Yhdistyslain uudistus keventää yhdistysten taloushallinnon taakkaa 

6.3.2023

kasvi kasvaa kolikoista lasipurkin ulkopuolella

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 200/2022 vp yhdistyslain muuttamisesta perjantaina 13.1. 2023. Laki astui voimaan 8.2.2023. Valtioneuvosto hyväksyi lakia tarkentavan valtioneuvoston asetuksen mikroyhdistysten tilinpidosta OM/2023/79 torstaina 29.6.2023 ja asetus astui voimaan 30.6.2023.

 

SivisNYT:in artikkeli yhdistyslain keskeisistä muutoksista

Yhdistyslaki

Pienten yhdistysten tilinpito

Kirjanpitolain mukaan yhdistyksen on pidettävä kaksinkertaista kirjanpitoa. Yhdistyslain 37 a §:ään tehdyt muutokset mahdollistavat pienille yhdistyksille (mikroyhdistykset) siirtymisen yhdenkertaisen kirjanpidon käyttöön. Kevyemmän tilinpidon mallia voidaan soveltaa niissä yhdistyksissä, joissa liikevaihto on sekä päättyneellä että sitä edeltävällä tilikaudella enintään 30 000 €, tai joiden rekisteröinnistä on alle kaksi vuotta ja liikevaihtoraja ei ole ylittymässä. Yhdistys ei saa harjoittaa liiketoimintaa. Kevyempään tilinpitoon siirtyneet yhdistykset määritellään asetuksen mukaan mikroyhdistyksiksi.

Tiivistetysti kevyempi tilinpidon malli tarkoittaa maksu- tai kassaperusteista yksinkertaista kirjanpitoa. 

 • Menot ja tulot on merkittävä tilinpitoon kassaperusteisesti aikajärjestyksessä ja ilman aiheetonta viivytystä. Kaikista tapahtumista tulee käydä ilmi niiden ajankohta, rahamäärä ja sisältö.
 • Laskut, kuitit ja muu tilinpitoaineisto säilytetään siten, että tarvittaessa yhteys tilinpidon merkinnästä tapahtumaan on vaivatta selvitettävissä. Tilinpitoaineiston säilytysvelvollisuus on 6 vuotta. 

Helpotettu kirjanpito voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan tilikaudella, joka alkaa 1.7.2023 tai sen jälkeen. Vanhempainyhdistysten osalta tämä tarkoittaa 1.8.2023 alkavaa tilikautta. Huomioi kuitenkin, että avustuksen antaja tai toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin edellyttää, että mikroyhdistys laatii kaksinkertaisen kirjanpidon.

Tarkemmat säännökset tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä on annettu valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa säädetään tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä sekä tilinpidon kaavoista, vuosilaskelmasta ja vuosikoonnista.

Asetus mikroyhdistysten tilinpidosta (Finlex.fi)

 

Miten kevyempi tilinpitomalli voidaan ottaa yhdistyksessä käyttöön? 

Yhdenkertaiseen kirjanpitoon siirtyminen voidaan lain mukaan päättää kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Asia voidaan päättää joko tekemällä asiaa koskeva sääntömuutos tai päättämällä asiasta yhdistyksen kokouksessa sääntöjen muutosta vastaavalla määräenemmistöllä (3/4). Koska vanhempainyhdistysten mallisääntöjä ei olla tältä osin muuttamassa, niin Vanhempainliitto suosittelee, että yhdistykset tekevät päätöksen yhdenkertaisen kirjanpidon käyttöönotosta erikseen koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa. Asia tulee myös mainita kokouskutsussa.

Mikroyhdistysten tilivuoden aikaiset tehtävät jäsenavoimella menettelyllä tiivistetysti

Yhdistyksen menot ja tulot on merkittävä tilinpitoon kultakin tilivuodelta. Vanhempainliiton kasvatusyhteisön mallisäännöissä yhdistyksen tilivuosi (tilikausi) on 1.8.-31.7. ja kuntakohtaisten yhdistysten mallisäännöissä kalenterivuosi. Tilinpidon tapahtumista pitää voida jatkuvasti selvittää velkojen ja saamisten määrä. Lisäksi tilinpidosta tulee saada tarvittavat tiedot verovelvollisuuden sekä avustusten ehtojen täyttämiseksi. Jokaisen tapahtuman on perustuttava kuittiin tai muuhun tositteeseen.

Jäsenavoin tilinpito

Keskeisenä asetuksessa on jäsenavoin menettelytapa, jossa yhdistyksen jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada tilinpito nähtäväkseen kerran jokaiselta päättyneeltä kalenterikuukaudelta ja jossa tiedot pidetään nähtävillä vähintään kahden viikon ajan viimeistään kahden viikon kuluttua pyynnöstä. Jäsenavoimella menettelyllä erillistä tiliotteeseen perustuvaa pääkirjanpitoa ei edellytetä.

Tilinpidon perustuminen tiliotteen tietoihin

Tilinpidon on perustuttava tiliotteeseen taikka tiliotteen tietoihin. Tiliotteella olevien rahamääräisten tapahtumien on voitava yhdistää asianomaiseen kuittiin tai muuhun tositteeseen.

Yhdistyksen varojen käyttö ja hankintojen on perustuttava tilimaksuihin. Käteismaksujen käsittelystä on säädetty erikseen ja niistä on pidettävä kassakirjaa.

Jäsenavoimessa menettelyssä mikroyhdistys voi järjestää tilinpitonsa tiliotetiedoilla, joista ilmenee aikajärjestyksessä kunkin tiliotteen tapahtuman 1) toteutumisajankohta, 2) rahamäärä ja 3) sisältö ja yhteys tositteeseen sekä tarvittava erittely, jos tiliotemerkintään sisältyy useampia tapahtumia.

Mikäli yhdistyksen säännöissä määrätään tai yhdistyksen kokous päättää tilinpidon nähtäväksi harvemmin kuin kerran kuukaudessa, pidemmän ajan kuluttua pyynnöstä tai lyhyemmän ajan, toiminnasta on laadittava tilikaudelta vuosilaskelma, joka esitetään jäsenille kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (Yhdistyslaki 37 a § 6 momentti). Yhdistyksen tulee lisäksi määrittää pääkirjanpitotilit ja kirjata tapahtumat pääkirjanpidon tileille. Tällöin yhteys pääkirjanpidosta vuosilaskelmaan ja päinvastoin on oltava vaikeuksitta todettavissa. Vuosilaskelmaan on annettu kaava asetuksessa mikroyhdistysten tilinpidosta.

Käteisellä rahalla toteutettavat tapahtumat

Arvoltaan vähäisten maksusuoritusten vastaanottamista varten mikroyhdistykset voivat pitää käteiskassaa. Lisäksi arvoltaan vähäinen meno saadaan maksaa käteiskassasta, jos sen suorittaminen tililtä ei ole tarkoituksenmukaista hankitun tavaran tai palvelun luonteen vuoksi. Käteiskassasta on pidettävä huolellisesti kirjaa (kassakirja) tilivuosikohtaisesti.

Maksusuoritukset on merkittävä kassakirjaan samalla tarkkuudella kuin tiliotteelle kirjatut suoritukset. Jokainen kassaan tai kassasta tapahtuva maksu on merkittävä kassakirjaan erikseen sinä päivänä, kun maksu on tehty.

Jokaisesta kassakirjan merkinnästä on käytävä selvästi ilmi maksun peruste ja tieto siitä, keneltä maksu on saatu tai kenelle maksu on suoritettu. Lisäksi suorituksesta saatu tosite on säilytettävä kassakirjan liitteenä.

Käteiskassa on tarkastettava tilivuoden lopussa sekä tilivuoden aikana vähintään yhden kerran kassakirjan kanssa. Tarkastuksen suorittaa kaksi yhdistyksen jäsentä, jotka tekevät merkinnän tarkastuksesta kassakirjaan.

Käteiskassan rahat on siirrettävä tilille viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa tapahtumasta. Jos käteisellä suoritettujen tulojen ja menojen yhteismäärä on vähäinen eikä käteiskassan yhteismäärä ole vähäistä suurempi, riittää kuitenkin, että kassan varat tallennetaan tilille ainoastaan tilivuoden päättyessä. Vähäisenä käteiskassan yhteismääränä on pidettävä enintään 300 euroa (jollei yhdistyksen kokous päätä pienemmästä yhteismäärästä).

Tilivuoden päättyessä käteiskassan saldon on oltava nolla tai sama kuin tilivuoden alkaessa.

Mikroyhdistyksen tilivuoden jälkeiset tehtävät jäsenavoimella menettelyllä tiivistetysti

Jäsenavoimessa tilinpidossa on velvollisuus laatia ja esitellä tilivuoden koonti. Yhdistyksen kokousta varten on laadittava vuosikoonti tilinpidosta, jos sillä ei ole yhdistyslain 37 a § 6 momentin perusteella velvollisuutta laatia vuosilaskelmaa tai mikroyhdistykselle avustuksia myöntänyt taho on hyväksynyt menettelyn, jossa vuosilaskelman laatimista ei edellytetä. Vuosikoonti esitellään yhdistyksen kokouksessa.

Vuosikoonnin sisältö

 • yhdistyksen nimi ja Y-tunnus
 • vastuuvelvollisten nimet ja asuinpaikat
 • selvitys tilinpidon jäsenavoimuuden toteuttamisesta tilivuoden aikana
 • tilit, joiden pitämiseen tilinpito on tilivuoden aikana perustunut
 • kunkin tilin alku- ja loppusaldot tilivuoden aikana sekä tilin saldo yhdistyksen kokousta edeltävän kuukauden viimeisenä päivänä
 • kunkin tilin ottojen ja panojen yhteisarvot sekä tilitapahtumien lukumäärä taikka tiliotetiedot kokonaisuudessaan
 • omaisuus- ja saatavaluettelon, velkaluettelon ja vastuuluettelon saldot pääryhmittäin
 • jäsenten maksuvelvollisuuteen liittyvien saamisten yhteismäärä sekä niiden lisäykset ja vähennykset tilivuoden aikana
 • käteiskassassa olevien rahojen määrä tilivuoden lopussa

Suosittelemme kaikkia tutustumaan tämän artikkelin lisäksi valtioneuvoston asetukseen, mistä löytyy tarkat määritelmät yhdenkertaisen tilinpidon toteuttamiseen mikroyhdistyksissä.