Mitä vanhempien on hyvä tietää lapsen tuesta varhaiskasvatuksessa?

Jos lapsen oppiminen tai kehitys herättää huolta, kannattaa asia ottaa viivyttelemättä puheeksi lapsen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ja erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajalla (veo) on paljon tietoa ja osaamista lapsen tukeen liittyen ja heidän kanssaan asia lähtee edistymään.    

Varhaiskasvatuksessa annettava kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki uudistui elokuussa 2022. Sen myötä lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Lapsi ei tarvitse asiantuntijalausuntoa tai lääketieteellistä diagnoosia saadakseen tukea, vaan tuen antaminen aloitetaan heti, kun tarve havaitaan. Varhain annettu tuki on tehokasta ja se ehkäisee tuen tarpeen moninaistumista.

Lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet ovat aina tuen järjestämisen lähtökohtia.

Lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet ovat aina tuen järjestämisen lähtökohtia. Lapsen tarvitsema tuki ja tuen muodot kirjataan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan eli lapsen vasuun, jonne myös mahdolliset tuen muutokset kirjataan. Vanhemmat osallistuvat lapsen vasun laatimiseen ja heidän havaintonsa ja näkemyksensä huomioidaan. 

Lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan opetukseen tuen tarpeen sitä edellyttäessä. Päiväkodissa voi olla myös lapsi- tai ryhmäkohtaisia avustajia, he tukevat lasta tai lapsia ryhmässä ja mahdollistavat heidän osallistumisensa toimintaan. Erilaiset apuvälineet ovat joillekin lapsille varhaiskasvatukseen osallistumisen kannalta tärkeitä, ja viittomakieltä omaksuva lapsi tarvitsee yleensä tulkkausta.  

Tuki annetaan aina ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä. Tarvittaessa lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta ja tukea pien- tai erityisryhmässä. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Tuen toteuttamisen perusta on laadukas pedagogiikka lapsiryhmässä. Vaikeuksia ehkäistään etukäteen muokkaamalla suunnitelmallisesti ryhmän toimintaympäristöä sekä toiminnan sisältöjä ja toimintatapoja lasten tarpeiden mukaan. Lapsilla voi esimerkiksi olla käytössä erilaisia välineitä toiminnan tukena. Jokaisen lapsen oppimista tuetaan, ja lapset saavat kokea oppimisen iloa ja onnistumisia.  

Lapsiryhmä toimii joustavasti erilaisissa kokoonpanoissa toiminnan ja lasten tarpeiden mukaan. Myös oppimisympäristöjen muokkaaminen tukee lasten oppimista ja ryhmässä toimimista. Selkeä päiväjärjestys ja toimintojen rytmittäminen, jolloin asiat toistuvat mahdollisuuksien mukaan samassa järjestyksessä, tukevat muun muassa lapsen oman toiminnan ohjauksen, muistin ja kielen kehittymistä.  

Yleinen tuki toteutetaan osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Yleistä tukea annetaan lapselle hänen omassa ryhmässään yksilöllistämällä varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Yksittäisiä tuen muotoja toteutetaan niin kauan kuin lapsi niitä tarvitsee. Erilaisia tuen muotoja sekä yhteistyön ja konsultoinnin tapoja voidaan tarpeen mukaan käyttää myös yleisessä tuessa. 

Tehostettu tuki on voimakkaampaa ja yksilöllisempää ja sitä annetaan silloin, kun yleinen tuki ei ole riittävää lapsen tuen tarpeeseen vastaamiseksi. Ryhmässä on tällöin käytössä säännöllisesti ja mahdollisesti samanaikaisestikin useita tuen muotoja, joilla vastataan lapsen tarpeeseen.  

Erityinen tuki on tuen vahvin muoto. Se on jatkuvaa ja kokoaikaista ja käytössä on useita eri tukimuotoja ja tukipalveluja. Lapsella on oikeus erityiseen tukeen, jos yleinen tai tehostettu tuki ei ole riittävää. 

Tehostettua tai erityistä tukea saava lapsi otetaan aina huomioon päiväkodin ja perhepäivähoidon lasten tai henkilöstön määrässä, jollei ryhmässä työskentele avustaja lasta varten. Usein varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee aloitteen tehostetun tai erityisen tuen antamisesta, mutta myös vanhempi voi hakea tehostettua tai erityistä tukea lapselle.  

Lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja vaikuttavuutta on arvioitava ja seurattava. On tärkeä pohtia säännöllisesti yhdessä, onko lapselle annettu tuki ja tuen muodot olleet riittäviä? Miten sovitut tuen muodot ovat toteutuneet ja vaikuttaneet? Miten sovittu yhteistyö on toteutunut? Ole vanhempana aktiivinen näissä lapsesi kehityksen ja oppimisen kannalta hyvin tärkeissä asioissa – ota selvää, seuraa ja vaadi, että sovitut asiat toteutuvat.

Tiivistä yhteistyötä kodin ja varhaiskasvatuksen välillä

Varhaiskasvatuksessa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa lapsen tuen toteuttamisessa. Jos lapsi tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea tai tukipalveluita, vanhemman mielipide kuullaan ennen kuin lapselle tehdään hallintopäätös tuen toteuttamisesta.

Varhaiskasvatuksessa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa lapsen tuen toteuttamisessa.

Kun vanhemmat ja varhaiskasvatuksen työntekijät jakavat tietoa lapsesta ja hänen tarpeistaan, voidaan tukea järjestää lapsen tarpeiden mukaisesti. Vanhemmille annetaan tietoa tuen toteuttamisen käytännöistä, lasta koskevien asioiden käsittelystä ja tiedonsiirron periaatteista. Tarvittaessa vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa käytetään tulkkia, jotta kaikki tulevat ymmärretyiksi. 

Tukeen liittyvän hallintopäätöksen tekee lapsen varhaiskasvatuksesta järjestämisvastuussa oleva kunta. Päätökseen kirjataan sekä perustelut tarvittavalle tuelle että annettava tuki. Tehostetun ja erityisen tuen päätöksessä mainitaan tuen muodot, tukipalvelut sekä järjestämispaikka. Yleisessä tuessa hallintopäätös tehdään tukipalveluista, jos ne ovat käytössä lapsen tuen tarpeeseen vastaamiseksi. 

Hallintopäätös vahvistaa lapsen ja vanhempien oikeutta tulla kuulluksi päätöstä tehtäessä. Päätös on voimassa toistaiseksi ja se muutetaan tai kumotaan, mikäli tuen tarve muuttuu. Päätös sisältää oikaisuvaatimusohjeen, jonka avulla vanhemmat voivat tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastoon. 

Muista nämä:

  • Huoli lapsen kehityksestä, hyvinvoinnista tai oppimisesta kannattaa ottaa puheeksi viivyttelemättä.  
  • Kysy varhaiskasvatuksen ammattilaisilta asioista, joista haluat saada lisää tietoa. 
  • Lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen heti tuen tarpeen ilmettyä.  
  • Tuen antamiseksi ei tarvita lausuntoa tai diagnoosia.  
  • Lapsen vahvuudet ja tarpeet ovat tuen järjestämisen lähtökohtia. 
  • Lapsen tarvitsema tuki ja yhteistyö kirjataan lapsen vasuun.  
  • Lapsella on oikeus varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaan opetukseen tuen tarpeen sitä edellyttäessä.  
  • Hallintopäätös vahvistaa oikeutta tulla kuulluksi tuen päätöstä tehtäessä, lisäksi vanhemmilla on tarvittaessa oikeus vaatia oikaisua päätökseen.

Huomioithan, että tässä tekstissä lapsen vanhemmasta puhuttaessa tarkoitetaan myös lapsen muuta huoltajaa.