Lasten hyvinvoinnin vahvistamiseen tarvitaan koko yhteisö

Suomen Vanhempainliiton Karuselli-hankkeen päätöstiedote


Varhaiskasvatukseen keskittynyt Karuselli-hanke käynnistyi keväällä 2020 ja päättyy maaliskuun lopussa. Hankkeessa keskityimme varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin vahvistamiseen kasvatusyhteistyötä, vanhempien osallisuutta ja päiväkotien yhteisöllisyyttä kehittämällä. Hankkeessa oli mukana viisi kuntaa ja yhteensä kahdeksan pilottipäiväkotia.  

Miten hyvinvoinnin teemat valikoituivat ja mitä teimme?

Hankkeen hyvinvointiin liittyvät teemat nousivat erityisen merkityksellisiksi poikkeuksellisen maailman tilanteen myötä. Korona rantautui Suomeen yhtä aikaa hankkeen kanssa ja päiväkotien ovet suljettiin ulkopuolisilta toimijoilta, jolloin hanketta toteutettiin pitkään pelkästään verkossa.  

Jokainen pilottipäiväkoti valitsi itse työstettävät hyvinvoinnin teemat. Teemat valittiin äänestämällä; jokaisella vanhemmalla ja henkilökunnan jäsenellä oli käytössään kolme ääntä. Teemoiksi valikoituivat kaikissa päiväkodeissa lasten tunnetaidot, sosiaaliset taidot, kaveritaidot ja kiusaamisen ehkäisy. Äänestyksen apuna käytimme rakentamaamme hyvinvointitori-mallia. Kannustamme päiväkoteja hyvinvointitorin äärelle yhdessä vanhempien kanssa pohtimaan ja työstämään ajankohtaisiksi ja tärkeiksi koettuja teemoja (kuva alla). Hyvinvointiteemoihin liittyen päiväkodeissa voidaan järjestää myös yhteisiä vanhempainiltoja. 

Kuinka vahvistimme vanhempien osallisuutta?  

Hyvinvointiteemojen käsittelyyn ja vanhempien osallisuuden vahvistamiseksi päiväkoteihin perustettiin yhteistyötiimit, jotka kokoontuivat, keskustelivat ja suunnittelivat hyvinvointia vahvistavaa toimintaa. Päiväkotien yhteistyötiimeissä oli mukana varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja vanhempia. Tiimit työskentelivät pääosin verkossa käyttäen apunaan sähköisiä alustoja, joissa ideoiden työstäminen onnistui vaivattomasti.   

Löytyisikö päiväkotien vanhempaintoiminnassa enemmän aikaa yhteiselle keskustelulle ja lasten hyvinvoinnin vahvistamistyölle?  

Vanhemmat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset pysähtyivät tiimitapaamisissa pohtimaan mm. kuinka päiväkodeissa mahdollistettaisiin paremmin vanhempien toisiin tutustumista ja keskinäistä kohtaamista. Tiimeissä käytiin keskustelua yhteisten pelisääntöjen merkityksestä kodin ja päiväkodin välisessä yhteistyössä sekä lasten kasvatuksessa yleensäkin. Monissa keskusteluissa tuli esille myös erilaiset päiväkotiyksiköiden vahvuudet sekä hyvät ja toimivat käytänteet. Useissa tiimeissä pohdittiin lisäksi keinoja siihen, kuinka viestintä saadaan mahdollisimman sujuvaksi kodin ja päiväkodin välille.   

Vanhempien toisiin tutustumiselle on tärkeä löytää aikaa säännöllisesti esimerkiksi vanhempainiltojen yhteydestä. Kun vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta tuntevat toisensa, mahdollistaa se syvällisemmät keskustelut erilaisista teemoista. On tärkeää pysähtyä pohtimaan yhdessä esimerkiksi pienten lasten digilaitteiden käyttöä tai kiusaamisen ehkäisyä päiväkodissa. 

Me hankkeen asiantuntijat olimme mukana useissa tiimitapaamisissa – poikkeuksetta keskustelut olivat antoisia ja ratkaisukeskeisiä ja positiivista palautetta jaettiin puolin ja toisin. Tällaisille hetkille on suuri tarve varhaiskasvatuksen hektisessä arjessa, löytyisikö päiväkotien vanhempaintoiminnassa enemmän aikaa yhteiselle keskustelulle ja lasten hyvinvoinnin vahvistamistyölle?  

Pilottipäiväkotien lapset ja vanhemmat osallistuivat myös hankkeen toteuttamaan yhteisölliseen taideprojektiin. Tunne- ja kaveritaitoteemaiset Lantun ja Ruutin laulut pohjautuvat lasten ja vanhempien ajatuksiin ja kertomuksiin. Pilottipäiväkotien henkilökunta keräsi lasten ajatuksia erilaisista tunneteemoista virtuaalisiin sanasäkkeihin. Vanhemmille oli oma säkki, jonne he kirjoittivat ajatuksia omasta lapsestaan. Hankkeessa työskennellyt perhetyön asiantuntija Laura Klemetti sanoitti ja sävelsi upeat laulut lopulliseen muotoon. Kuvituksen kortteihin teki Noora Sankila 

Vanhempien osallisuutta päiväkodissa voi pohtia ja kehittää SWOT-analyysin avulla.

Vanhempien osallisuutta päiväkodissa voi pohtia ja kehittää SWOT-analyysin avulla.  

Mitä teimme yhteisöllisyyden lisäämiseksi?  

Päiväkodilla on mahdollisuus olla asuinalueellaan perheiden kohtaamispaikka, sillä se kokoaa saman katon alle vertaisryhmän, jossa jaetaan samankaltainen elämäntilanne. Pikkulapsiperhearkeen kuuluvat samankaltaiset ilot ja murheet. Päiväkotien potentiaalia vertaisverkostojen syntymisessä voisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän – yli puolet hankkeen vanhempainkyselyyn vastanneista kertoi kaipaavansa toisinaan vertaistukea. Vertaistuki voimaannuttaa, parantaa vanhemman jaksamista ja tukee vanhemmuustaitoja. 

Päiväkodilla on mahdollisuus olla asuinalueellaan perheiden kohtaamispaikka.

Hankkeen pilottipäiväkodit suunnittelivat yhteistyötiimeissä erilaisia tapahtumia, joissa perheet pääsivät kohtaamaan ja tutustumaan toisiinsa. Syntyi mm. piha- ja puistotreffejä, kehukampanjoita, joissa nostettiin positiivisia asioita esiin lapsista ja aikuisista, yhteisiä liikunnallisia iltoja, kisakatsomoita asiantuntijaluentojen ympärille yhteisine keskusteluineen, yhteistä ideointia päiväkodin toiminnan kehittämiseksi ja lisääntynyttä vanhempaintoimintaa. Päiväkoti voi vahvistaa yhteisöllisyyttä esimerkiksi järjestämällä yhteisöllisyyttä vahvistavan vanhempainillan 

Olemme koonneet hankkeen keskeisimmät oivallukset ja johtopäätökset verkkosivusisältöihin, joiden teemoja ovat vanhempien osallisuus, päiväkoti yhteisönä, varhaiskasvatuksen hyvinvointityö, varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri ja vanhemmat toimijoina. Verkkosivustolta löytyy myös lyhyet teemoitetut videot ja käytännön vinkkejä, joita voi vapaasti hyödyntää päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen kentällä.   

Haluamme toivottaa kaikkiin päiväkoteihin intoa osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen – tarvitsemme lasten hyvinvoinnin vahvistamistyöhön mukaan kaikki lasten ympärillä toimivat aikuiset!