Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/937/2022
Suomen Vanhempainliitto


Lataa lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Hallitus esittää perusopetuslakiin ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettuun lakiin lisättäväksi väliaikaisesti säännökset opetuksen poikkeuksellisesta järjestämisestä. Esityksellä jatkettaisiin poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa lukuvuoden 2022–2023 ajaksi. Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esitysluonnosta koronatilanteen epävarmuuden vuoksi perusteltuna ja pitää ensiarvoisen tärkeänä, että opetuksen jatkuminen turvataan myös poikkeusoloissa. Vanhempainliitto pitää esityksen linjauksia lähiopetuksen ensisijaisuudesta ja haavoittuvassa olevien oppilasryhmien rajaamisesta esityksen ulkopuolelle tärkeinä.

Suomen Vanhempainliitto muistuttaa poikkeuksellisten opetusjärjestelyin toteutetun opetuksen säännöllisen seuraamisen tärkeydestä. Määrän lisäksi on tärkeää kerätä tietoa myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen laadusta ja niiden vaikutuksista lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin. Jo nyt kerätyn seurantatiedon perusteella tiedetään, että oppimis- ja hyvinvointivajetta on syntynyt koronapandemian aikana runsaasti. Vanhempainliitto painottaa, että myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuoltopalvelut tulee olla matalalla kynnyksellä saatavilla ja niitä tulee aktiivisesti oppilaille tarjota.

Suomen Vanhempainliitto kartoitti helmikuussa 2022 ajankohtaiskyselyllä vanhempien kokemuksia koronatilanteen vaikutuksista perusopetukseen ja perheiden arkeen. Kyselyyn vastasi 333 peruskoululaisen vanhempaa. Noin 60 % vastaajista koki saavansa riittävästi tietoa ja ohjeita lapsen koulun koronatilanteesta. Koronaohjeistukset vanhemmat kokivat usein sekaviksi, alati muuttuviksi ja siksi hankalasti noudatettaviksi. Poissaolot koulusta pienten flunssaoireiden takia kuormittivat perheitä ja opiskelu karanteenin tai eristyksen aikana aiheutti haasteita. Lähes puolet (47 %) vastaajista koki, että korona-aika on etäännyttänyt kotia ja koulua toisistaan, mikä on tärkeä huomioida myös korona-ajan jälkeisissä toimenpiteissä.  Vastaajista 43 % koki, että koulunkäynti korona-aikana on kuormittanut lasta erittäin tai melko paljon. Yhtä suuri osa vastaajista koki, että lapsen koulunkäynti korona-aikana on kuormittanut perhettä erittäin tai melko paljon. Tehostettua tai erityistä tukea saavien lasten vanhemmista 65 % kertoi koulunkäynnin kuormittaneen lasta erittäin tai melko paljon ja yhtä suuri osa kertoi lapsen koulunkäynnin korona-aikana kuormittaneen perhettä erittäin tai melko paljon. Lasten ja nuorten ahdistuksen lisääntyminen ja huoli tulevasta näkyi vanhempien vastauksissa. Oppimis- ja hyvinvointivajeen lisäksi lasten ryhmään kiinnittyminen ja yhteisöllisyyden väheneminen huolestuttivat vanhempia.

Helsingissä, 05.04.2022