Vanhempainliiton aluevaalitavoitteet 2022

Suomen Vanhempainliiton aluevaalitavoitteet 2022


Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka tukee kodin ja kasvatusyhteisöjen välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä ja sitä kautta lasten kasvua ja oppimista sekä koko perheen hyvinvointia. Otamme kantaa lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon ja vaikutamme päättäjiin vanhempien osallisuuden ja lapsiystävällisen sekä kasvatus- ja koulutusmyönteisen yhteiskunnan puolesta. 

1. Hyvinvointialueiden tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa lapsen etu  

Hyvinvointialueiden tulee tehdä kaikista lapsia ja nuoria suoraan koskevista päätöksistä lapsivaikutusten arviointi ja laajentaa arviointia myös muuhun päätöksentekoon, jolla voi olla välillisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Näin varmistetaan, että hyvinvointialueen päätöksenteko ja valmistelu edistävät lapsen oikeuksien toteutumista. Alueiden tulee ottaa käyttöön myös lapsibudjetointimenettely. 

2. Lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluiden laatu ja saatavuus pitää taata

Hyvinvointialueiden päättäjien tulee toimia niin, että palveluiden laatu, oikea-aikaisuus, saatavuus ja yhdenvertaisuus paranevat ja muodostavat lasta, nuorta ja perhettä kokonaisvaltaisesti tukevan saumattoman kokonaisuuden. Palvelut eivät saa eriytyä, eikä niihin saa tulla heikennyksiä.

3. Opiskeluhuolto tulee toteuttaa monialaisena yhteistyönä vanhempien osallisuutta tukien

Hyvinvointialueilla opiskeluhuolto tulee jatkossakin toteuttaa sosiaali- ja terveystoimen ja kunnan opetustoimen monialaisena ja suunnitelmallisena yhteistyönä siten, että oppilailla ja opiskelijoilla sekä heidän huoltajillaan on opiskeluhuollossa vahva rooli. Opiskeluhuollon tulee aktiivisesti edistää huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta.

4. Opiskeluhuoltopalvelujen laatu ja mitoitus on turvattava kaikille lapsille ja nuorille

Hyvinvointialueilla tulee huolehtia, että kukaan tukea ja palveluja tarvitseva lapsi tai nuori ei jää palveluiden ulkopuolelle. Tämänhetkinen tilanne, jossa opiskeluhuoltopalveluiden resurssit ovat erilaiset kunnasta ja jopa koulusta riippuen, tulee korjata.

 5. Opiskeluhuollon palvelut tulee järjestää osaksi lapsen ja nuoren arkiympäristöä

Hyvinvointialueilla opiskeluhuollon palvelut ovat jatkossakin osa kouluyhteisön toimintaa. Ne tulee järjestää siten, että lapsen ja nuoren on helppo asioida niissä. Palveluiden painopiste ennaltaehkäisevässä työssä pitää säilyttää.