Lausunto luonnoksesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiksi 

23.11.2020 Opetushallitukselle
Asia: Lausunto luonnoksesta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteiksi (OPH-4317-2020)


Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 1 Kokeilun opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen kokeiluopetussuunnitelma

1.2. paikallinen kokeiluopetussuunnitelma

Lapsen yhtenäisen päivän ja oppimisen polun näkökulmasta yhden lapsikohtaisen suunnitelman käyttö esiopetuksessa ja sen lisäksi annettavassa varhaiskasvatuksessa olisi perusteltua. Vanhempainliitto kannattaa selkeyden ja yhteneväisyyden vuoksi yhden lapsikohtaisen suunnitelman käyttöä.

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 2 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

  1. Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa

Kokeilussa painottuu hyvin kasvun ja oppimisen polun jatkuvuus ja eheys sekä lapsen päivän eheys.

2.1 Kokeilulain velvoitteet kaksivuotisen esiopetuksen järjestämiselle

Avoimeksi jää, voiko kokeilu toteutua myös perhepäiväkodeissa.

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 3 Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri

3.1 Hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa

Tekstissä on kirjaus: Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja. Tämän lisäksi Vanhempainliitto pitää tärkeänä sitä, että huoltajat otetaan mukaan rakentamaan turvallista ja hyvinvoivaa yhteisöä ja sitä kautta ennaltaehkäisemään kiusaamista.

3.3 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

Ehdotamme lisättäväksi: Huoltajia sitoutetaan tukemaan lasten oppimista, esimerkiksi antamalla heille vinkkejä siitä, miten kotona voisi tukea lapsen oppimista. Lisäksi esiopetusyksikköjä rohkaistaan kutsumaan huoltajia mukaan esiopetuksen arkeen.

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUUN 4 Opetuksen tavoitteet ja pedagoginen toteuttaminen kaksivuotisessa esiopetuksessa

4.3 arviointi opetuksen ja oppimisen tukena

Jäimme pohtimaan, miksi todistuksen saa vain huoltajan sitä erikseen pyytäessä, ehdotamme että todistus annetaan ilman erillistä pyyntöä kaikille lapsille kaksivuotisen esiopetuksen päätteeksi.

Palautetta ja muutosehdotuksia perusteluonnoksen LUKUIHIN 5 ja 6 Kasvun ja oppimisen tuki sekä Oppilashuolto

Luvut 5 ja 6. Kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuolto

Perusopetuslain mukainen kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuolto ulottuisivat myös kokeilussa mukana oleviin 5-vuotiaisiin, näin ollen palvelujen piiriin tulee uusia lapsia. Muutoksesta on informoitava lasten huoltajia ja kokeiluun osallistuville kunnille on järjestettävä tukea ja tarpeelliset resurssit.

Yleistä palautetta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteluonnoksesta

Aikataulu kokeilulle on kokonaisuudessaan tiukka; kunnat saavat tiedon osallistumisesta kokeiluun verrattain myöhään ja tämän jälkeen alkaa paikallisen kokeilusuunnitelman laadinta. Asiakkaille tiedottaminen vaatii ripeitä toimia, jotta perheet voivat ennakoida mahdollisia muutoksia, joita se heille aiheuttaa.  Viestinnässä on huomioitava myös ne perheet, joiden lapsi ei ole kokeilun piirissä.

Kokeiluperusteissa on kauttaaltaan huomioitu hyvin huoltajien osallisuus ja heidän kanssaan tehtävä yhteistyö. Kehittämiskokeilussa voisi kokeilla rohkeasti erilaisia ja uudenlaisia huoltajien osallistamisen tapoja. Tärkeää on myös lasten oppimisen tukeminen aidosti yhdessä sitouttamalla huoltajia esiopetuksen tavoitteisiin ja niiden vahvistamiseen myös kotona.

Leikin keskeinen merkitys korostuu hyvin kokeiluperusteissa.

Lataa lausunto tästä (pdf)