Oppivelvollisuuden laajentaminen kannatettavaa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausuntopyyntö 30.4.2020 VN/1985/2020-OKM-1
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


Lausunnon keskeinen sisältö

Suomen Vanhempainliitto pitää hallituksen esitystä oppivelvollisuuden laajentamisesta ja siihen liittyvistä rakenteellisista uudistuksista kannatettavina. On välttämätöntä, että jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Suomen koulutusjärjestelmä tulee päivittää vastaamaan kehittyvän työelämän, hyvinvointivaltion ja ajan vaatimuksia.

Nuoren ei pidä tämän päivän Suomessa joutua valitsemaan toisen asteen koulutuspaikkaa sen mukaan, mihin hänellä ja hänen perheellään on varaa.

Toisen asteen opiskeluista aiheutuvilla kustannuksilla on vaikutusta nuorten koulutusvalintoihin.  Vanhempainliitto pitää oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta välttämättömänä. Nuoren ei pidä tämän päivän Suomessa joutua valitsemaan toisen asteen koulutuspaikkaa sen mukaan, mihin hänellä ja hänen perheellään on varaa. 15-vuotiaan ei pidä joutua luopumaan unelmistaan.

Perheiden näkökulmasta lakiuudistuksen toimeenpanoa ei tule koronakriisin takia lykätä. Hyvin monien perheiden taloudellinen tilanne heikkeni nopeasti koronakriisin alettua. Lapsiperheköyhyys lisääntyy ja perheiden kyky tukea lastensa opintoja taloudellisesti heikkenee entisestään.

Tutkinnon suorittaminen tulee olla maksutonta sen kalenterivuoden loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Tämä mahdollistaa opintojen loppuunsaattamisen myös silloin, jos opinnot venyvät esimerkiksi sairauden vuoksi tai opiskelija vaihtaa opiskelupaikkaa. 15-vuotias nuori voi tehdä myös vääriä koulutusvalintoja; hänellä tulee olla mahdollisuus ja oikeus vaihtaa koulutuspaikkaa ja suorittaa toisen asteen opinnot yhdenvertaisesti maksuttomasti loppuun.

Oppimisen ja opiskelun tukea ja opinto-ohjausta tulee vahvistaa. Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki tulee laajentaa koskemaan myös toisen asteen koulutusta. Hyvin toimivalla oppimisen ja opintojen tuella vahvistetaan toisen asteen tutkinnon loppuunsaattamista.

Tulisiko sakkorangaistuksen sijaan korostaa aktiivista ja hyvin toimivaa kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä nuoren opintojen tukemisessa?

Vanhempien tuella, kannustuksella ja ohjauksella on tärkeä merkitys toisen asteen opiskelijalle. Vanhempainliitto kysyy, onko lakiehdotukseen kirjattu huoltajien sakkorangaistus oppivelvollisuuden valvomisen laiminlyönnistä tämän ajan pedagogisen ajattelun mukaista. Tulisiko sakkorangaistuksen sijaan korostaa aktiivista ja hyvin toimivaa kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä nuoren opintojen tukemisessa? Kodin ja toisen asteen oppilaitosten välisessä yhteistyössä on paljon kehitettävää. Erityisesti ammatillisissa oppilaitoksissa vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on pääosin erittäin vähäistä. Koska vanhempien vastuu laajenee toiselle asteelle, on toisella asteella huolehdittava toimivista kodin ja oppilaitoksen yhteistyön rakenteista. Lukion opetussuunnitelman perusteisiin vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on kirjattu, mutta ammatillisen puolen tutkinnon perusteista se puuttuu. Oppivelvollisuuden laajentuessa kodin ja oppilaitoksen yhteistyö tulee kuvata myös ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteissa.

Vanhempainliitto kantaa huolta oppilaitosverkoston harvenemisesta, mikä tarkoittaa monelle nuorelle opiskelupaikkakunnalle muuttamista. Oppilaitosverkko tulee säilyttää sellaisena, että toisen asteen opinnot voidaan pääsääntöisesti suorittaa lähellä kotia.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf)