Täydentävä lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista

Opetus- ja kulttuuriministeriölle 16.2.2022
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17576/2021
Suomen Vanhempainliitto


Lataa lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Suomen Vanhempainliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjatun ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen tuntimäärän tallentamisvelvoite

Hallitus esittää lakiin valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä lisättäväksi säännös, jonka mukaan eHOKS:iin tallennettaisiin myös ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjattava opetuksen ja ohjauksen määrää koskeva tieto. Suomen Vanhempainliitto kannattaa ehdotusta ja pitää tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrää pystytään jatkossa seuraamaan ja kattavaa seurantatietoa saadaan myös opiskelijakohtaisesta opetuksen ja ohjauksen määrästä.

Perusopetuksen oppilaiden poissaolojen seurantaan liittyvän säännösten täsmennys

Hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi perusopetuslain opetuksen järjestäjälle osoittamia velvoitteita siten, että opetuksen järjestäjän tulisi perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaolojen seurannan lisäksi myös ennaltaehkäistä ja puuttua niihin suunnitelmallisesti. Suomen Vanhempainliitto pitää ehdotusta erittäin tärkeänä ja kannattaa sitä. 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) Sitouttavan kouluyhteisötyön hanketta koskevien alustavien arviointitulosten mukaan poissaolojen seurannan ja puuttumisen tavat vaihtelevat suuresti opetuksen järjestäjittäin ja kouluittain. Lisäksi poissaoloihin puuttumisen käytänteistä puuttuvat usein poissaoloja ennaltaehkäisevät ja varhaisen puuttumisen toimintatavat, vaikka perusopetus- ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki niitä jo nykyisellään edellyttävät. Tutkimusten mukaan ne olisivat myös vaikuttavin ja kustannustehokkain tapa ehkäistä pitkittyneitä koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta. Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että ennaltaehkäisevää ja varhaisen puuttumisen työotetta vahvistetaan koulussa. Esitys vahvistaisi osaltaan myös lasten ja nuorten kouluyhteisöön kiinnittymistä ja tukisi oppilaiden hyvinvointia.

Perusopetuslain 26 §:n mukaan luvattomista poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Suomen Vanhempainliitto pitää ilmoitusvelvollisuutta tärkeänä, mutta katsoo, että erityisesti pitkittyneiden poissaolojen kohdalla pelkkä koteihin ilmoittaminen ei ole useinkaan riittävä toimenpide, vaan tarvitaan tiivistä kodin ja koulun yhteistyötä ja yhdessä toimimista oppilaan koulutilanteen selvittämiseksi ja kouluun paluun tukemiseksi. Vanhempainliitto ehdottaa, että velvoite kodin ja koulun yhteistyöhön lisätään myös lainsäädäntöön ja esittää hallituksen esittämään perusopetuslain 26 §:ään muutokseen seuraavaa lisäystä: ’Opetuksen järjestäjän tulee ennaltaehkäistä perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja sekä seurata ja puuttua niihin suunnitelmallisesti. Opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle ja tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa pitkittyneiden poissaolojen ehkäisemiseksi.’

Helsingissä, 16.2.2022