Hyvinvointia kouluarkeen

ryhmä lapsia katsoo alaspäin


Kouluruokailu, liikunta ja terveys – mihin vanhemmat voivat kouluissa vaikuttaa?

Yhdessä vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen ja arkeen, tukea koulua opetus- ja kasvatustehtävässä sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon omassa kunnassa.

Vanhempaintoiminnan ydintä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Ihannetilanteessa vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelma linkittyy jouhevasti koulun työsuunnitelmaan. Koulun toimijoiden ja vanhempien vuorovaikutus on avointa ja kehittämisideoita kuunnellaan tarkalla korvalla. Kehittämistyössä ei saa unohtaa oppilaita. Koulun oppilaskunnalta löytyy varmasti konkreettisia ideoita kouluhyvinvoinnin parantamiseen ja yhteiseen tekemiseen. Vanhempainyhdistykset toimivat aktiivisesti liikunnan ja terveyden edistämisen saralla mm. hankkivat ja huoltavat liikunta- ja välituntivälineitä, kouluttavat välituntiliikuntaohjaajia, rakentavat ja kunnostavat liikuntapaikkoja skeittirampeista jääkiekkokaukaloihin, järjestävät kerhoja, retkiä, tapahtumia, liikuntakummitoimintaa, keskusteluja vanhempainiltoja.

Kannustamme vanhempainyhdistyksiä osallistumaan myös kouluruokailun kehittämiseen ja huolehtimaan etenkin siitä, että että lasten mielipiteet tulevat huomioiduksi kouluruoka-asioissa. Jokainen koulu voi itse muokata kouluruokailusta omannäköisensä: miltä ruokasali näyttää, miten pitkä ruokatauko on, moneltako ensimmäinen ruokailuvuoro alkaa, kuinka moni opettaja osallistuu ruokailuun, millaisia välipaloja on tarjolla. Onko meidän koulun kouluravintolassa mukava käydä syömässä?

Jos koulussanne ei ole vielä aloitettu yhteisöllistä kouluruokailun kehittämistä, niin asia kannattaa laittaa nyt vireille. Kouluun voidaan perustaa ruokaraati tai ravintolatoimikunta, jonka tehtävänä on vaikuttaa ruokaan, ruokailutapahtumaan kokonaisuudessaan, ruokailutilan viihtyisyyteen sekä koulun välipalatarjontaan. Koululaiset ja vanhemmat ovat kiinnostuneita myös siitä, mistä kouluruoka tulee, joten kouluissa on alettu yhä enemmän järjestää myös lähiruokapäiviä, tuottajavierailua sekä maatilavierailuja.

Löytyisikö tästä uusi toimintaidea sinun päiväkotiisi tai kouluusi?

Lisää liikuntaa koulumatkoihin

Vanhempainyhdistys ja koulu järjestävät Omin voimin kouluun -kampanjan, jonka aikana lapsia kannustetaan liikkumaan kävellen tai pyörällä kouluun, harrastuspaikoille tai kavereiden luokse. Kahden viikon kampanjan aikana oppilaat keräävät liikuntarasteja luokan liikuntakorteille ja eniten rasteja keränneet luokat palkitaan.

Liikuntaviikosta kipinä arkiliikunnan lisäämiseen

Koulu ja vanhempainyhdistys toteuttavat yhteisvoimin liikuntaviikon, joka voi sisältää vaikkapa seuraavia toimintoja: päivittäinen aamujumppa, välituntiliikuntaa sisällä ja ulkona, uusiin liikuntamuotoihin tutustumista, liikuntaläksyjä ja liikunnallisia viikkotehtäviä yhdessä vanhemman kanssa. Oppilailta löytyy varmasti lisää ideoita viikon toteutukseen.

Vanhempien kouluruokapäivä

Hämeenlinnan kaupunki on jo useampana vuonna peräkkäin tarjonnut ekaluokkalaisten vanhemmille ja isovanhemmille mahdollisuuden ruokailla yhdessä lapsen kanssa koululla lukuvuoden alussa. Näin vanhemmat pääsevät luontevasti tutustumaan kouluruokailuun oikeassa ympäristössä.

Lasten ja nuorten rohkaiseminen osallistumaan kouluruokailun suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin on tärkeää.

Vanhempainillan aiheena ruoka

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry on yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa videot varhaiskasvatuksen, ala- ja yläkoulun ruokakasvatuksesta vanhemmille. Videoita saa vapaasti hyödyntää esim. vanhempainilloissa keskustelun herättelijöinä.

Video varhaiskasvatukseen

Video alakouluun

Video yläkouluun

Muita hyödyllisiä linkkejä

Kouluruuan kehittämisohjelma

Kouluruoka- ja Makuaakkoset -diplomi (amko.fi)

Toimintamalli alakoulun ruokakasvatukseen (maistuvakoulu.fi)

ruokatutka.fi

neuvokasperhe.fi

Terveyttä edistävät välipalat -vanhempainiltamalli (maajakotitalousnaiset.fi)

Tietoa kouluruokailusta (oph.fi)

Voimassa olevat ruokailusuositukset:

  • Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. 2019.
  • Terveyttä ja iloa ruoasta- varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. 2018.
  • Syödään ja opitaan yhdessä. Kouluruokailusuositus. 2017.

Ruokailusuositukset (ruokavirasto.fi)

Koulupäivän aikainen liikkuminen ja oppiminen. Tilannekatsaus 1/2018. Katsauksessa tarkastellaan koulupäivän aikaisen liikunnan vaikutuksia oppimiseen erityisesti koulumenestyksen, tiedollisten toimintojen ja oppimisen mahdollistavien tekijöiden näkökulmista. Lisäksi pohditaan vaikutusmekanismeja.

Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen 2018 (oph.fi)

Lasten ja nuorten liikkumissuositukset (ukkinstituutti.fi)

liikkuvakoulu.fi

Kouluterveyskyselystä tietoa päätöksentekoon

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista. Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn perustulokset ovat maksuttomia kunnille ja koulutuksen järjestäjille.

Vuoden 2023 kyselyyn osallistuivat:
• perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat
• perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat
• lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat
• ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat.

Kuntakohtaiset tulokset ovat saatavissa THL:n sähköisestä tulospalvelusta.

Linkki THL:n tulospalveluun