Opintoretkiä koskeva ohjeistus vanhemmille

Opetusta säätelevä lainsäädäntö, opetussuunnitelma ja Opetushallituksen linjaukset mahdollistavat koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen, kuten opintoretket ja leirikoulut. Opintoretket monipuolistavat koulun oppimisympäristöä sekä edistävät uusien ja erilaisten menetelmien ja työtapojen käyttöä. Retket lisäävät myös oppilaiden hyvinvointia ja ne tuovat vaihtelua kouluarkeen.

Retkien järjestäminen on opettajalle ja koululle vapaaehtoista. Opettaja voi esimerkiksi vastuuseen tai turvallisuusuhkiin vedoten todeta, ettei retkeä voida järjestää. Jos opettaja ei halua järjestää retkeä, on tätä mielipidettä kunnioitettava ja tällöin opettaja, oppilaat ja vanhemmat voivat yhdessä pohtia muita toimintatapoja. Retkien aikana opettajan vastuu oppilaistaan on jakamaton eikä huoltajan mukanaolo vähennä opettajan vastuuta. Huoltajat eivät myöskään yleensä ole vakuutettuina retkillä järjestäjän puolesta.

Opintoretken kohde ja ohjelma on valittava siten, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua retkelle.

Opintoretken kohde ja ohjelma on valittava siten, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua retkelle. Jos retkellä on keskenään vaihtoehtoista ohjelmaa, lapsen valintamahdollisuus ei voi perustua siihen, onko joku ohjelma maksullinen ja toinen maksuton. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella lapsella on mahdollisuus valita myös maksullinen vaihtoehto riippumatta omasta tai perheen osallistumisesta varainhankintaan. Retkien pelisäännöt on tärkeä käydä läpi yhdessä myös kotona. Kaikkien huoltajien on annettava kirjallinen suostumus siihen, että heidän lapsensa voi osallistua retkelle ja että he hyväksyvät sovitut säännöt ja suunnitelmat.

Opettaja ja rehtori arvioivat retkelle lähtevien valvojien määrän ja sen, tarvitaanko mukaan useampi opettaja, koulunkäyntiavustaja tai muita aikuisia. Opettaja tai huoltajat eivät saa kuljettaa oppilaita omilla autoillaan koulun ulkopuoliseen opetukseen liittyvillä matkoilla tai retkillä. Tästä syystä retkiin sisältyy yleensä aina vähintään matkakustannuksia.

Koulu voi kerätä rahaa opintoretkiin

Koulujen opetussuunnitelman ja vuotuisen suunnitelman mukaisen retki- ja vierailutoiminnan järjestämisestä aiheutuneet kuljetus- ja pääsymaksukulut ovat osa kunnan opetustoimen kustannuksia. Koulut järjestävät retkiä taloudellisten edellytystensä puitteissa. Koulut voivat myös päättää, että retkiä ei tehdä ollenkaan eikä niihin kerätä rahaa.

Koulu voi kerätä rahaa vanhemmilta, jos opintokäynnit ja retket tarvitsevat toteutuakseen myös koulun ulkopuolista rahoitusta. Keräykseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista lapsille ja huoltajille. Kerättävät rahat tulee käyttää kaikkien lasten osallistumiseen riippumatta siitä, onko lapsi tai huoltaja osallistunut varojen keräämiseen. Rahoja ei voi siis korvamerkitä tietylle oppilaalle.

Kerättävät rahat tulee käyttää kaikkien lasten osallistumiseen riippumatta siitä, onko lapsi tai huoltaja osallistunut varojen keräämiseen.

Opettajilla ei ole velvollisuutta osallistua rahan hankintaan eikä vastuuta retkikassasta. Vanhempien suorittama varojenkeruu voi tapahtua itsenäisesti siten, että koulu ei ole keruussa mukana lainkaan. Varojen käytön periaatteet on tällöinkin hyvä selkeyttää heti alussa koulun kanssa neuvotellen. Vanhempien varojenkeruu voi tapahtua myös yhteistyössä koulun kanssa, jolloin vanhemmat ja koulu yhdessä päättävät varojen keruun ja käytön periaatteista. Molemmissa tapauksissa koulu kuitenkin viime kädessä vastaa siitä, että kaikilla oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. Luokkien ja ryhmien yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi on tärkeää, että koululla on selkeät ohjeet myös kouluajalla tapahtuvasta varojenkeruusta.

Opintoretket varhaiskasvatuksessa

Edellä mainitut ohjeet pätevät hyvin myös varhaiskasvatuksen järjestämiin retkiin. Retkille tulee aina osallistua riittävä määrä varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivia henkilöitä suhteessa lasten lukumäärään. Henkilöiden määrä on määritelty valtioneuvoston asetuksessa varhaiskasvatuksesta. Retkille osallistuvat vanhemmat toimivat vain avustajina ja noudattavat varhaiskasvatushenkilöstön ohjeita. Poikkeuksena on lapsen varhaiskasvatuspäivän ulkopuolella tapahtuvat koko perheen retket tai tapahtumat, joissa huoltajat ovat vastuussa omista lapsistaan.

Lisää tietoa löytyy opetushallituksen ja OAJ:n verkkosivuilta.