Vanhempien Barometri – Toinen aste

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola keräsivät tällä Vanhempien Barometri kyselyllä ensimmäistä kertaa toisella asteella opiskelevien nuorten vanhemmilta kokemuksia ja näkemyksiä nuorten opiskelusta ja hyvinvoinnista, kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä sekä vanhemmuudesta. Kyselyyn vastasi 7168 lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan vanhempaa. Kysely toteutettiin loppuvuodesta 2022. 

Suurin osa toisella asteella opiskelevien nuorten vanhemmista luottaa tulevaisuuteen ja siihen, että heidän lapsensa saavat opintonsa suoritetuksi. Samaan aikaan vanhemmat nostavat tuoreessa kyselytutkimuksessa esiin monia nuoren opintoihin liittyviä huolenaiheita. Vanhemmat kaipaavat lisää tietoa toisella asteella opiskelusta, nuoren opintojen etenemisestä ja oppilaitoksen toimintatavoista voidakseen tukea nuorta paremmin kotona. 

Vanhempien huolenaiheita olivat mm. nuorten yksinäisyys, opinnoissa jaksaminen, opetuksen laatu sekä vähäinen viestintä kodin ja oppilaitoksen välillä.

Lähes 90 % kyselyyn vastanneista vanhemmista koki, että lapsi käy mielellään koulua ja viihtyy opinnoissaan. Siitä huolimatta vanhemmat nostivat esiin myös huolenaiheita, kuten nuorten yksinäisyys, opinnoissa jaksaminen, opetuksen laatu sekä vähäinen viestintä kodin ja oppilaitoksen välillä. Vastauksissa korostui myös koronaviruspandemian vaikutukset nuorten sosiaalisiin suhteisiin. Osa nuorista oli eristäytynyt pandemian aikana kotiin eikä ollut sen jälkeen saanut yhteyttä koulukavereihinsa ja ystäviinsä.  

Oppimiseen ja opiskeluun tukea tarvitsevien nuorten vanhemmat olivat muita useammin huolestuneita opintojen etenemisestä ja niissä viihtymisestä. Lukiolaisten vanhemmat toivat esille huolta lukion työtahdista ja erityisesti tyttöjen jaksamisesta. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten vanhemmat nostivat esiin lähiopetuksen puutetta ja itseopiskelun suurta määrää. 

Monille vanhemmille oppilaitoksen toimintatavat jäivät vieraiksi. Vanhemmat kaipasivat lisää tietoa opintojen rakenteesta, opintojen etenemisestä, opiskeluhuollosta sekä oppimisen ja opiskelun tuesta. 

Pikkulapsen vanhempana sain tietoa, pienen koululaisen vanhempana myös, teinin vanhempana tiedon puute on huutava.

Vanhempien tiedon tarpeesta kertovat myös kodin ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön liittyvät vastaukset. Osa vanhemmista oli kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön tyytyväisiä ja he kokivat, että se on avointa ja aktiivista. Toisten mielestä yhteistyö on hyvin vähäistä tai sitä ei ole lainkaan, ja vanhemmat kokivat jäävänsä lapsensa koulunkäynnin ulkopuolelle.

Vanhemmat toivoivat, että oppilaitoksissa järjestettäisiin vanhempainiltoja useammin kuin kerran opintojen aikana. Vastaajat pitivät tärkeänä, että vanhemmilla on mahdollisuus tutustua oppilaitokseen, oppilaitoksen henkilöstöön ja toisiin vanhempiin. Moni vanhempi toivoi, että kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö jatkuisi myös sen jälkeen, kun nuori on tullut täysi-ikäiseksi. 

Suurin osa kyselyyn vastanneista vanhemmista (94 %) koki pärjäävänsä lapsensa kanssa hyvin. Siitä huolimatta runsas puolet (54 %) vanhemmista koki, että nuoren kasvattaminen vaatii paljon voimavaroja ja kolmasosa (33 %) oli kokenut vanhempana uupumusta viimeisen vuoden aikana. Tulevaisuuteen vanhemmat suhtautuivat positiivisesti: 94 % vastaajista uskoi lapsensa pärjäävän hyvin elämässä.  

Oheisesta tiivistelmästä löydät kyselyn tulosten lisäksi järjestöjen suosituksia siitä, kuinka nuorten hyvinvointia ja oppimista voidaan tukea kodin ja oppilaitoksen yhteistyöllä.

Lataa Vanhempien Barometri – toinen aste, graafinen tiivistelmä (pdf)

Aineiston ruotsinkielinen materiaali osoitteessa hemochskola.fi


Lisätietoja: 

Minna Palmu
Toisen asteen koulutuksen asiantuntija
+358 41 313 5634
minna.palmu@vanhempainliitto.fi 

Katarina Perander
Specialsakkunnig inom utbildning
+358 40 736 27 67
katarina.perander@hemochskola.fi