kasvi kasvaa kolikoista lasipurkin ulkopuolella

Jäsenjärjestöavustus

Jäsenjärjestöavustus kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaan v. 2020

Vanhempainliitto myöntää kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille jäsenjärjestöavustusta STEA:n myöntämästä erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta.

Myönnettävä avustus on toiminta-avustusta kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustuksen enimmäismäärä on 2 000 euroa / kuntakohtainen vanhempainyhdistys.

Avustuksen käyttö

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä. Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot.

Avustusta voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustettavaa toimintaa ja sen toteutumista tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan tavoitteisiin nähden. Hakijalta ei edellytetä omavastuuosuutta.

Vuonna 2020 avustuskokonaisuudet ovat

 • yhdistyksen toiminnan kehittäminen
 • kodin ja koulun/päiväkodin kuntatason yhteistyön kehittäminen
 • paikallisyhdistysten toiminnallinen tuki ja verkostoituminen.

Hakuaika

Jäsenjärjestöavustuksen kevään hakuaikaa on jatkettu 31.5.2020 saakka. Syksyn haku avautuu elokuussa.

Avustuksen hakeminen

Hakemus täytetään verkossa, tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna (yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus) liiton toimistolle osoitteeseen Suomen Vanhempainliitto ry, Mariankatu 28 B 5, 00170 Helsinki.

Hakemuksen liitteet:

1. Yhdistyksen jäsenluettelo (Huom! Henkilöjäsenistä ei jäsenluetteloa, jäsenien lukumäärä riittää).

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle (hakija toimittaa nämä liitteet yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen).

Hakulomake

Webropol-lomakelinkki

Yleiset periaatteet

 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia, eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Avustuksen siirrosta laaditaan siirtosopimus, jossa avustusta saava yhdistys sitoutuu noudattamaan avustuksen käyttöön liittyviä ehtoja.
 • Avustusta ei saa luovuttaa edelleen.
 • Käyttötarkoituksen muutoksesta tai toiminnan keskeytyksestä on otettava yhteyttä Vanhempainliittoon.
 • Myönnetty avustus voidaan periä takaisin jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
 • Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja taloudenhoito voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit.
 • Avustuksen saajan tulee toimittaa vuosiselvitys saadun avustuksen käytöstä 28.2.2021 mennessä.
 • Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistyksien käyttöön suunnitellun logon on näyttävä selkeästi avustetun toiminnan viestinnässä.
 • Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistyksille, jotka jo saavat suoraan erillistä STEA:n avustusta, eikä sillä voi kattaa toisen rahoittajan avustuksesta syntyvää alijäämää.

Avustusta ei myönnetä:

 • Toimintakustannuksiin, jotka syntyvät toiminnasta, joka kuuluu kunnan, valtion tai muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin.
 • Toimintakustannuksiin jotka syntyvät toiminnasta, joka lakisääteisesti tai muutoin ilmeisesti kuuluu kirkon tai muun uskonnollisen yhdyskunnan järjestämisvastuulle.
 • Stipendeihin, henkilöstön palkkoihin tai kokouspalkkioihin.
 • Rahana tai lahja- tai ostokortteina annettuihin lahjoihin.
 • Tulon- tai varainhankinnan menoihin tai myytävien palvelujen tuottamiseen.
 • Vanhempainliiton tilaisuuksien osallistuvien matkakustannuksiin.
 • Avustusta ei voi käyttää vuosijuhlien/juhlavuosien kulujen kattamiseen.

Jäsenjärjestöavustus 2019, raportointiohje

Jäsenjärjestöavustuksen raportointi ja käyttämättä jääneiden varojen palautus tulee tehdä 29.02.2020 mennessä.

Raportointi / käyttöselvitys tehdään webropol-lomakkeella . Täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna liitteineen Vanhempainliiton toimistolle helmikuun loppuun mennessä.

Käyttöselvityksen oheen tarvittavat liitteet:

 • Talousraportti avustuksen käytöstä. Talousraportti palautetaan sähköpostitse osoitteeseen anri.leveelahti(a)vanhempainliitto.fi sekä paperikopio käyttöselvityksen liitteenä postitse Vanhempainliiton toimistolle.
 • Kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma avustetusta toiminnasta.
 • Tilinpäätös ja tarkastuskertomus toimintakaudelta 2019.
 • Toimintakertomus 2019.