Päätöstä etäopetukseen siirtymisestä ei tule tehdä kevein perustein

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 8.6.2020.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin
eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
(HE 86/2020 vp)

Lausunto / Suomen Vanhempainliitto


Hallituksen esityksen mukaan opetuksen järjestäjä voisi päätöksellään siirtyä väliaikaisesti poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin tulevan syyslukukauden aikana. Tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja sekä turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen.

Suomen Vanhempainliiton mielestä on tärkeää, että opetuksen jatkuminen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen avulla mahdollistetaan, jottei yhdenkään lapsen koulunkäynti keskeydy epidemian vuoksi.

Päätöstä etäopetukseen siirtymisestä ei tule tehdä kevein perustein.

Samalla haluamme kuitenkin muistuttaa, että koska kevään kokemukset etäopetusjaksosta vaihtelivat hyvin paljon riippuen lapsesta, perheestä, opettajasta, koulusta ja kunnasta, ja koska koulujen avautuminen ei lisännyt tautitapauksia, on etäopetuksen aidosti oltava viimesijainen keino järjestää perusopetusta.

Päätöstä etäopetukseen siirtymisestä ei tule tehdä kevein perustein. Olennaista hallituksen esityksessä mielestämme on, että opetuksen järjestäjän tulee toimia yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa. Myös yhteistyötä hallituksen, opetusministeriön, aluehallintovirastojen ja opetuksen järjestäjien välillä tarvitaan koronatilanteen seuraamiseksi ja arvioimiseksi ja sen varmistamiseksi, että poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirrytään vain silloin, kun siihen on todellista tarvetta.

Lausuntomme keskeisiä sisältöjä:

  • Lähiopetuksen tarve on arvioitava jokaisen lapsen kohdalla erikseen yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa.
  • Kodin ja koulun tiivis yhteistyö etäopetustilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. Perheitä ei tule kuormittaa etäopetusjärjestelyissä enempää kuin on tartuntariskin kannalta välttämätöntä. Epäselväksi jää, mitä lakimuutosesityksessä mainittu oppilaan huoltajan ja opetuksen järjestäjän välinen jaettu vastuu käytännössä tarkoittaa.
  • Perusopetuksessa käytettävien oppimateriaalien sekä työvälineiden tulee olla oppilaalle maksuttomia myös etäopetuksen aikana. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvattava riittävät välineet opetukseen osallistumiseen. Kevään koronaepidemian aikaiset epäselvyydet kouluruokailun järjestämisestä eivät saa toistua syksyn mahdollisten etäopetusjaksojen aikana.
  • Opetuksen järjestäjän on myös etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa huolehdittava, että oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.
  • Poikkeustilanteessa kodin ja koulun välisen viestinnän merkitys korostuu. Opetuksen järjestäjän tulee viestiä tähän lakiin perustuvista, koulutyötä koskevista suunnitelmista etupainotteisesti, johdonmukaisesti, ymmärrettävästi ja yhdenvertaisesti koteihin.
  • Etäopetuksessa käytettäviin alustoihin ja laitteisiin liittyvään tietosuojaan tulee kiinnittää poikkeusjärjestelyjen aikana erityistä huomiota.
  • Lakiesitys ei poista opetuksen järjestäjän velvollisuutta huolehtia terveellisestä ja turvallisesta oppimisympäristöstä. Tästä tulee siis huolehtia myös etäopetuksen aikana, vaikka edelleen on osittain epäselvää, miten oppimisympäristön turvallisuus voidaan taata niissä tilanteissa, joissa lapsi tai nuori opiskelee yksin kotoa käsin.

Lataa lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf)