Esitys opintotukilain muutoksista riittämätön

6.11.2018 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Suomen Vanhempainliitto pitää toisen asteen opintotukeen esitettyjä muutoksia oikeansuuntaisina, mutta riittämättöminä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alle 20-vuotias pienituloisen perheen opiskelija olisi oikeutettu oppimateriaalilisään, jonka määrä olisi 46,80 euroa kuukaudessa. Se maksettaisiin osana opintorahaa kuukausittain. Toisen asteen opinnot aloitetaan yleensä 16 -vuotiaana. Vanhempainliitto pitää erittäin tärkeänä, että myös alle 17 -vuotiaat, opintorahan ulkopuolelle jäävät pienituloisten perheiden opiskelijat voivat saada oppimateriaalilisää. Oppimateriaalisä säädettäisiin toimeentulotukilaissa etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin se ei vähentäisi toimeentulotukea saavalle perheelle maksettavaa perustoimeentulotukea, mitä Vanhempainliitto pitää tärkeänä.

Joka kymmenes koulutuksen keskeyttänyt kertoo keskeyttäneensä koulutuksen rahanpuutteen vuoksi. Nuoren ei tule joutua valitsemaan toisen asteen koulutuspaikkaa sen mukaan, mihin hänellä ja hänen perheellään on varaa. 15-vuotiaan ei tule luopua unelmistaan.

Lue lausunto