Yhteistyöllä uuteen lukuvuoteen

Koulua ja kotia edustavat tahot korostavat yhteistyön merkitystä

Koulu alkaa! Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus juuri hänen oppimistaan, kehitystään ja hyvinvointiaan tukevaan koulupolkuun. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee, että hänen elämänsä aikuiset toimivat hyvässä yhteistyössä häntä tukien.

Uusi lukuvuosi on aina uusi alku. Se tarjoaa meille oivan mahdollisuuden tehdä asioita paremmin ja muistuttaa itseämme siitä, mikä on tärkeää.

Toivomme tulevaan lukuvuoteen rakentavaa koulua, oppimista sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevaa keskustelua niin julkisesti, paikallisesti, koulun tasolla kuin viranomaisten, yksittäisten ammattilaisten ja vanhempien välillä. Puhutaan toisistamme arvostavasti ja ystävällisesti. Toimitaan lapsille ja nuorille hyvänä esimerkkinä ja luodaan heille näin turvaa ja uskoa siihen, että me aikuiset kyllä kannattelemme heitä.

Kokemus hyvään yhteisöön kuulumisesta vaikuttaa merkittävällä tavalla jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Luodaan koulumaailmaan toimintakulttuuri, jossa koti ja koulu tekevät hyvää yhteistyötä ja jossa vanhempien ja koulun aikuisten väliselle vuoropuhelulle on tilaa. Tuetaan yhdessä oppimista ja oppimisen iloa. Tunnistetaan mahdollisesti esiin nousevat ongelmat ja tartutaan niihin yhdessä avoimesti, rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Pidetään kiinni yhteisistä kasvatustavoitteista ja kasvatusyhteistyöstä. Näiden molempien rooli on entistä tärkeämpi tilanteessa, jossa lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteet sekä perheiden ja koulujen kokema kuormitus ovat lisääntyneet.

Rakennetaan koulusta yhteisö, johon kaikki pääsevät mukaan ja jossa jokaista kuullaan ja arvostetaan omana itsenään. Kokemus hyvään yhteisöön kuulumisesta vaikuttaa merkittävällä tavalla jaksamiseen ja hyvinvointiin. Koulu voikin parhaimmillaan olla paikka, joka tukee paitsi lasten ja nuorten, myös ammattilaisten ja vanhempien hyvinvointia.

Aloitetaan uusi lukukausi yhteistyön hengessä, toisiamme aikuisina sekä ennen kaikkea lapsia ja nuoria tukien!

Finlands svenska lärarförbund FSL
Förbundet Hem och Skola i Finland
Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Opetushallitus
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, OPSIA ry                 
Sivistystyönantajat, Sivista 
Suomen Kuntaliitto                                                                     
Suomen Rehtorit ry
Suomen Vanhempainliitto ry

Viktigt med samarbete under det nya läsåret

Aktörer som representerar skolan och hemmet understryker samarbetets betydelse

Skolan börjar! Varje barn och ung har rätt till en skolstig som stödjer hens individuella lärande, utveckling och välbefinnande. Varje barn och ung förtjänar att de vuxna i hens liv verkar i gott samarbete för att stödja hen.

Ett nytt läsår är alltid en ny början. Skolstarten ger oss en utmärkt möjlighet att påminna oss själva om vad som är viktigt och att göra saker bättre än tidigare.

Under det nya läsåret önskar vi att det förs konstruktiva samtal om skolan, lärandet och samarbetet mellan hemmet och skolan, både offentligt, lokalt, på skolnivå, och mellan myndigheter, enskilda anställda vid skolan och föräldrar. Vi pratar om varandra respektfullt och vänligt. Vi föregår med gott exempel för våra barn och unga. På det här sättet ger vi dem trygghet och tro på att vi vuxna ställer upp för dem i alla lägen.

Upplevelsen av att höra till en god gemenskap har stor betydelse för den ungas ork och välbefinnande.

Vi skapar en verksamhetskultur i skolvärlden där hemmet och skolan har ett gott samarbete och där det finns plats för dialog mellan föräldrarna och de vuxna i skolan. Vi stödjer tillsammans lärandet och lärandets glädje. Vi identifierar eventuella problem och griper tag i dem tillsammans öppet, konstruktivt och lösningsinriktat. Vi slår vakt om våra gemensamma mål och vårt samarbete inom fostran. De blir allt viktigare i en situation där utmaningarna för barnens och de ungas välbefinnande och psykiska hälsa och belastningen på familjerna och skolorna ökar.

Vi bygger upp skolan till en gemenskap som är öppen för alla och där varje enskild person blir hörd och uppskattad som sig själv. Upplevelsen av att höra till en god gemenskap har stor betydelse för den ungas ork och välbefinnande. I bästa fall är skolan en plats som hjälper såväl barnen och de unga som personalen och föräldrarna att må bra.

Vi börjar det nya läsåret i en anda av samarbete. Vi stödjer varandra som vuxna, och framför allt stödjer vi våra barn och unga!

Finlands svenska lärarförbund FSL
Förbundet Hem och Skola i Finland
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Utbildningsstyrelsen
Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia rf
Bildningsarbetsgivarna rf 
Finlands Kommunförbund
Finlands Rektorer rf
Finlands Föräldraförbund rf