Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi

21.11.2018
21.11.2018 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
HE 214/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esitystä uudeksi rahankeräyslaiksi kokonaisuutena hyvänä. Uusi rahankeräyslaki tukee kolmannen sektorin yleishyödyllistä varainhankintaa sujuvoitt amalla huomattavasti lupamenettelyä. Lainsää dännön mahdollistama pienkeräysmenettely puolestaan mahdollistaa kansalaisrahoituksen keräämisen joustavasti kertaluonteisiin yhteisöllisiin hankkeisiin.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä