Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020 – 2023

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
Asia: VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023.
Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Suomen Vanhempainliitto.


Tiivistelmä lausunnostamme

  • Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisella ja henkilöstömitoituksen muutoksella luodaan tasa-arvoiset lähtökohdat lapsen varhaiskasvatukselle riippumatta perheen asuinkunnasta. Samalla rauhoitetaan lapsiryhmien toimintaa ja tuetaan henkilöstön jaksamista. Myös varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nosto on tärkeää.
  • Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistamisessa on tärkeää, että palvelut ovat jatkossakin kiinteä osa esi- ja perusopetusta sekä toisen asteen koulutusta, ja että palveluilla pystytään tukemaan myös esiopetuksen ja koulun yhteisöllistä hyvinvointia.
  • Pelkästään taloudellinen satsaaminen harrastustoiminnan kehittämisessä ei kuitenkaan ole riittävä toimi, vaan rahoitusjärjestelmää on uudistettava. On huolehdittava siitä, että rahoitus kohdentuu tosiasiallisille edunsaajille eli lapsille ja nuorille. Rahoituksen tulee ohjautua kuntiin ja harrastustoiminnan koordinoinnin tulee olla rahoituksen saamisen edellytyksenä. Myös yhteistyö oppilashuollon kanssa tulee sisällöllisesti huomata, kun halutaan parantaa harrastamattomien nuorten tilannetta.
  • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittäminen ei saa perustua pelkästään hankerahoitukseen, vaan kehittämisrahoituksen on oltava sellaista, että se koskee kaikkia opetuksen järjestäjiä ja kouluja. Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo -ohjelmaa suunniteltaessa ja toteutettaessa on hyvä käyttää pohjana Peruskoulufoorumin työtä.
  • Maksuttoman toisen asteen opiskelun toteuttaminen oppivelvollisuusikää nostamalla on tervetullut toimenpide. Samalla huomautamme, että kyse ei ole vain teknisestä oppivelvollisuusiän nostamisesta, vaan myös toisen asteen opintojen laatuun on kiinnitettävä huomiota.
  • Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on tuotu esiin järjestöjen avustusten ja rahoituksen riittävyyden seuraaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, mutta asiaa ei ole nostettu esiin julkisen talouden suunnitelmassa. Toivottavaa olisi ollut, että julkisen talouden suunnitelmassa olisi esitetty ratkaisu rahapeli-toiminnan voittovarojen tuoton arvioidun alenemisen aiheuttamaan alentuvaan kehykseen. Nämä toimialat ja etenkin niillä toimivat järjestöt ovat merkittävällä tavalla huolehtineet palvelutehtävistä, jotka ovat lähellä julkisen sektorin tehtäviä. Resurssien leikkautuessa on pohdittava, mitkä tehtävät ovat yhteiskunnalle välttämättömiä ja miten järjestöt pystyvät niistä jatkossa huolehtimaan.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä (pdf)