Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sivistysvaliokunta HE 19/2022 vp / lausuntopyyntö 2.3.2022
Suomen Vanhempainliitto


Lataa lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf)

Suomen Vanhempainliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää kirjallisena lausuntonaan seuraavaa. Opiskeluhuoltopalveluiden siirtyessä hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle hyvin toimiva opiskeluhuolto edellyttää saumatonta ja hyvää yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä. Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että hyvinvointialueet ja kunnat käyvät säännöllistä keskustelua opiskeluhuollon tavoitteista, toimintatavoista ja työnjaosta ja toimivat yhteistyössä niin, että opiskeluhuollosta muodostuu johdonmukainen ja toimiva kokonaisuus.

Koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueiden yhteistyö

Hallituksen ehdottamilla muutoksilla pyritään varmistamaan kunnan, muiden koulutuksen järjestäjien ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö opiskeluhuollossa. Hyvinvointialueen olisi muodostettava alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä. Lisäksi sekä koulutuksen järjestäjillä että hyvinvointialueilla tulisi olla opiskeluhuoltosuunnitelmat. Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että myös oppilaat, opiskelijat ja huoltajat ovat edustettuina alueellisissa opiskeluhuollon yhteistyöryhmissä ja ovat mukana laatimassa sekä alueellista että koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaa.

Alueelliset ja koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmat on tärkeä sitoa alueellisiin ja kunnallisiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin. Liittäminen sitoo suunnitelmat alueen ja kunnan muuhun hyvinvointityöhön ja antaa tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista opiskeluhuoltosuunnitelmien pohjaksi. Alueellisten opiskeluhuoltosuunnitelmien tulee varmistaa yhdenvertainen opiskeluhuollon toteutuminen huomioiden kuntien, koulujen ja oppilaitosten erilaiset ja erityiset tarpeet.

Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma korvaisi voimassa olevan lain mukaiset koulujen ja oppilaitosten omat opiskeluhuoltosuunnitelmat.  Järjestäjäkohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma ei saa jäädä ylätason suunnitelmaksi, vaan sen jalkauttamiseen ja koulu- ja oppilaitosyhteisöjen sitouttamiseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Opiskeluhuoltosuunnitelmasta on tärkeä viestiä aktiivisesti myös oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille, jotta he voivat arvioida ja seurata opiskeluhuollon tavoitteita ja niiden toteutumista.

Suomen Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaan kootaan kaikki oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia vahvistavat ja syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet ja muut lakisääteiset suunnitelmat (toimintasuunnitelma äkillisissä uhka- ja vaaratilanteissa, yhdenvertaisuussuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma), jotta suunnitelmasta muodostuu opiskelukykyä, terveyttä ja hyvinvointia aidosti vahvistava ja edistävä kokonaisuus.

Toimivan opiskeluhuollon rakentaminen edellyttää riittäviä resursseja, hyvin toimivia alueellisia yhteistyön rakenteita ja käytäntöjä, kuntien erityispiirteiden huomioimista ja sujuvaa yhteistyötä ja yhdessä toimimista koulujen ja oppilaitosten tasoilla. Opiskeluhuoltopalvelujen on oltava oppilaiden ja opiskelijoiden helposti saavutettavissa ja ne tulee toteuttaa lähipalveluina kouluissa ja oppilaitoksissa. Suomen Vanhempainliitto painottaa, että koulukuraattoreilla ja -psykologeilla tulee myös uudistuksen jälkeen olla mahdollisuus osallistua aidosti koulujen ja oppilaitosten arkeen ja yhteisölliseen, ennaltaehkäisevään työhön, joka on opiskeluhuollon painopiste.

Opiskeluhuoltopalveluihin ohjaaminen – yhteistyö huoltajien kanssa

Suomen Vanhempainliitto kannattaa yhteydenottomahdollisuuksien laajentamista koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon: koulun tai oppilaitoksen työntekijät voisivat jatkossa ottaa opiskelijan kanssa yhteyttä kuraattorin tai psykologin lisäksi myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöön. Vanhempainliitto pitää yhteydenoton tekemistä yhdessä oppilaan tai opiskelijan kanssa lähtökohtaisesti hyvänä. Yhteydenoton tekeminen yhdessä oppilaan tai opiskelijan kanssa vahvistaa lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta itseään koskevissa asioissa. Vanhempainliitto muistuttaa, että opiskeluhuoltopalvelut täytyy järjestää niin, että myös lapsella tai nuorella itsellään on mahdollisuus hakeutua matalalla kynnyksellä palveluihin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajansa osallistumasta itseään koskevan opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huoltajalleen. Alaikäisen edun arvioiminen on yksittäiselle työntekijälle vaativaa ja edellyttää aina tarkkaa harkintaa. Huoltajien jättäminen tiedonsaannin ulkopuolelle useimmiten heikentää lapsen ja nuoren tuen saantia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulutusta koskevan lainsäädännön erot tuovat kouluissa eteen ristiriitaisia tilanteita. Jos opettajalla herää huoli oppilaan koulunkäynnistä tai hyvinvoinnista, opettaja on ensin aina yhteydessä huoltajiin. Se on myös opettajan velvollisuus. Perusopetusta koskevassa lainsäädännössä ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa säädetään selkeästi kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä ja oppilaan koulunkäyntiin liittyvät asiat ratkaistaan aina yhteistyössä huoltajien kanssa. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa todetaan, että opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Laki kuitenkin mahdollistaa huoltajien jättämisen lapsen asioiden käsittelyn ulkopuolelle. Suomen Vanhempainliitto painottaa, että lähtökohtaisesti alaikäisen lapsen asioissa tulee aina toimia hyvässä yhteistyössä lapsen ja nuoren huoltajien kanssa.

Lopuksi Vanhempainliitto nostaa esiin opiskeluhuollon tiedonkulkuun liittyneet haasteet, jotka hallituksen esitys toivottavasti ratkaisee. Opiskeluhuollon kirjaamiskäytäntöjen tulee olla yhtenäiset ja kaikille osapuolille täysin selkeät estämättä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta tarpeellisen tiedon kulkua.

Helsingissä, 2.3.2022