Katsomuskasvatus, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestäminen sekä juhlat ja tilaisuudet

Opetushallitukselle 20.4.2021
Lausunto: Suomen Vanhempainliitto


Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan tästä

Opetushallituksen ohjeet koskien katsomuskasvatuksen, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämisestä sekä varhaiskasvatuksen, koulun tai oppilaitoksen yhteisiä juhlia ja uskonnollisia tilaisuuksia

Suomen Vanhempainliitto pitää Opetushallituksen päivittämiä ohjeita kokonaisuutena hyvinä ja selkeinä. On hyvä, että ohjeisiin tuodaan konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa uskonnon vapautta ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista joudutaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa arvioimaan. Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että ohjeissa painotetaan aikaisempaa vahvemmin varhaiskasvatuksen / koulutuksen järjestäjien ja toimintayksiköiden, koulujen ja oppilaitosten vastuuta ja velvollisuutta säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. Vanhempainliittoon tulee aika ajoin vanhemmilta yhteydenottoja, joissa on selkeästi toimittu säännösten, määräysten ja ohjeiden vastaisesti.

Tiivistelmä:

Perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta koskevat ohjeet

  • Perusopetusta ja lukiokoulutusta koskevissa ohjeistuksissa tulisi painottaa opetuksen järjestäjien ja koulujen velvollisuutta viestiä huoltajille selkeästi mahdollisuudesta pyytää oman uskonnon opetusta. Viestinnässä tulee huomioida eri kieli- ja kulttuuritaustaiset perheet.
  • Eri katsomusaineiden samassa ryhmässä opettamisen osalta ohjeita tulisi selkiyttää.
  • Perusopetusta koskevissa ohjeissa tulisi varhaiskasvatuksen ohjeiden tavoin nostaa esiin kouluyhteisöjen kulttuurinen moninaisuus ja kannustaa kouluja huomioimaan se juhlien järjestämisessä. Juhlaperinnön vaalimisen rinnalla tarvitaan myös niiden kehittämistä. Lähtökohtaisesti koulun juhlien tulisi olla sellaisia, että ne sopivat kaikille oppilaille. Sama koskee lukio- ja ammatillista koulutusta koskevaa ohjeistusta.
  • Uskonnollisten tilaisuuksien vaihtoehtoista toimintaa koskevassa osiossa tulisi korostaa vielä vahvemmin mielekästä toimintaa ja painottaa, että vaihtoehtoinen toiminta olisi aidosti vaihtoehtoista toimintaa eikä pelkkää ajantäyttötoimintaa.
  • Kouluja tulisi kannustaa siihen, että koulussa on selkeästi nimetty yhteyshenkilö (esim. rehtori/johtaja), johon vanhempi voi olla yhteydessä, jos asiassa on epäselvyyttä tai kotona ei tiedetä, miten toimitaan. Myös vanhemmat lukevat Opetushallituksen ohjeita. Vanhempien näkökulmasta olisi tärkeää, että Opetushallituksen ohjeessa kerrottaisiin, miten vanhempien tulee toimia, jos he kokevat, että koulu ei noudata Opetushallituksen ohjeistusta. Tällainen lyhyt vanhemmille suunnattu ohjeistus tulisi lisätä ohjeisiin.

Varhaiskasvatusta koskeva ohje

  • Katsomuskasvatus ja yhteistyö seurakuntien ja muiden uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen kanssa voi olla herkkä asia ja siitä on tärkeä käydä avointa keskustelua päiväkotiyhteisössä myös vanhempien kanssa.
  • Uuden lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa lapsen edun määrittäminen voi olla vaikeaa, jos yhteishuoltajina toimivat vanhemmat ovat erimielisiä lapsen katsomuskasvatuksesta.