- ja vuorovaikutustaitoja painotetaan ja ne nostetaan opetussuunnitelman perusteissa esiin niin eri oppiaineissa, laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa kuin tärkeänä osana koulun toimintakulttuuria. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja opitaan kotona, mutta niitä tulee tukea myös koulussa, joka kasvuympäristönä eroaa kodista.

Pitäisikö Karvin sitouttavan kouluyhteisötyön arvioinnissa esiin nostama oppilaiden jatkuvan ryhmäyttämisen tärkeys nostaa esiin myös yhtenä kouluyhteisöön sitouttavana tekijänä?

2. Ovatko luvun 5 kappaleen 5.1 kuvaukset kokonaisuutena selkeät ja paikallista työtä tukevat?

Yhteinen vastuu koulupäivästä -osiossa tuodaan esiin opetuksen järjestäjän, koulun johdon, opettajien ja oppilaiden vastuu koulupäivästä. Myös kodeilla ja vanhemmilla on vastuuta koulupäivästä. Osiossa voisi nostaa esiin, kuinka tärkeää kotona on tukea ja kannustaa lapsen koulunkäyntiä ja olla kiinnostunut lapsen koulupäivästä ja koulusta.

Poissaolojen ehkäisy ja kouluun kiinnittyminen -osiossa kotien kanssa tehtävä yhteistyö ja vanhempien osallisuus jäävät kovin ohuiksi. Jos vanhemmat halutaan mukaan vahvistamaan kouluun kiinnittymistä ja ennaltaehkäisemään poissaoloja, yhteistyön tulee olla muutakin kuin tiedottamista. Kun vanhemmat otetaan mukaan kouluyhteisöön, he sitoutuvat tukemaan koulun tavoitteita ja toimintaa. Vanhemmat voivat olla monella tavalla tukemassa luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia, mikä osaltaan vahvistaa kouluun kiinnittymistä.

Ensimerkit lapsen koulunkäyntiin liittyvistä ongelmista ja poissaolojen lisääntymisestä näkyvät usein ensimmäisenä kotona. On tärkeää, että koulu kannustaa vanhempia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä kouluun, jos huoli lapsen poissaoloista herää. Tämä tulisi lisätä Poissaolojen seuranta ja niistä ilmoittaminen -osioon.

Poissaoloihin puuttuminen ja taustasyiden selvittäminen -osiossa tuodaan esiin, että poissaolojen taustasyyt ovat moninaiset ja syiden selvittämistä tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä oppilaan, huoltajien, koulun ja opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaisten kanssa. Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että poissaolojen taustasyyt selvitetään ja koti ja koulu tukevat yhdessä oppilaan kouluun paluuta. Osa taustasyistä liittyy kouluympäristöön eikä niiden selvittelyä voi jättää yksin vanhempien vastuulle.

3. Antavatko luvun 5 kappaleiden 5.1 ja 5.6 lisäykset ja täsmennykset riittävän tuen paikallisen toimintamallin laatimiseen?

5.1. kappaletta Suomen Vanhempainliitto on kommentoinut edellisen kysymyksen kohdalla.

Paikallisesti päätettäviin asioihin Vanhempainliitto tekisi seuraavan lisäyksen:
’Miten huoltajat ovat osallisina yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistävän työn suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä?’

4. Mitä muita havaintoja haluatte tuoda esille nyt esitetyistä muutoksista?

SUOMEN VANHEMPAINLIITTO RY.

Helsingissä, 26.01.2023