Sisäilma – ratkaisuja

Sisäilmaongelmat haittaavat monin tavoin lapsen oppimista ja kasvua, henkilökunnan työtä ja koulutuksen järjestäjän keskittymistä perustehtävään. Lapsen oireilu ja sairastuminen aiheuttavat vanhemmissa vakavaa huolta ja rasittaa koko perheen arkea.

Ongelma on maanlaajuinen ja yhteinen, ja se on myös ratkaistava yhdessä. Vanhempainliitto tarjoaa keskusteluun mukaan lapsen, vanhemman ja perheen näkökulman, ja etsii ponnekkaasti ratkaisuja terveiden kasvu- ja oppimisympäristöjen puolesta.

Sisäilmaongelmien käsittelyssä ratkaisevaa on

 • Avoimuus
 • Kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen
 • Rakentava yhteistyö
 • Voimakas tahtotila ongelmien torjumiseksi

Päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa on tärkeää, että

 • vanhemmilla on edustus kohdekohtaisessa sisäilmaryhmässä
 • vanhemmilla on tilaisuus tehdä tiivistä yhteistyötä johtajan ja henkilöstön edustajan kanssa
 • oppilaitos huolehtii aktiivisesta viestinnästä (tietoa on tarjolla myös silloin, kun ei ole mitään kerrottavaa)
 • oppilaitos järjestää vanhempainiltoja, joissa saa kysyä ja keskustella, ja joissa on oikeaa asiantuntemusta paikalla
 • väistö- ja etäopetustilanteisiin on varauduttu ja yhdenvertaisuus opetuksessa toteutuu

Kunnassa on huolehdittava, että

 • sisäilmaongelmia koskevat prosessit avataan ja kuvataan selkeästi, kaikkien osapuolten näkökulmasta
 • viestintä on avointa, totuudenmukaista ja oikea-aikaista
 • vanhemmille järjestetään edustus kunnan sisäilmatyöryhmässä
 • sisäilmailtoja järjestetään säännölliset
 • tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja tahojen kesken
 • kunnassa on sisäilmaongelmien varalle lain mukaiset mallit ja suunnitelmat
 • väistö- ja etäopetustilanteisiin on olemassa ohjeet ja yhdenvertaiset ratkaisut

Hyödyllisisiä linkkejä:

THL: Ohjeistusta rehtoreille sisäilmatilanteen hallintaan

Terveet tilat 2028 -ohjelma

THL:n sisäilmasivusto

THL:n Kansallinen sisäilmaohjelma

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat, Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos, opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen

Valvira: Ohje koulun ja päiväkodin olosuhdevalvontaan, terveyshaitan ennaltaehkäisemiseen sekä selvittämiseen 

Itä-Suomen AVIn ohje: sisäilmaongelman käsittely koulurakennuksissa

Homepakolaiset: Sisäilmasairaus ja opiskelu -opas 

Hengitysliitto, sisäilma

Hengitysliitto – sisäilmasta oirelevat ja sairastavat

Homepakolaiset

listicon-johdolle

Ratkaistaan yhdessä! –hanke

”Liian moni vanhempi kertoi, ettei tiedä mistä hakea apua, kun sisäilma oireiluttaa.”

Tutustu Ratkaistaan yhdessä -sisäilmahankkeeseen

listicon-jasenpalvelut

Puhelinneuvontaa sisäilmakysymyksiin

Hengitysliitto tarjoa puhelinpalvelua, jonka kautta voit keskustella korjausrakentamisesta, saat tukea sisäilmasairauden kanssa elämiseen, purkaa vanhempana huoltasi lapsen sisäilmasairastumisesta tai esimerkiksi tiedustella sisäilmasairaan sosiaali- ja terveysturvasta.

Tutustu Hengitysliiton puhelinpalveluun

listicon-kannanotot

Kansalaisvaikuttamisen keinot

Vanhemmille ja vanhempaintoimijoille suunnattu vaikuttamisoppaamme tarjoaa vinkkejä myös sisäilmaongelmien parissa painiville vanhemmille.

Vaikuttamisopas 2019

 

 

Koululakko

Vanhemmat ja vanhempainyhdistykset päätyvät toisinaan koululakkoon erityisesti sisäilmaongelmia koskevien asioiden eteenpäin viemisessä. Koululakko on vakava asia ja perustuu tarkkaan harkintaan.

Toisinaan pelkkä lakon uhka voi edistää päätöksenteon avoimuutta ja ripeyttä. Koululakko on mielenilmaus, ei työmarkkinatoimenpide. Koululakon voi toteuttaa siten, kun vanhemmat parhaaksi katsovat. Lakosta on hyvä viestiä ajoissa, mutta mielenilmauksena toteutettavaa koululakkoa eivät koske esimerkiksi velvoitteet antaa lakkovaroitus tai määritellä lakkorajoja.

Suomessa on oppivelvollisuus, ei koulupakkoa

Suomessa asuvat lapset ovat oppivelvollisia, mutta koulupakkoa maassamme ei ole. Oppilaan huoltajalla on lakisääteinen velvollisuus valvoa, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (Perusopetuslaki 26§). Tämän perusteella vanhemmilla on mahdollisuus ottaa lapset tilapäisesti pois koulusta esimerkiksi koululakon ajaksi. Samalla vanhemman on kuitenkin huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus toteutuu. Käytännössä oppivelvollisuuden toteutumisesta huolehtiminen tarkoittaa lakon ajalle suunniteltujen koulutehtävien tekemistä. Yhdessä koulun, opettajan ja vanhempien kesken kannattaa sopia, miten saadaan ja välitetään tietoa opiskeltavista aiheista ja kotitehtävistä.

Lakkolaisen muistilista

Vanhempainliitto on koonnut muistilistan koululakkoa harkitseville. Lista on mukana myös vanhempaintoimijoille suunnatussa vaikuttamisoppaassa.

 1. Mikä on tavoitteesi?

Koululakon käynnistäminen sisältää vakavan viestin vanhemmilta. Päätöksentekijöiden, tiedotusvälineiden ja kunnan asukkaiden kysymys asiaan liittyen on: miksi? Lakolla on oltava selkeä ja yksiselitteinen tavoite, joka kerrotaan avoimesti lakosta viestittäessä. Miettikää, mihin lakolla halutaan vaikuttaa. Esittäkää myös omia ehdotuksianne siitä, kuinka ongelma voitaisiin mielestänne ratkaista.

2. Huolehdi, että enemmistö vanhemmista on mukana!

Vanhempaintoimijoiden on tärkeää varmistaa, että lakon tavoite vastaa vanhempien yleistä käsitystä asiasta. Lakkoon ei tule lähteä, mikäli ei pystytä varmistamaan ja osoittamaan, että enemmistö päiväkodin, koulun tai kunnan vanhemmista tukee lakkoa ja sen tavoitteita. Konkreettisesti tämä näkyy siinä luvussa oppilaita, jotka eivät osallistua opetukseen lakon aikana.

3. Tee yhteistyötä opettajien ja viranomaisten kanssa

Kaikessa vanhempaintoiminnassa yhteistyö koulun ja päiväkodin kanssa on ensisijaisen tärkeää. Vaikka koululakko onkin vanhempien oma-aloitteinen toimenpide, asiasta on syytä kertoa etukäteen vähintään koulun rehtorille ja kunnan sivistystoimeen. Esimerkiksi sisäilmaan liittyvissä lakoissa vanhemmat saavat helposti myönteistä, vaikkakin epävirallista kannustusta opettajilta. Vaikka opettajat eivät voisikaan antaa virallista tukeaan koululakolle, arjen ymmärrystä useimmiten löytyy, onhan kyseessä myös heidän työpaikkansa. Valtion aluehallintoviranomaiset ovat tärkeä toimija lasten perusoikeuksien edistäjinä. Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo kunnan viranomaisia. Yhteydenpito valtion aluehallintoon on ensiarvoista, sillä se vastaa muun muassa lasten perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen sekä terveellisen ja turvallisen elinympäristön edistämisestä.

Jaa artikkeli