Ehdotus etäopetukseen siirtymisestä haastaa lapsia ja perheitä

Vanhempainliitto on seurannut huolestuneena koronatilanteen vaikeutumista. Jo ennen joululomia liitto muistutti kannanotossaan päätöksentekijöitä siitä, että epidemian hillitsemiseksi tehtävien päätösten tulee perustua lapsivaikutusten arviointiin ja niissä tulee noudattaa lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdotti keskiviikkona 5.1., että koulut aloittaisivat lukuvuoden etäopetuksessa.

”Ehdotus ja ennen kaikkea sen myöhäinen ajankohta on todella haastava”, toteaa toiminnanjohtaja Saija Ohtonen-Jones. ”Ehdotuksen perustelut myös kertovat siitä, että lapsen etua ei asetettu etusijalle siten, että kaikki muut käytettävissä olevat ja aikuisiin kohdennetut rajoituskeinot olisi otettu käyttöön. Ehdotuksen perusteluissa, kun sitä on mediassa esitelty, viitataan muihin ryhmiin kuin lapsiin.

Vanhempainliitto pitää erikoisena, että juuri ennen vuoden vaihdetta STM julkaisi kannanoton, jossa laaja virkamies- ja asiantuntijajoukko korosti kaikissa koronatoiminnassa lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta, mikä ei näy nyt tehdyssä ehdotuksessa.

”STM:n tuore ehdotus laittaa pohtimaan, eikö koulujen ja varhaiskasvatuksen terveysturvallisten käytäntöjen tukemisessa ja toteuttamisessa ole onnistuttu? Aikaa niiden tekemiseen olisi ollut sekä loppusyksyn että joululoman aikana,” Ohtonen-Jones jatkaa.

Etäopetuksen haittapuolista on selkeää näyttöä. Osa lapsista ja nuorista on kärsinyt siitä suhteettoman paljon. Lisäksi etäopetus sekoittaa monin tavoin koko perheen arkea, jota on koeteltu jo muutoinkin koko pandemian ajan. Siksi etäopetuksen tulisi liiton näkemyksen mukaan olla viimesijainen tapa toimia.

“Tulevaisuutta ajatellen, meillä on yhteiskuntana vielä paljon opittavaa ja parannettavaa siinä, kuinka huomioimme lapsen ja perheiden edun haastavissa yhteiskunnallisissa tilanteissa,” Ohtonen-Jones summaa. “Lapsen edun huolellinen punninta ja lapsivaikutusten arviointi olisi ensiarvioisen tärkeää.” 

Jos etäopetukseen siirrytään, siitä tulisi päättää alueellisesti niin, että viimesijaista keinoa käytetään vain siellä, missä se on asiantuntijoiden arvion pohjalta perusteltua. Etäopetukseen siirryttäessä Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että:

  • Etäopetussuositus ei koske haavoittuvassa asemassa olevia oppilasryhmiä (esiopetuksen, vuosiluokkien 1–3, erityisen tuen, pidennetyn oppivelvollisuuden ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat).
  • Etäopetuksen laatuun ja yhdenvertaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
  • Opiskeluhuollon palvelut taataan ja tarvittaessa niitä vahvistetaan etäopetuksen aikana.
  • Etäopetuksen piirissä olevien lasten vanhempia ja perheitä tuetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.
  • Kodin ja koulun väliseen aktiiviseen viestintään kiinnitetään erityistä huomiota, jotta vanhemmat tavoitetaan kattavasti ja kaikilla on yhteinen ja selkeä käsitys siitä, miten ja minkälaisin käytännöin etäopetus aloitetaan ja kuinka sitä jatketaan.
  • Työnantajia muistutetaan, että tilanne on perheille haastava, ja heiltä toivotaan etäopetuksen ajaksi joustoja. Perheet ovat hyvin erilaisessa asemassa siinä, minkälaisia haasteita etäopetus heille asettaa.