Vanhempien Barometri 2021

Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola keräsivät Vanhempien Barometri 2021 -kyselyllä peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhempien kokemuksia koronapandemian vaikutuksista kuluvan lukuvuoden 2020 – 2021 opetusjärjestelyihin, kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen kouluissa. Kyselyyn vastasi 26 357 vanhempaa.

Lataa Vanhempien Barometri 2021 -tulokset tästä (pdf)

Suurin osa vanhemmista oli tyytyväisiä siihen, miten lasten koulunkäynti oli kuluvana lukuvuonna 2020–2021 järjestetty. ​Alakoululaisten vanhemmista 38 % ja yläkoululaisten vanhemmista 47 % koki, että koulunkäynti koronapandemian aikana on kuormittanut lasta. Noin puolet vanhemmista koki, että koronapandemia on kuormittanut heitä vanhempana. Tukea saavien lasten vanhemmat kokivat lapsen koulunkäynnin kuormittaneen lasta ja heitä vanhempana enemmän kuin ei tukea tarvitsevien lasten vanhemmat. 

’Karanteenitilanne tuli vastaan nopeasti, mutta koulu oli siihen hyvin valmistautunut. Perheitä auttoi tilanteessa se, että vanhemmat ovat hyvin verkottuneet ja tietoa kulki Wilman kautta lisäksi vanhempien kesken omassa Whatsapp-ryhmässä.’

Kodin ja koulun väliseen viestintään oltiin pääosin tyytyväisiä. Rehtoreiden ja opettajien jaksamista kiitettiin. Osa vanhemmista koki koronaan liittyvän viestinnän liian vähäiseksi ja välillä vaikeaselkoiseksi.

Viidesosa alakoululaisten vanhemmista ja neljäsosa yläkoululaisten vanhemmista koki, että kodin ja koulun yhteistyö on vähäisempää kuin ennen koronaa. 

Vanhempainvartteja ja vanhempainiltoja oli järjestetty enemmän etä- kuin lähitapaamisina. Vanhempien mukaan noin kolmasosassa kouluista vanhempainiltaa ei oltu järjestetty lainkaan.

Etävanhempainiltoja pidettiin toimivina, mutta myös lähivanhempainiltojen keskustelua, vuorovaikutusta ja toisiin vanhempiin tutustumista kaivattiin. 

’Mielestäni olisi tärkeää tavata myös lapsen luokkakavereiden vanhempia. Tietynlaista yhteisöhenkeä on vaikea kasvattaa, mikäli ihmisiä ei tapaa. Ja myös yhteisö kasvattaa lapsia.’

Vanhempien osallisuus ja mukanaolo koulun arjessa on ollut kuluvana lukuvuonna 2020 – 2021 vähäistä. Myös vanhempaintoiminta luokassa ja koulussa jäi vähäiseksi. Yhteisöllisyyttä ja yhteisiä tapahtumia kuitenkin kaivattiin. 

Erityisen haastavaa korona-aika on ollut 1. ja 7. luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen, joille uusi koulu, opettajat ja muut vanhemmat ovat jääneet korona-aikana vieraammiksi. Myös 9. luokkalaisten vanhemmat toivat esiin huolta tulevasta siirtymästä toiselle asteelle. 

Vanhemmat kokivat kouluyhteisöt edelleen turvallisiksi ja suurin osa olevansa osallisena lapsensa koulunkäynnissä. Erityistä tukea saavien lasten vanhemmat kokivat koulun vähemmän turvalliseksi kuin muut vanhemmat. 

 

20.5 Föräldrabarometern 2021 publicerad