Jäsenkysely 2019: Vanhempainyhdistystoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä

Yhteisöllisyyttä tukeva toiminta on vanhempainyhdistysten toiminnan vahvaa ydintä. 90 prosenttia vanhempainyhdistyksistä ilmoitti järjestäneensä lukuvuonna 2018-2019 tapahtumia tai retkiä, selviää Vanhempainliiton keväällä tekemästä jäsenkyselystä.

Vanhempainyhdistykset tekevät ahkerasti myös vaikuttamistyötä. Kyselyyn vastanneista vanhempainyhdistyksistä 74 prosenttia kertoo antaneensa lausunnon, kannanoton tai tehneensä aloitteen lukuvuoden aikana. Vanhempainyhdistyksiin otettiin eniten yhteyttä sisäilmaa, koulukuljetusta, liikenneturvallisuutta, kiusaamista sekä päiväkoti- ja kouluverkkoa koskevissa asioissa.

Vanhempainyhdistysten osallistuminen koulun ja päiväkodin toimintojen kehittämiseen näyttää eri osa-alueilla vahvistuneen vuoden 2017 kyselyyn verrattuna. Koulu, rehtori ja kunta nähtiin yhdistyksen tärkeimpinä kumppaneina. 71 prosenttia yhdistyksistä kertoi tehneensä yhteistyötä oppilaskunnan ja oppilaiden kanssa.

Vanhempainliiton jäsenkyselyn tuloksia 2019

Puheenjohtajuutta 5 200 tuntia kuukaudessa

Keskimäärin kyselyyn vastanneissa vanhempainyhdistyksissä oli 48 rekisteröityä jäsentä. Vanhempainliitolla on tällä hetkellä 1 300 jäsenyhdistystä, joten vanhempaintoimijoita voidaan liiton jäsenyhdistysten piirissä arvioida olevan yli 60 000.

Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajista 76 prosenttia arvioi käyttäneensä keskimäärin 4 tuntia kuukaudessa vapaa-aikaansa vanhempainyhdistystoimintaan lukuvuonna 2018-2019. Vanhempainliiton 1 300 jäsenyhdistyksen puheenjohtajan osalta tämä tarkoittaa siis yhteensä 5 200 työtuntia kuukaudessa vanhempaintoimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Kun lukuun lisätään muiden yhdistyksiin kuuluvien aktiivitoimijoiden käyttämä aika, vanhempaintoimintaan käytetty vapaaehtoistyötuntien määrä moninkertaistuu.

Vanhempaintoiminta on yhä vahvasti naisten käsissä. Kyselyyn vastanneista puheenjohtajista vain 10 prosenttia oli miehiä.

Rahoitus valtaosin talkootyön varassa

Alle puolet yhdistyksistä kerää toimintansa rahoittamiseksi jäsen- tai kannatusmaksua. Merkittävin tulonlähde yhdistyksille on erilaisten tapahtumien järjestäminen ja niiden myötä kerätyt tuotot (91%). Lisäksi yhdistykset rahoittivat toimintaansa varainhankintakampanjoilla (33%), koulu- ja päiväkotikuvauksien kuvauspalkkioiden turvin (31%), kunnan avustuksilla (18%), lahjoituksilla (15%) sekä koulun tai yhdistyksen omien tuotteiden myynnillä (14%).

Kerättyjä varoja yhdistyksissä käytetään monin tavoin lasten, nuorten ja koko yhteisön hyväksi mm. stipendeihin, välituntivälineisiin, retkiin ja tapahtumiin ja esimerkiksi kerhotoiminnan järjestämiseen.

Jäsenkyselyyn vastanneista yhdistyksistä 13 prosenttia ilmoitti myös kustantaneensa koulun normaaliin, opetussuunnitelmaan liittyviä hankintoja siitä huolimatta, että perusopetus on Suomessa maksutonta, ja opetukseen sisältyvistä kustannuksista vastaa opetuksen järjestäjä. Yhdistykset ilmoittivat osallistuneensa mm. opetusvälineiden ja opetukseen liittyvien matkakustannusten maksamiseen.

Vanhempainliiton jäsenkyselyn tuloksia 2019

Vanhempainyhdistykset kautta Suomen

Alla olevasta kuvasta näet Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistysten määrän maakunnittain. Päiväkoti- ja koulukohtaisten yhdistysten lisäksi liittoon kuuluu 39 kuntakohtaista vanhempainyhdistystä, joiden tehtävä on koota alueella toimivat yhdistykset yhteen, ja tuoda yksittäisen yksikön sijaan lapsiperheiden ääni laajemmin kuuluviin paikallisessa päätöksenteossa. Vanhempainliiton jäsenkyselyyn vastanneista vanhempainyhdistyksistä 41 prosenttia on kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen jäsen. Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä jäsenyhdistykset pitivät vaikuttamistoimintaa (46% vastaajista) sekä vanhempainyhdistyksien keskinäistä verkottumista (44%).

Lue myös artikkelimme: Perusopetus vanhempien kukkarolla

Vanhempainliiton jäsenistö lukuina 2019. Liittoon kuuluu noin 1300 vanhempainyhdistystä kautta Suomen, joista Uudellamaalla toimii 443 ja toiseksi eniten Pirkanmaalla, jossa jäsenyhdistyksiä on 153.

Suomen Vanhempainliiton jäsenkysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn kohderyhmänä olivat päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistyksien puheenjohtajat. Edellisestä kyselystä poiketen kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset eivät kuuluneet vastaajajoukkoon.  Kysely lähetettiin 1 232 sähköpostiosoitteeseen ja vastaukset saatiin 175 henkilöltä.  Vastausprosentti (14%) jäi edellistä jäsenkyselyä pienemmäksi.