Kielenopetuksen varhentaminen edistää tasa-arvoa

10.8.2018

10.8.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Vieraan kielen oppimisessa on todettu saavutettavan parhaat tulokset, kun opetus aloitetaan varhaisella iällä. Ehdotus kielenopetuksen varhentamisesta edistää osaltaan koulutuksellisesta tasa-arvoa: se tarjoaa kaikille oppilaille tasapuoliset mahdollisuudet varhaiseen kielenopetukseen. Tällä hetkellä se on mahdollista vain osassa kunnista.

Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että A1 -kielen varhentaminen on tarkoitettu kaikille oppilaille. Varhennetun kielenopetuksen tulee olla lapsia innostavaa, toiminnallista ja alkuopetukseen soveltuvaa. Sen tulee tukea myös oppimisessa tukea tarvitsevien kielenoppimista. Toiminnallisella, alkuopetukseen soveltuvalla kielenopetuksella voidaan vahvistaa myös laajemmin lasten kiinnostusta kieliin ja kielten opiskeluun. Jotta varhennetulle kielenopetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan, opettajien pedagogisesta ja ainedidaktisesta osaamisesta tulee huolehtia. On myös ensiarvoisen tärkeää avata kielenopetuksen varhentamista oppilaiden vanhemmille ja sitouttaa vanhemmat mukaan innostamaan kielen oppimiseen.

Suomen Vanhempainliitto on huolissaan oppilaiden kielivalintojen yksipuolistumisesta ja vapaavalintaisten kielten opiskelun vähenemisestä. Pedagogisesti onnistuneesti toteutettuna
kielenopetuksen varhentaminen voi lisätä oppilaiden kiinnostusta vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten opiskeluun.

LUE LAUSUNTO (pdf)