Mediakirjasto

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, lausunnot ja blogit.

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
15.9.2022

Aito inkluusio tarvitsee toteutuakseen riittävät resurssit

Viime päivinä inkluusio ja sen toteuttamisen tavat on nostettu julkiseen keskusteluun. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä lapsen arjessa huonosti toteutettu ja säästötoimena käytetty inkluusio ei palvele ketään. Se ei myöskään mahdollista inkluusion alkuperäistä tavoitetta ja ajatusta tarjota kaikille oppilaille yhdenvertaista ja yksilöllistä tukea lähikoulussa. Myös Suomen Vanhempainliitto saa yhteydenottoja vanhemmilta, jotka kokevat, ettei lapsi saa tarvitsemaansa […]

Uutiset Vanhempainliitto Vanhempaintoimijoille
26.8.2022

Vanhempainliiton puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten hakua on jatkettu 26.9.2022 saakka

Suomen Vanhempainliiton tavoitteena on vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä, tukea lasten kasvua, oppimista sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä niin päiväkodeissa, kouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissa. Haemme liittoon puheenjohtajaa ja luottamushenkilöitä. Liiton johtokunnassa olet päättämässä liiton strategisista linjauksista. Johtokunta seuraa liiton talous- ja toimintasuunnitelman toteutumista ja ottaa kantaa ajankohtaisiin vaikuttamisen kysymyksiin. Johtokuntaan haetaan jäseniä erovuoroisten tilalle Johtokunnassa […]

Uutiset
12.8.2022

Koulurauhateema haastaa löytämään kaikille kaverin

Koulurauha julistetaan Joensuussa 17.8. Lapset ja nuoret ovat valinneet vuoden koulurauhateemaksi kaveritaidot – ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”. Aihe on tärkeä. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyn mukaan yksinäisyyden kokemus oli yleistynyt erityisesti tytöillä. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Pojista yksinäisyyttä koki noin 10 prosenttia. Vuoden 2022 Koulurauhateemaa ovat […]

Uutiset Vanhempainliitto
8.8.2022

Kodin ja koulun yhteistyölle raivattava tilaa

Uuden lukuvuoden alkaessa Suomen Vanhempainliitto vetoaa opetuksen järjestäjiin, koulun ammattilaisiin sekä vanhempiin: nyt on tehtävä kaikki mahdollinen lasten ja nuorten turvallisen ja toiveikkaan arjen puolesta. Vanhempainliiton tekemien kyselytutkimusten mukaan kodin ja koulun välinen yhteistyö on pitkittyneiden ja uusien kriisien myötä kärsinyt. Tapaamisia ei ole voitu tuttuun tapaan järjestää ja aktiivinen vanhempaintoiminta on haastavien olosuhteiden vuoksi […]

Uutiset Vanhempainliitto
27.6.2022

Hyvää Pride-viikkoa 2022!

Vanhempainliitossa yhdenvertaisuus on kaikkea työtämme läpileikkaava teema. Haluamme olla mukana vahvistamassa yhteisöllistä, tasa-arvoista ja syrjinnästä vapaata kulttuuria päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Yhdenvertaisuutta voidaan vahvistaa parhaiten tilanteissa, joissa erilaiset ihmiset kohtaavat toisiaan aidosti ja arvostaen.  Jokaisen lapsen ja aikuisen tulee voida tuntea kuuluvansa yhteisöön omana itsenään. Kaikille on annettava mahdollisuus kasvaa, oppia ja osallistua ilman syrjintää […]

Uutiset Vanhempainliitto
2.6.2022

Jokaisella oppilaalla oikeus osallistua opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa oppilaan ja kunnan välillä tapauksessa, jossa koulu oli järjestänyt opintoretken esteellisessä paikassa. Tämän vuoksi oppilas, jolla on toimintarajoite, ei voinut osallistua retkelle. Oppilaan huoltaja oli pyytänyt etukäteen koululta kohtuullista mukautusta, jotta oppilas voisi osallistua retkelle, mutta koulu ei sitä toteuttanut. Koulun selvityksen mukaan opintoretkelle oli pyrittiin löytämään esteetön toteutustapa. Opintoretki kuitenkin järjestettiin, […]

Uutiset Vanhempainliitto
24.5.2022

Opetussuunnitelmien perusteiden ja määräysten täsmennykset tehostavat kiusaamiseen ja syrjintään puuttumista

Opetushallitus on täsmentänyt esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteita ja määräyksiä, jotka mahdollistavat nykyistä tehokkaammat keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan. Muutokset tulee päivittää paikallisiin opetussuunnitelmiin ja ottaa käyttöön kouluissa jo 1.8.2022. Vanhempainyhdistysten ja vanhempien kannattaa huomioida, että opetussuunnitelman perusteissa tuodaan esille huoltajien osallisuus opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan suunnitteluun, erityisesti […]

Kannanotto Uutiset Vanhempainliitto
13.5.2022

Suomen Vanhempainliitto peräänkuuluttaa päättäjiltä panostuksia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin

Suomen Vanhempainliitto on kartoittanut kolmella kyselyllä (maaliskuu 2020, helmikuu 2021 ja helmikuu 2022) vanhempien kokemuksia koronapandemiasta ja sen vaikutuksista varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin, toisen asteen opiskeluun ja perheiden arkeen. Kyselyiden tulokset viestivät vahvasti  lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeesta  lasten, nuorten ja perheiden kuormittuneisuudesta   yhteisöllisyyden sekä kodin ja kasvatusyhteisöjen yhteistyön ohenemisesta   Suomen Vanhempainliitto tuo esiin vakavan huolensa […]

Lausunto Uutiset Vanhempainliitto
12.5.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sivistysvaliokunnalle 12.5.2022: Suomen Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että oppivelvollisuuden laajenemisen toimeenpanoa seurataan aktiivisesti ja tarpeelliset korjaukset tehdään lainsäädäntöön nopeasti. Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esityksessä ehdotettuja lainsäädännön uudistuksia tarpeellisina ja perusteltuina.

Lue

Uutiset Vanhempainliitto
2.5.2022

Lakkojen vaikutukset koulutukseen ja varhaiskasvatukseen

Kunta-alalla alkaa tiistaina 3.5.2022 lakkoja, jotka vaikuttavat merkittävästi päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten toimintaan ja sulkevat niitä kokonaan. Koulut ja päiväkodit tiedottavat koteja lakoista ja niiden vaikutuksista suoraan. Päivitämme verkkosivuillemme tietoa lakoista. Tällä hetkellä lakkoja kohdistuu seuraaviin paikkakuntiin ja palveluihin:  OAJ:n (Opetusalan Ammattijärjestö) jäseniä koskevat lakot ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellot:  Ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4.– Lakko 3.–9.5. […]