Ennakollinen puuttuminen ja tehokas valvonta ovat välttämätön osa oikeusturvaa

5.12.2018

Lastensuojelun Keskusliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Suomen Vanhempainliiton mielestä lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta Valtion lupa- ja valvontavirastolla (Luova) tulisi olla käytössään samanlainen oma-aloitteinen oikeus ohjata, valvoa ja puuttua niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen kuin taiteen perusopetuksenkin järjestämiseen.

Samalla tulee huolehtia siitä, että Luova saa riittävät resurssit tehtävän hoitamiseen. Lakiesityksessä Luovalle ei kuitenkaan olla säätämässä oma-aloitteista ohjaus-, valvonta- ja puuttumisoikeutta perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen ja taiteen perusopetukseen.

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Vanhempainliitto kohtaavat toimintansa kautta koulutukseen liittyviä epäkohtia, jotka on todettu myös useissa koulutusta koskevissa arvioinneissa. Näitä ovat mm. lapsen oppimisympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen, koulumatkoihin ja kuljetusjärjestelyihin, kolmiportaiseen tukeen sekä häirintään ja kiusaamiseen liittyvät epäkohdat. Näissä tilanteissa huoltajat ja vanhemmat saattavat kokea, että asioihin ei puututa riittävän nopeasti ja voimakkaasti koulun tai kunnan toimesta, jolloin kantelun tekeminen jää ainoaksi mahdollisuudeksi. Lapsen näkökulmasta ennakollinen puuttuminen ja tehokas valvonta ovat välttämätön osa oikeusturvaa.

Lue lausunto