Mentoritoiminnalla tukea ja tietoa maahanmuuttajavanhemmille

Teksti: Merja Korhonen

Kuvassa kotimentorit ja kiekut. Ylhäältä vasemmalta Hanna Pyöriä (kieku), Karoliina Pyöriä (lastenhoitaja), Merja Titus (kieku), Kristina Timonen (kieku) ja Anna Eteläaho (kieku). Alarivi: Fadumo Ahmed (arabiankielinen mentori) sekä Kotimentoriohjelman työntekijät Melody Karvonen ja Merja Korhonen Vanhempainliitosta. Kuvasta puuttuvat: Karima El Ouafi (arabiankielinen mentori) ja Heidi Päivärinta (englanninkielinen mentori).

Suomen Vanhempainliiton mentoritoiminta käynnistyi kaksivuotisella pilotoinnilla kahdessa Espoon Suvelan alueen päiväkodissa. Toimintaa laajennettiin syksyllä 2018 ja nyt toiminnassa on mukana perheitä useasta Espoon keskuksen alueen päiväkodista.

Mentoritoiminnalla halutaan antaa maahanmuuttajataustaiselle vanhemmalle tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. On tärkeää, että vanhemmat tiedostavat oman merkittävän roolinsa lapsen kehityksen ja oppimisen tukijana.

Toiminnasta hyötyvät sekä vanhemmat että lapset. Tavoitteena on paitsi vahvistaa vanhemman taitoja kasvattajana, myös lujittaa vanhemman ja lapsen välisiä vuorovaikutussuhteita. Vanhempia ja lapsia ohjataan yhteisen tekemisen pariin antamalla perheiden käyttöön pelejä ja muita materiaaleja, joita vanhemmat voivat käyttää yhdessä kotona lastensa kanssa.

Vaihdan työvuoroni sillä tavalla, että pääsen osallistumaan kaikkiin iltoihin!

Mentoritoiminta koostuu kahdeksasta iltatapaamisesta. Tapaamisen aikana keskustellaan mm. lapsen kielellisen kehityksen tukemisesta, lapsen itsesäätelystä, lapselle tarjottavasta tuesta sekä esiopetukseen, kouluun ja aamupäivä- iltapäivähoitoon hakemisesta.

Toiminnassa on mukana maahanmuuttajataustaisia perheitä, joilla on päiväkodissa 5-6-vuotias lapsi. Tähän mennessä toimintaan on osallistunut somalin-, viron-, albaanin-, arabian-, ja englanninkielisiä perheitä. Ryhmätapaamisten tärkeä anti on se, että perheet tapaavat muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä, jotka asuvat samalla asuinalueella.

Tapaamisen päätteeksi lapsille ja vanhemmille esitellään kotiin annettava materiaali. Materiaali voi olla peli, harjoitus tai leikki, jonka käyttöön lapsia ja vanhempia ohjataan.

Tällaista toimintaa tarvittaisiin paljon lisää sekä monikulttuurisille perheille että myös kantasuomalaisille.

Yhteisiin iltoihin osallistuvat vapaaehtoiset mentorit ja pilottipäiväkodeissa työskentelevät kieli- ja kulttuuriopettajat, kiekut. Jokaisen illan rakenne on sama; aluksi vanhemmat kokoontuvat mentoreiden ja kiekujen kanssa samaan tilaan. Lapset puuhailevat toisaalla lastenhoitajan kanssa. Kieku käsittelee illan aiheen vanhempien kanssa sopivissa osissa, jonka jälkeen mentori johdattelee yhteistä keskustelua. Vapaamuotoisessa keskustelussa vanhemmilla on mahdollisuus jakaa omakohtaisia kokemuksia aiheeseen liittyen muiden vanhempien kanssa ja kysyä mielen päällä olevista asioista mentoreilta ja kiekuilta.

Mentorit ja kiekut tärkeässä roolissa

Omankieliset mentorit on valittu siten, että heillä on jonkinlaista kokemusta suomalaisesta varhaiskasvatuksesta joko työn, opiskelun tai oman vanhemmuuden kautta. Mentorit ovat heittäytyneet toimintaan mukaan suurella sydämellä. Heidän sitoutumisensa on koko toiminnan onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Mentorit ovat samalla myös roolimalli hyvin Suomeen kotoutuneesta henkilöstä.

Lapsi on voimaantunut päiväkotityöskentelyssä kotona käytetyn materiaalin ansiosta ja hänen suhteensa muihin lapsiin on vahvistunut.

Kiekuja, eli kieli- ja kulttuuriopettajia on työskennellyt Espoon varhaiskasvatuksessa syksystä 2018 lähtien. Mentoritoiminnassa on mukana neljä kiekua ja heistä on aina kaksi paikalla iltatapaamisissa. Kiekut ovat syventäneet upeasti toimintaa omalla asiantuntemuksellaan ja kokemuksellaan.

Tärkeintä mentoritoiminnassa on synnyttää vanhemmille tunne, että heillä on tietoa ja taitoa lapsensa varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koulun aloitukseen liittyen. He pystyvät tukemaan lastaan ja osaavat toimia ja hakea apua erilaisissa tilanteissa. Toimintaan osallistuttuaan vanhempi tiedostaa tärkeän roolinsa lapsensa kasvun ja oppimisen tukijana.

Mentoritoiminnasta on saatu myönteisiä kokemuksia ja kiitollista palautetta. Kiekuna toiminut päiväkodin kieli- ja kulttuuriopettaja kertoo:

”Kiekuna on tuntunut hyvältä ja tärkeältä kertoa vanhemmille varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Keskustelut arabiankielisten äitien kanssa ovat mielenkiintoisella tavalla avanneet silmiä vanhempien näkökulmalle asioihin. Tällaista toimintaa tarvittaisiin paljon lisää sekä monikulttuurisille perheille että myös kantasuomalaisille. Ja näkökulmien avaaminen puolin ja toisin olisi tärkeää jo siinä vaiheessa, kun lapset ovat vielä pieniä ja aloittamassa varhaiskasvatustaivalta.

Kirjoittaja on varhaiskasvatuksen asiantuntija, joka on työskennellyt Suomen Vanhempainliiton Kotimentoriohjelmassa yhdessä monikulttuurisuusasiantuntija Melody Karvosen kanssa vuosina 2016-2018. Artikkelin sitaatit ovat poimintoja Mentoritoimintaan osallistuneilta vanhemmilta, kieku-ohjaajilta ja mentoreilta.