Vanhempainliitto kouluttaa

Hyvä kasvatus- ja opetusalan edustaja!

Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen vanhempien osallisuuden ja kotien kanssa tehtävän yhteistyön kehittäjä. Meillä on vahva kokemus vanhempaintoiminnasta sekä vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Pidämme tärkeänä, että opetus- ja kasvatusalalla opiskelevat saavat jo opiskeluaikana valmiuksia kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vanhempien kanssa toimimiseen, mitä myös perusopetuksen sekä toisen asteen opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat edellyttävät. 

Tarjoamme opiskelijoille näistä teemoista toiveidenne mukaan räätälöityä koulutusta, joka voidaan toteuttaa etä- tai lähikoulutuksena. Voitte olla koulutuksista yhteydessä suoraan kouluttajiimme ja sopia yksityiskohdista. 

Voimme myös tarjota tukea koulutussuunnitteluun, jos haluatte ottaa kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyön teemat laajemmin osaksi opinto-ohjelmaa. Opiskelijat saavat hyvät valmiudet vanhempien kanssa toimimiseen, kun kotien kanssa tehtävän yhteistyön teemat nousevat esiin opintojen eri vaiheissa. 

Koulutuksen kustannukset: 

Koulutus on maksutonta. Veloitamme koulutuksen tilaajalta ainoastaan mahdolliset matkakulut sekä kokemusasiantuntijoiden palkkiot, mikäli heidän toivotaan osallistuvan koulutukseen. 

Asiantuntemustamme voi kysyä myös kunnan, päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen tarpeisiin. Räätälöimme henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia resurssien mukaan. Järjestämme myös Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tulevista täydennyskoulutuksista tiedotamme Vanhempainliiton tapahtumakalenterissa.


Vanhemmat – Koulun tärkein kumppani

Hyvä kodin ja koulun yhteistyö tukee lapsen kasvua ja oppimista, opettajan työtä, vanhemmuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Koulutuksessa avataan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja koulun yhteistyötä ja annetaan ideoita ja työkaluja vanhempien kohtaamiseen, toimivan yhteistyön rakentamiseen, vanhempainiltoihin, kodin ja koulun väliseen viestintään ja vanhempien osallisuuteen. Yhteistyön teemoja painotetaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Kouluttaja:
Tuija Metso
erityisasiantuntija, KT
tuija.metso@vanhempainliitto.fi
p. 044 755 1371


KESY – keskustelu symbolein sekä SYKE – syventävä keskustelu

Koulutuksessa avataan kuvallisia menetelmiä, jolla varmistetaan lapsen tai nuoren osallisuus häntä koskevissa koulun tai päiväkodin keskusteluissa (esim. vanhempain- tai oppilaanvartit tai kehityskeskustelut, VASU-, HOKS-, tai HOJKS-palaverit, tai puheeksi ottaminen huolen herätessä). KESY on suunnattu alakoululaisille, mutta sitä voi soveltaa myös nuoremmille ja vanhemmille lapsille ja nuorille. 

SYKE palvelee parhaiten nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin tukea. Materiaalit ovat myös yhteensopivia ja ne ovat ilmaiseksi ladattavissa Suomen Vanhempainliiton sivuilta, tai tilattavissa Valteri-puodista. Materiaaleista hyötyvät kaikki, mutta erityisesti kommunikointirajoitteiset oppilaat. Menetelmät perustuvat teoreettisesti myönteiseen tunnistamiseen sekä affektiiviseen ja positiiviseen pedagogiikkaan.

Kouluttaja:
Sari Haapakangas
erityiskasvatuksen asiantuntija, KT
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi
p. 040 675 7599


Kiusaaminen ja väkivalta – ilmiöstä ratkaisuihin

Koulutuksessa avataan kiusaamista ja väkivaltaa ilmiöinä sekä niiden juurisyitä ja ratkaisumalleja. Näkökulma painottuu oppilaiden valtasuhteisiin, kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja oppilaiden ja heidän vanhempiensa kohtaamisen merkitykseen. Kouluttajalla on pitkä kokemus turvallisen koulukulttuurin kehittämistyöstä opettajan, erityisopettajan, opettajankouluttajan, tutkijan sekä vanhempaintoiminnan näkökulmista. Koulutuksen vaikuttavuutta lisää kokemusasiantuntijan osuus, jossa yläkoulun matemaattisten aineiden lehtori avaa kokemuksiaan lapsena kiusaamisen kohteeksi joutumisesta, siitä selviytymisestä, sekä siitä, miten hän käsittelee konfliktitilanteita. Kokemusasiantuntijana Sami Rousu, Ritaharjun yhtenäiskoulu, Oulu.

Kouluttaja:
Sari Haapakangas
erityiskasvatuksen asiantuntija, KT
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fi
p. 040 675 7599


Kodin, päiväkodin ja koulun sujuva yhteistyö erityslapsiperheen näkökulmasta

Puhumme usein “erkkaperheestä”, kun keskustelemme kasvuyhteisöissä erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta ja hänen läheisistään. Erityinen vanhemmuus vaatii paljon ja voi olla uuvuttavaa koko perheelle. Kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille on tärkeää ymmärtää ”erkkavanhempien” toimintalogiikkaa, lapsen arkiseen kuntoutukseen liittyvää laajempaa kokonaisuutta sekä moniammatillisen työn haasteita. Kodin ja koulun sujuvan yhteistyön edellytyksenä ovat luottamus, avoimuus sekä ajantasainen tieto ja oikea tilannekuva. Keskusteluun osallistuu tarvittaessa myös neuropsykiatrisesti (ADHD, ASD) oireilevan lapsen tai nuoren läheinen tai muu kokemusasiantuntija erikseen sovittaessa.

Kouluttaja:
Aslak Rantakokko
yhdenvertaisuusasiantuntija, sosionomi AMK
aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi
p. 040 721 1300


Nepsy-lapsen opinpolku – työkaluja kohtaamisiin päiväkodissa ja koulussa 

Kuulemme ADHD- ja autismikirjon (ASD) kokemusasiantuntijoita ja käymme vuoropuhelua ”nepsy-lapsen” oppimista edistävistä ja sitä estävistä tekijöistä. Pohdimme kasvuyhteisöjen merkitystä ja kotien kanssa tehtävää yhteistyötä palvelupolkujen, yksilöllisten tukimuotojen ja arkisen kuntoutuksen avaintoimijoina. Koulutus tarjoaa käytänteitä, jotka edistävät erityislasten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Esille nousevat myös haastava käytös sekä psykiatrinen liitännäisoireilu. Kokemusasiantuntijat vaihtelevat ADHD- ja autismikirjolla (ASD) tarpeen mukaan.

Kouluttaja:
Aslak Rantakokko
yhdenvertaisuusasiantuntija, sosionomi AMK

aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi
p. 040 721 1300


Lapsen ja nuoren haastava käytös kodin, päiväkodin ja koulun arjessa

Käytöksellään oireileva lapsi tai nuori haastaa paitsi itsensä, mutta myös ympäristönsä yhteiseen pohdintaan ja uusiin oivalluksiin. Avaimina muutoksessa kohti kohdehenkilöä hyödyttävää käytöstä toimivat hänen oman äänensä ja osallisuutensa tukeminen, vahvuuksien tunnistaminen, vaihtoehtoisten toiminta- ja käyttäytymismallien huomaaminen ja näkyväksi tekeminen, asenne-esteettömyys sekä aktiivinen vuorovaikutus huoltajien, päiväkodin ja koulun kesken. Koulutus tarjoaa perustason ymmärrystä mm. stressin, aistien erilaisuuden, toiminnanohjauksellisten haasteiden sekä kommunikaation haasteiden suuresta merkityksestä haastavassa käytöksessä, sen tunnistamisessa ja ennalta ehkäisyssä.

Kouluttaja:
Aslak Rantakokko
yhdenvertaisuusasiantuntija, Erätaukodialogi-ohjaaja, sosionomi AMK

aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi
p. 040 721 1300


Kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä toisella-asteella – Itsenäistyminen ei tarkoita, että nuoren pitää pärjätä yksin  

Koulutus antaa toisella asteella toimivalle ammattihenkilöstölle valmiuksia ja keinoja toteuttaa ammatillista koulutusta ohjaavan lain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaista kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä sekä vanhempien osallisuutta. Lainsäädännön lisäksi on olennaista ymmärtää, miksi on tärkeää tehdä yhteistyötä aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten kotien kanssa. Yhteistyön merkitystä tarkastellaan nuoruuden, vanhemmuuden ja ammattilaisen näkökulmista. Koulutus sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja konkreettisia vinkkejä toimivaan yhteistyöhön, mikä tukee nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista sekä helpottaa oppilaitoksen ammattilaisten työtä. 

Kouluttajat:
Minna Palmu, 
toisen asteen koulutuksen asiantuntija, KM
minna.palmu@vanhempainliitto.fi 
p. 041 313 5634