Vanhempainliitto kouluttaa

Hyvä kasvatus- ja opetusalan edustaja!

Suomen Vanhempainliitto on kodin ja koulun / päiväkodin yhteistyön, vanhempien osallisuuden ja vanhempaintoiminnan kehittäjä. Meillä on vahva kokemus koulujen, päiväkotien, oppilaitosten ja vanhempien kanssa toimimisesta sekä koulu- ja päiväkotiyhteisöjen vanhempaintoiminnasta.

Pidämme tärkeänä, että opetus- ja kasvatusalalle opiskelevat saavat jo opiskeluaikana valmiuksia kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vanhempien kanssa toimimiseen, jota myös perusopetuksen opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat edellyttävät.

Tarjoamme teille tilaajan toiveiden mukaan räätälöityä koulutusta, joka voidaan toteuttaa myös etäkoulutuksena. Voitte olla koulutuksista yhteydessä suoraan kouluttajiimme ja sopia yksityiskohdista.

Asiantuntemustamme voi kysyä myös kunnan, päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen tarpeisiin. Tarjoamme koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien henkilökunnalle suunnattuja koulutuksia resurssien mukaan. Järjestämme myös Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tulevista täydennyskoulutuksista tiedotetaan verkkosivujemme tapahtumakalenterissa.

Lataa koulutusesite tästä (pdf)


Vanhemmat – koulun tärkein kumppani   

Hyvä kodin ja koulun yhteistyö tukee lapsen kasvua ja oppimista, opettajan työtä, vanhemmuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointiaja yhteisöllisyyttä. Koulutuksessa annetaan ideoita ja työkaluja vanhempien kohtaamiseen, toimivaan kodin ja koulunyhteistyöhön, yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja vanhempien osallisuuteen koulussa ja kouluhyvinvoinnin vahvistamisessa.

Kouluttaja ja lisätiedot:  
Tuija Metso
erityisasiantuntija,
KT
tuija.metso@vanhempainliitto.fi, puh. 044 755 1371 

Myötätuulta osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä – kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Hyvin toimivaa yhteistyötä päiväkodin ja kodin välillä voidaan pitää yhtenä laadukkaan varhaiskasvatuksen kulmakivistä. Koulutus keskittyy varhaiskasvatuksessa tehtävään hyvinvointityöhön, vanhempia osallistavan ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen sekä tarjoaa käytännön työkaluja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kouluttajat ja lisätiedot:  
Merja Korhonen
varhaiskasvatuksen asiantuntija,
VO, KM
merja.korhonen@vanhempainliitto.fi, puh. 044 341 4064 

KESY – Keskustelu symbolein sekä SYKE – Syventävä keskustelu

Koulutuksessa avataan symbolipohjaisia menetelmiä, jolla varmistetaan lapsen tai nuoren osallisuus häntä koskevissa koulun tai päiväkodin keskusteluissa (esim. oppilaanvartit tai kehityskeskustelut, VASU-, HOKS-, tai HOJKS-palaverit, tai puheeksi ottaminen huolen herätessä).

KESY on suunnattu alakoululaisille, mutta sitä voi soveltaa myös nuoremmille ja vanhemmille lapsille ja nuorille. SYKE palvelee parhaiten nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin tukea. Materiaalit ovat myös yhteensopivia ja ne ovat ilmaiseksi ladattavissa Suomen Vanhempainliiton sivuilta, tai tilattavissa valmiina Valteri-puodista. Materiaaleista hyötyvät kaikki, mutta erityisesti kommunikointirajoitteiset oppilaat. Menetelmät perustuvat teoreettisesti myönteiseen tunnistamiseen sekä affektiiviseen ja positiiviseen pedagogiikkaan.

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Sari Haapakangas
erityiskasvatuksen asiantuntija, KT
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fipuh. 040 675 7599 

Kiusaaminen ja väkivalta – ilmiöstä ratkaisuihin

Koulutuksessa avataan kiusaamista ja väkivaltaa ilmiöinä sekä niiden juurisyitä ja ratkaisumalleja. Näkökulma painottuu oppilaiden valtasuhteisiin, kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja oppilaiden ja heidän vanhempiensa kohtaamisen merkitykseen. Kouluttajalla on pitkä kokemus turvallisen koulukulttuurin kehittämistyöstä opettajan, erityisopettajan, opettajan-kouluttajan, tutkijan sekä vanhempaintoiminnan näkökulmista. Koulutuksen vaikuttavuutta lisää kokemusasiantuntijan osuus, jossa yläkoulun matemaattisten aineiden lehtori avaa kokemuksiaan lapsena kiusaamisen kohteeksi joutumisesta, siitä selviytymisestä, sekä siitä, miten hän käsittelee konfliktitilanteita. Kokemusasiantuntijana Sami Rousu, Ritaharjun yhtenäiskoulu, Oulu.

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Sari Haapakangas
erityiskasvatuksen asiantuntija, KT
sari.haapakangas@vanhempainliitto.fipuh. 040 675 7599 

Pitkittyneet ja kärjistyneet konfliktit ja kiusaamistilanteet

Mitä tehdä, kun kiusaamistilanteet ja konfliktit kärjistyvät, pitkittyvät ja laajenevat? Patenttiratkaisua ei ole, mutta tilanteita voidaan ratkaista onnistuneesti ja tarjota lapsille ja nuorille turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö. Kouluttajalla on pitkä työkokemus haastavissa elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä, monimutkaisten kriisitilanteiden selvittämisestä ja tuloksellisten toimintatapojen kehittämisestä. Koulutuksessa käydään läpi tilanteiden selvittämisen kannalta oleellisia teemoja: monialainen yhteistyö, prosessien johtaminen, sovittelu, dialogi, kohtaaminen sekä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö.

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Ville Koikkalainen
yhteisötyön asiantuntija, sosionomi AMK
ville.koikkalainen@vanhempainliitto.fi, puh. 050 592 2554

Nepsy-lapsen opinpolku – työkaluja kohtaamisiin päiväkodissa ja koulussa

Koulutuksessa kuullaan ADHD- ja autismikirjon (ASD) kokemusasiantuntijoita ja käydään vuoropuhelua ”nepsy-lapsen” oppimista edistävistä ja sitä estävistä tekijöistä. Tämän lisäksi koulutuksessa pohditaan kasvuyhteisöjen merkitystä palvelupolkujen, yksilöllisten tukimuotojen ja arkisen kuntoutuksen avaintoimijoina. Koulutus tarjoaa käytänteitä, jotka edistävät erityislasten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Esille nousevat myös haastava käytös sekä psykiatrinen liitännäisoireilu. Kokemusasiantuntijat vaihtelevat ADHD- ja autismikirjolla (ASD) tarpeen mukaan.

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Aslak Rantakokko
yhdenvertaisuusasiantuntija, sosionomi AMK
aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi, puh. 040 7211 300

Kodin, päiväkodin ja koulun sujuva yhteistyö erityislapsiperheen näkökulmasta

Puhumme usein “erkkaperheestä”, kun keskustelemme kasvuyhteisöissä erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta ja hänen läheisistään. Erityinen vanhemmuus vaatii paljon ja voi olla uuvuttavaa koko perheelle. Kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisille on tärkeää ymmärtää ”erkkavanhempien” toimintalogiikkaa, lapsen arkiseen kuntoutukseen liittyvää laajempaa kokonaisuutta sekä moniammatillisen työn haasteita. Kodin ja koulun sujuvan yhteistyön edellytyksenä ovat luottamus, avoimuus sekä ajantasainen tieto ja oikea tilannekuva. Keskusteluun osallistuu myös neuropsykiatrisesti (ADHD, ASD) oireilevan lapsen tai nuoren läheinen.

Kouluttaja ja lisätiedot: 
Aslak Rantakokko
yhdenvertaisuusasiantuntija, sosionomi AMK
aslak.rantakokko@vanhempainliitto.fi, puh. 040 7211 300