Jäsenjärjestöavustus

Jäsenjärjestöavustus kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaan

Vanhempainliitto myöntää kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille jäsenjärjestöavustusta STEA:n myöntämästä erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta. Avustuksen suuruus on yhdistyksen koosta ja toiminnasta riippuen 500-3000 euroa. Ensimmäisenä toimintavuotenaan yhdistys voi saada avustusta enintään 500 euroa.

Tutustu tästä kuntakohtaisen yhdistyksen toiminnan laatutavoitteisiin (pdf)

Toiminta-avustuksen käyttö

Kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaan myönnettävä jäsenjärjestöavustus kehittää ja vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä. Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot.

Avustusta voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustettavaa toimintaa ja sen toteutumista tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan tavoitteisiin nähden. Hakijalta ei edellytetä omavastuuosuutta.

Vuonna 2024 avustusta kohdennetaan seuraaviin tavoitteisiin

 • yhdistyksen toiminnan kehittäminen
 • kodin ja koulun/päiväkodin kuntatason yhteistyön kehittäminen
 • paikallisyhdistysten toiminnallinen tuki ja verkostoituminen.

Hakemuksia arvioidaan myös seuraavien kriteerien pohjalta:

 • Kuinka laajaan joukkoon yhdistyksen toiminta kunnassa kohdentuu (peruskouluikäisten lasten määrä kunnassa)
 • Yhdistyksen jäsenyhdistyksien lukumäärä.
 • Yhdistyksen tekemän vaikuttamistyön (kyselyt lkm, kannanotot ja lausunnot lkm) laajuus.
 • Yhdistyksen toiminta lisää jäsenyhdistyksien sekä vanhempien/huoltajien yhteistyötä ja verkostoitumista.
 • Yhdistyksen toiminta oman kunnan työryhmissä ja/tai järjestöverkostoissa.


Lisähaku alkaa toukokuussa!

Avustuksen hakuaika on 6.5.-26.5.2024. Avustuspäätökset tehdään kesäkuun alussa. Avustusta voidaan myöntää vain niille kuntakohtaisille yhdistyksille, joiden toiminta- ja tilikausi on Vanhempainliiton ennakkotarkastuttamien mallisääntöjen mukainen eli 1.1.-31.12.

Lisätietoja luvassa!

Avustuksen hakeminen

Hakemus täytetään verkossa, tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna (yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus) liiton toimistolle osoitteeseen Suomen Vanhempainliitto ry, Mariankatu 28 B 5, 00170 Helsinki. Hakemuksen voi lähettää myös skannattuna liitetiedostona sähköpostiosoitteeseen nina.kaipio(a)vanhempainliitto.fi tai toimisto(a)vanhempainliitto.fi.

Hakulinkki aukeaa 6.5. alkaen.

Linkki hakulomakkeeseen

Hakemuksen liitteet:

1. Yhdistyksen jäsenluettelo (Huom! Henkilöjäsenistä ei jäsenluetteloa, jäsenien lukumäärä riittää).

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimikaudelle (hakija toimittaa nämä liitteet yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen).

Yleiset periaatteet

 • Avustus on vuosisidonnainen, eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt avustus palautetaan Vanhempainliitolle helmikuun loppuun mennessä.
 • Avustuksen siirrosta laaditaan siirtosopimus, jossa avustusta saava yhdistys sitoutuu noudattamaan avustuksen käyttöön liittyviä ehtoja.
 • Avustuksen käytön luotettava seuranta edellyttää, että avustuskohteen kustannusten ja tuottojen kirjaamiseksi perustetaan kirjanpitoon muista toiminnoista erillinen kustannuspaikka.
 • Avustusta ei saa luovuttaa edelleen.
 • Käyttötarkoituksen muutoksesta tai toiminnan keskeytyksestä on otettava yhteyttä Vanhempainliittoon.
 • Myönnetty avustus voidaan periä takaisin jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
 • Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja taloudenhoito voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit.
 • Avustuksen saajan tulee toimittaa vuosiselvitys ml. talousraportti saadun avustuksen käytöstä.
 • Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistyksien käyttöön suunnitellun logon on näyttävä selkeästi avustetun toiminnan viestinnässä.
 • Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistyksille, jotka jo saavat suoraan erillistä STEA:n avustusta, eikä sillä voi kattaa toisen rahoittajan avustuksesta syntyvää alijäämää.
 • Matkakuluja koskeva linjaus. (pdf)

Avustusta ei myönnetä:

 • Toimintakustannuksiin, jotka syntyvät toiminnasta, joka kuuluu kunnan, valtion tai muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin.
 • Toimintakustannuksiin jotka syntyvät toiminnasta, joka lakisääteisesti tai muutoin ilmeisesti kuuluu kirkon tai muun uskonnollisen yhdyskunnan järjestämisvastuulle.
 • Stipendeihin, henkilöstön palkkoihin tai kokouspalkkioihin.
 • Rahana tai lahja- tai ostokortteina annettuihin lahjoihin.
 • Tulon- tai varainhankinnan menoihin tai myytävien palvelujen tuottamiseen.
 • Avustusta ei voi käyttää vuosijuhlien/juhlavuosien kulujen kattamiseen.

Avustuksen raportointi tiivistettynä

Tuen saajat raportoivat jäsenjärjestöavustuksen käytön Vanhempainliitolle seuraavasti: käyttöselvitys palautetaan Vanhempainliittoon viimeistään 31.1.2025 ja talousraportti viimeistään 15.2.2025. Talousraportin oheen yhdistyksen tulee liittää kirjanpidon kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma.

Vuosiselvityksessä kysytään mm. millaista, toimintaa tuella järjestettiin, tapahtumien, tilaisuuksien, kampanjoiden, lausuntojen sekä kyselyiden määrät, kohdattujen määrät, kampanjoiden osalta niiden tavoittama henkilömäärä. Tärkeää on raportoida myös kuntayhteistyön toteutumisesta esimerkiksi tapaamiset kunnan sivistystoimen edustajien kanssa sekä mahdollinen osallistuminen kunnan työryhmiin. Kokonaisuutena raportissa arvioidaan siis sanallisesti ja numeerisesti kuinka toiminnassa on onnistuttu.

Mahdollisesti käyttämättä jäänyt avustus tulee palauttaa Vanhempainliiton tilille 28.2.2025 mennessä.

Jäsenjärjestöavustus 2024, raportointiohje

Toiminnan raportointi tehdään webropol-lomakkeella. Täytetty lomake tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna Vanhempainliiton toimistolle 31.1.2025 mennessä. Allekirjoitettu lomake tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen nina.kaipio(a)vanhempainliitto.fi tai toimisto(a)vanhempainliitto.fi.

Jäsenjärjestöavustuksen talousraportointi tulee toimittaa Vanhempainliittoon viimeistään 15.2.2025. Allekirjoitettu talousraportti palautetaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen nina.kaipio(a)vanhempainliitto.fi tai toimisto(a)vanhempainliitto.fi. Mukaan tulee liittää kirjanpidon kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma.

Raportoinnin liiteaineisto, jonka yhdistys lähettää Vanhempainliittoon allekirjoitettuna vuosikokouksensa jälkeen  (sähköisesti):

 • Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus toimintakaudelta 2024.
 • Toimintakertomus 2024.
Lisätietoja: Järjestöpäällikkö Nina Kaipio, nina.kaipio(a)vanhempainliitto.fi ja puh. 044 4935 927.