Leirikouluja koskeva ohjeistus vanhemmille

lapset vetää köyttä

Leirikoulu on koulua, joka toteutetaan normaalista koulutyöstä poiketen koulun ulkopuolella. Opetusta säätelevä lainsäädäntö, opetussuunnitelma ja Opetushallituksen linjaukset mahdollistavat koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen kuten opintoretket ja leirikoulut. Opintokäynnit, opintoretket ja leirikoulut tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

Leirikoulu on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista koulun toimintaa, joka kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Toteutuakseen leirikoulut vaativat yleensä ulkopuolista rahoitusta ja vanhempien varainkeruutyötä. Perusopetus on maksutonta ja myös leirikouluihin liittyvä varainkeruu on lapsille ja vanhemmille vapaaehtoista. Varoja kerätään koko luokan yhteiseen kassaan, eikä oppilaskohtaista kirjanpitoa käytetä.  Koululla on tärkeää olla selkeät ohjeet kouluajalla tapahtuvasta varojenkeruusta ja mahdollistaa ryhmien ja luokkien yhdenvertaisuus tässä asiassa. Vanhempainyhdistys voi koordinoida ryhmien ja luokkien varainhankintaa koulun yhteisen ohjeistuksen pohjalta.

Leirikouluun osallistuminen tarjoaa parhaimmillaan ikimuistoisia kokemuksia oppilaille ja mukana oleville aikuisille.

Leirikouluun osallistuminen tarjoaa parhaimmillaan ikimuistoisia kokemuksia oppilaille ja mukana oleville aikuisille. Leirikoulu vahvistaa luokan yhteishenkeä ja kaverisuhteita. Leirikoulun suunnittelu ja toteutus tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden oppilaiden osallisuuden tukemiseen. Oppilaat voivat osallistua leirikouluprojektin kaikkiin vaiheisiin kohteen valinnasta, varainkeruusta, leirikoulun ohjelman suunnittelusta aina leirikoulun pelisääntöjen laadintaan saakka.

Leirikoulun suunnittelu

 1. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on laatia kouluilleen ohjeet ja toimintamalli koulun ulkopuolisen opetuksen toteuttamisesta. Tarkista oman kuntasi ohjeistus koskien leirikoulujen suunnittelua ja toteutusta.
 2. Leirikouluun lähteminen on aina vastuuopettajan päätös, eikä hänellä ole velvoitteita leirikoulun järjestämiseen eli leirikoulu on vapaaehtoinen lisä koulun toimintaan. Leirikoulun suunnittelu tulee tehdä koulun/opettajan, vanhempien ja oppilaiden välisessä yhteistyössä. Leirikoulukohde ja sen ohjelma valitaan siten, että leirikoulu on mahdollista toteuttaa turvallisesti. Opettajalla on jakamaton vastuu oppilaista ja heidän turvallisuudestaan leirikoulun aikana, joten lopullinen päätäntävalta leirikoulukohteen valinnasta ja järjestelyistä on opettajalla.
 3. Leirikoulu on toteutuessaan koulua, joka toteutetaan normaalista koulutyöstä poiketen koulun ulkopuolella. Leirikoulusta on tehtävä suunnitelma koulun lukuvuosisuunnitelmaa varten. Tässä suunnitelmassa tulee olla esittely mm. vaihtoehtoisista retkikohteista ja arvio kustannuksista.
 4. Leirikoulut vaativat toteutuakseen yleensä ulkopuolista rahoitusta. Leirikouluja voidaan tukea oppilaiden ja huoltajien yhteisesti keräämillä varoilla. Varojen keruun tulee olla oppilaille ja vanhemmille vapaaehtoista. Luokan jokaisen oppilaan on halutessaan päästävä leirikouluun mukaan, riippumatta huoltajien maksukyvystä tai siitä, ovatko huoltajat tai oppilas itse osallistuneet varainkeruuseen. Oppilas, joka on saapunut ryhmään kesken leirikoulun suunnittelun ja varainkeruun, on tasavertaisessa asemassa muiden retkelle lähtevien oppilaiden kanssa, eikä häntä voida velvoittaa työ- tai rahakorvaukseen retkelle lähdön edellytyksenä. Varainhankinta ei kuulu opettajan tai koulun velvollisuuksiin, mutta opettajan on tiedettävä varainhankinnan tilanteesta.
 5. Oppilasta ei voi velvoittaa lähtemään mukaan leirikouluun. Jos oppilas ei osallistu leirikouluun, hänelle järjestetään sen aikana opetussuunnitelman mukaista opetusta omassa koulussa.

kasvi kasvaa kolikoista lasipurkin ulkopuolella

Varainhankinta

 1. Leirikoulun suunnittelu lähtee liikkeelle yhteisestä keskustelusta, johon ensimmäisessä vaiheessa osallistuvat luokanopettaja/ryhmänojaaja sekä vanhemmat.
 2. Leirikoulun suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, jotta varainkeruuseen jää riittävästi aikaa. Esimerkiksi, jos leirikoulu toteutetaan 6. luokan syksyllä, niin suunnittelutyö on hyvä aloittaa jo 3. luokan syksyllä.
 3. Leirikoulun suunnittelua varten luokkaan on hyvä perustaa luokkatoimikunta tai vanhempien tiimi. Luokkatoimikunnan perustaminen voi lähteä liikkeelle yksittäisen vanhemman aloitteesta. Luokkatoimikunnan perustamiskokoukseen tulee kutsua luokan kaikki vanhemmat. Luokanopettaja/ryhmänohjaaja välittää mielellään valmiin kutsun kaikille vanhemmille. On tärkeää käyttää useampaa viestintäkanavaa, jotta viesti tavoittaisi kaikki perheet. Luokkatoimikunnan perustamisen yhteydessä tulee tehdä pöytäkirja tai vastaava laillisuusasiakirja, josta käy ilmi, että vanhemmat ovat yhteisessä kokoontumisessaan perustaneet luokkatoimikunnan ja päättäneet avata tilin leirikoulun toteuttamista varten. Pöytäkirja tarvitaan tilin avaamisen yhteydessä. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi luokkatoiminnan yhteyshenkilöt, päätöksentekoon liittyvät toimintatavat, luokkatilin omistaja ja tilin käyttöön oikeutetut henkilöt sekä tiliin liitettävät palvelut muutos- ja lopetusoikeuksineen.
 4. Varojen keruuseen ja käyttöön liittyvistä pelisäännöistä on tärkeä sopia selkeästi ja kirjata ne ylös pöytäkirjaan
  • Miten varainhankintaa tehdään?
  • Miten menetellään, jos varoja ei saada kerättyä tarpeeksi?
  • Miten menetellään mahdollisesti ylijäävien varojen kanssa tai jos leirikoulu peruuntuu kokonaan?
  • Miten menetellään, jos oppilas tai oppilaita siirtyy toiseen kouluun tai jos luokkaan tulee uusia oppilaita?
  • Miten hoidetaan valvojiksi lähtevien huoltajien matkakulut ja vakuutukset?
 5. Varainhankinnassa huomioitavaa
  • Realistiset tavoitteet ja aikataulu.
  • Oppilaiden osallistaminen varainhankintaan. Huom! Tuotemyyntityöhön tarvitaan alle 15-vuotiailta huoltajien kirjallinen suostumus.
  • Avoin viestintä! Esimerkiksi luokkatoimikunnan kokoontumisten muistiot on hyvä laittaa tiedoksi kaikille luokan vanhemmille.
  • Kannustava ilmapiiri, yhdessä tekeminen ja onnistumisista iloitseminen.
 1. Leirikoulun mahdollisia rahoitustapoja
  • Koululta tuleva rahoitus.
  • Vanhempainyhdistysten, vanhempaintoimikuntien, luokkatoimikuntien ym. lahjoitukset.
  • Vanhempien/oppilaiden varainhankinta yhteistyössä koulun kanssa.
  • Vanhempien varainhankinta itsenäisesti.
  • Yrityksiltä saadut lahjoitukset ja sponsorointi.

Leirikoulun säännöt

Ennen leirikouluun lähtöä laaditaan opettajan johdolla yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa leirikoulun pelisäännöt, jotka jokainen hyväksyy.

Ennen leirikouluun lähtöä laaditaan opettajan johdolla yhdessä huoltajien ja oppilaiden kanssa leirikoulun pelisäännöt, jotka jokainen hyväksyy. Opettaja laatii leirikoulusta  leirikoulusopimuksen, jonka allekirjoittavat opettaja, oppilas ja huoltaja. Sopimuksessa varmistetaan, että kaikki osapuolet sitoutuvat noudattamaan leirikoulun sääntöjä. Mallipohja leirikoulusopimukselle löytyy esimerkiksi osoitteesta Leirikoululahettilas.fi.

Vastuut ja vakuutukset

Leirikoulussa opettajalla on jakamaton vastuu leirikouluun osallistuvista oppilaista sekä heidän turvallisuudestaan. Leirikoulussa mukana olevat vanhemmat tai muut aikuiset ovat avustamassa opettajaa. Heillä ei ole kuitenkaan opettajalle kuuluvaa vastuuta ja oikeuksia oppilaiden ojentamiseen.

Leirikoulun aikana opettajalla ja oppilailla on voimassa samanlainen vakuutusturva kuin tavallisen koulupäivän aikana. Vakuutus ei sisällä oppilaiden matkatavaravakuutusta, joten vanhempia tulee informoida matkatavaravakuutuksen ottamisesta. Vakuutus ei myöskään kata leirikoulussa mukana olevia vanhempia, vaan heidät on vakuutettava erikseen luokan yhteisistä varoista.

Luokkaretki- tai leirikouluvarojen palautuskäytännöt

Jos suunniteltu luokkaretki tai leirikoulu jostain syystä peruuntuu, kerätyt varat tulee ensisijaisesti käyttää koko luokan hyväksi esimerkiksi järjestämällä leirikoulu tai luokkaretki myöhemmin tai jollain muulla luokkatoimikunnan yhteisesti sopimalla tavalla.

On huomioitava, että jos varat on kerännyt vanhempainyhdistys, on vanhempainyhdistyksen hallituksella mahdollisuus päättää, mihin rahat käytetään. Jos taas luokkatoimikunta tai vastaava on kerännyt rahat, täytyy kaikilla vanhemmilla olla mahdollisuus osallistua päätöksentekoon.

Leirikoulun jälkeen

Leirikoulu tarjoaa parhaimmillaan ikimuistoisia kokemuksia oppilaille ja mukana oleville aikuisille. Leirikoulupäivien kokemuksia on mukava muistella seuraavan kouluvuoden aikana, jos koettua on kirjattu vaikkapa yhteiseen blogiin. Innokkaita kirjoittajia ja kuvaajia löytyy varmasti sekä oppilaista että aikuisista. Opettajan työ helpottamiseksi, joku ryhmän muista aikuisista voi ottaa vastuulleen viestinnän koordinoinnin kotien suuntaan leirikoulun aikana.