Lausunnot

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
3.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 29.9.2022: Vanhempainliitto kannattaa ehdotettua esitystä ja kokee sen perheiden maksukykyä tukevana toimena vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa elinkustannukset ja sähkön hinta nousevat huomattavan paljon. Vanhempainliitto pitää hyvänä sitä, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alennus kohdistetaan pieni- ja keskituloisille kotitalouksille.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
12.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistysvaliokunnalle 12.5.2022: Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpanoa seurataan aktiivisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään lainsäädäntöön nopeasti. Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja lainsäädännön uudistuksia tarpeellisina ja perusteltuina.

Lue

Lausunto Vanhempainliitto
3.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajasuojalain muuttamisesta

Sivistysvaliokunnalle 2.5.2022: Suomen Vanhempainliitto katsoo, että ehdotettu uusi säädös selkiyttää molempien osapuolten tilannetta ja on parannus nykytilanteeseen. Vanhempainliitto kannattaa pääosin esitystä, mutta haluaa nostaa esiin seuraavat kohdat palvelun suoritustapaa ja laatua koskeviin vaatimuksiin sekä palvelun ominaisuuksiin ja virheisiin liittyen.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
5.4.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallitus esittää perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin lisättäväksi väliaikaisesti säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä. Esityksellä jatkettaisiin poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa lukuvuoden 2022–2023 ajaksi. Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esitysluonnosta koronatilanteen epävarmuuden vuoksi perusteltuna ja pitää ensiarvoisen tärkeänä, että opetuksen jatkuminen turvataan myös poikkeusoloissa.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.3.2022

Lausunto opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä

Lausuntopyyntö opettajarekisteriä ja opettajatiedonkeruuta koskevasta selvityksestä

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
18.3.2022

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Suomen Vanhempainliiton lausunto Lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
2.3.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Vanhempainliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.2.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Suomen Vanhempainliiton asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

Lue

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
28.2.2022

Täydentävä lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista

Suomen Vanhempainliiton täydentävä lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista.

Lue

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
17.11.2021

Lapsen oikeuksien viikon kannanotto 2021

Lapsen oikeuksien viikon 2021 kannanotto 17.11.2021

Lue