Jäsenjärjestöavustus

Jäsenjärjestöavustus kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaan

Vanhempainliitto myöntää kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille jäsenjärjestöavustusta STEA:n myöntämästä erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta.

Myönnettävä avustus on toiminta-avustusta kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustuksen enimmäismäärä on 2 000 euroa / kuntakohtainen vanhempainyhdistys.

Avustuksen käyttö

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä. Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot.

Avustusta voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustettavaa toimintaa ja sen toteutumista tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan tavoitteisiin nähden. Hakijalta ei edellytetä omavastuuosuutta.

Vuonna 2021 avustuskokonaisuudet ovat

 • yhdistyksen toiminnan kehittäminen
 • kodin ja koulun/päiväkodin kuntatason yhteistyön kehittäminen: 10 askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä toimintamallin -jalkauttaminen kuntiin
 • paikallisyhdistysten toiminnallinen tuki ja verkostoituminen.

Hakuaika

Avustuksen haku avautuu 10.2.2021. Hakuaika päättyy 31.3.2021 ja avustuspäätökset tehdään huhtikuun loppuun mennessä. Edellisenä vuonna saatu tuki on oltava raportoituna ennen uuden myöntämistä.

Tämän vuoden avustushaku on päättynyt. Seuraava haku avautuu helmikuussa 2022.

Avustuksen hakeminen

Hakemus täytetään verkossa, tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna (yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus) liiton toimistolle osoitteeseen Suomen Vanhempainliitto ry, Mariankatu 28 B 5, 00170 Helsinki. Hakemuksen voi lähettää myös skannattuna liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen anri.leveelahti(a)vanhempainliitto.fi

Hakemuksen liitteet:

1. Yhdistyksen jäsenluettelo (Huom! Henkilöjäsenistä ei jäsenluetteloa, jäsenien lukumäärä riittää).

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle (hakija toimittaa nämä liitteet yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen).

Yleiset periaatteet

 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia, eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt avustus palautetaan Vanhempainliitolle helmikuun loppuun mennessä.
 • Avustuksen siirrosta laaditaan siirtosopimus, jossa avustusta saava yhdistys sitoutuu noudattamaan avustuksen käyttöön liittyviä ehtoja.
 • Avustuksen käytön luotettava seuranta edellyttää, että avustuskohteen kustannusten ja tuottojen kirjaamiseksi perustetaan kirjanpitoon muista toiminnoista erillinen kustannuspaikka.
 • Avustusta ei saa luovuttaa edelleen.
 • Käyttötarkoituksen muutoksesta tai toiminnan keskeytyksestä on otettava yhteyttä Vanhempainliittoon.
 • Myönnetty avustus voidaan periä takaisin jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
 • Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja taloudenhoito voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit.
 • Avustuksen saajan tulee toimittaa vuosiselvitys ml. talousraportti saadun avustuksen käytöstä.
 • Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistyksien käyttöön suunnitellun logon on näyttävä selkeästi avustetun toiminnan viestinnässä.
 • Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistyksille, jotka jo saavat suoraan erillistä STEA:n avustusta, eikä sillä voi kattaa toisen rahoittajan avustuksesta syntyvää alijäämää.

Avustusta ei myönnetä:

 • Toimintakustannuksiin, jotka syntyvät toiminnasta, joka kuuluu kunnan, valtion tai muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin.
 • Toimintakustannuksiin jotka syntyvät toiminnasta, joka lakisääteisesti tai muutoin ilmeisesti kuuluu kirkon tai muun uskonnollisen yhdyskunnan järjestämisvastuulle.
 • Stipendeihin, henkilöstön palkkoihin tai kokouspalkkioihin.
 • Rahana tai lahja- tai ostokortteina annettuihin lahjoihin.
 • Tulon- tai varainhankinnan menoihin tai myytävien palvelujen tuottamiseen.
 • Vanhempainliiton tilaisuuksien osallistuvien matkakustannuksiin.
 • Avustusta ei voi käyttää vuosijuhlien/juhlavuosien kulujen kattamiseen.

Avustuksen raportointi tiivistettynä

Tuen saajat raportoivat jäsenjärjestöavustuksen käytön Vanhempainliitolle seuraavasti: vuosiselvitys palautetaan Vanhempainliittoon 31.1. mennessä ja talousraportti 28.2. mennessä. Talousraportin oheen yhdistyksen tulee liittää kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote avustuksen käytöstä.

Vuosiselvityksessä kysytään mm. millaista, toimintaa tuella järjestettiin, tapahtumien, tilaisuuksien, kampanjoiden, lausuntojen sekä kyselyiden määrät, kohdattujen määrät, kampanjoiden osalta niiden tavoittama henkilömäärä. Tärkeää on raportoida myös kuntayhteistyön toteutumisesta esimerkiksi tapaamiset kunnan sivistystoimen edustajien kanssa sekä mahdollinen osallistuminen kunnan työryhmiin. Kokonaisuutena raportissa arvioidaan siis sanallisesti ja numeerisesti kuinka toiminnassa on onnistuttu.

Mahdollisesti käyttämättä jäänyt avustus tulee palauttaa liitolle 28.2.mennessä.

Jäsenjärjestöavustus 2021, raportointiohje

Toiminnan raportointi tehdään webropol-lomakkeella. Täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna Vanhempainliiton toimistolle 31.1.2022 mennessä. Allekirjoitetun lomakkeen voi myös skannata ja lähettää pdf-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen (anri.leveelahti(a)vanhempainliitto.fi.

Jäsenjärjestöavustuksen talousraportointi tulee tehdä 28.2.2022 mennessä. Allekirjoitettu talousraportti palautetaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen anri.leveelahti(a)vanhempainliitto.fi  Mukaan tulee liittää kustannuspaikkakohtainen kirjanpidon ote avustetusta toiminnasta.

Raportoinnin liiteaineisto, jonka yhdistys lähettää Vanhempainliittoon allekirjoitettuna vuosikokouksensa jälkeen (postitse tai sähköisesti):

 • Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus toimintakaudelta 2021.
 • Toimintakertomus 2021.