Varhaiskasvatusta lapsen etu edellä

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä, tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Näin säädetään varhaiskasvatuslain 4. pykälässä. Säännös perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklaan. Sen mukaan lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Lastensuojelun KeskusliittoMannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Vanhempainliitto vaativat varhaiskasvatusta koskevia parannuksia lainsäädäntöön. 

Pedagogisen varhaiskasvatuksen määritelmä tulee täsmentää

Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoille tulee asettaa selkeät ja ymmärrettävät toimintamuodon mukaiset tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset.

Lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen tulee palauttaa

Jatkuvasti muuttuvat ryhmät eivät tue lapsen suotuisaa kasvua ja oppimista. Parhaiten lasten ystävyyssuhteiden, leikin ja oppimisen jatkuvuus toteutuu silloin, kun lapset osallistuvat toimintaan säännöllisesti. Osa-aikaisen pedagogisen varhaiskasvatuksen tulee olla maksutonta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia tulee korjata siten, että se huomioi lapsen edun ensisijaisuuden, eikä heikennä lapsen mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen.

Lapsen tuki täytyy turvata lainsäädännöllä

Lapsella tulee olla oikeus oikea-aikaiseen, riittävään ja tarkoituksenmukaiseen tukeen niin julkisissa kuin yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Lapsella tulee olla oikeus myös pienempään ryhmään ja tarvittaessa erityisryhmään sekä osa- tai kokoaikaiseen erityisopetukseen.

Laissa tulee säätää, että varhaiskasvatuksen erityisopettajia on vähintään yksi jokaista sataa lasta kohden. Varhaiskasvatuksessa on oltava saatavilla tarvetta vastaavasti konsultoivia psykologi-palveluita. Toimivien yhteistyörakenteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia tulee kouluttaa tarvetta vastaavasti

1:7 suhdelukua tulee noudattaa kaikkien 3 vuotta täyttäneiden lasten osalta riippumatta lapsen osallistumisajasta. Lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisajalla ei saa olla vaikutusta siihen, millä suhdeluvulla lapsi lasketaan ryhmän jäseneksi ja mikä on henkilöstön mitoitus varhaiskasvatus- tai esiopetuspäivän aikana.

Lapsiryhmät tulee muodostaa pysyviksi ja jokaisella ryhmällä tulee olla oma tila. Lapsia ei tule näennäisesti paperilla jakaa eri ryhmiin, jos lapset kuitenkin käytännössä toimivat samoissa tiloissa. Tilapäistä ja lyhytaikaista ryhmäkoon ylitystä koskevaa säännöstä tulee täsmentää.

Valtion on kohdistettava rahoitusta päiväkotien sisäilmaongelmien korjaamiseen

Laatukriteereillä ja säädöksillä turvataan lapsille terveellinen varhaiskasvatusympäristö. Päiväkotitilojen tulee olla toiminnalle sopivat. Tilojen tulee täyttää asetetut säädökset ja rakennuslupien tulee olla kunnossa.

Lataa tästä Varhaiskasvatusta lapsen etu edellä -julkaisu (pdf)