Aito inkluusio tarvitsee toteutuakseen riittävät resurssit

Viime päivinä inkluusio ja sen toteuttamisen tavat on nostettu julkiseen keskusteluun. Tämä on äärimmäisen tärkeää, sillä lapsen arjessa huonosti toteutettu ja säästötoimena käytetty inkluusio ei palvele ketään. Se ei myöskään mahdollista inkluusion alkuperäistä tavoitetta ja ajatusta tarjota kaikille oppilaille yhdenvertaista ja yksilöllistä tukea lähikoulussa.

Myös Suomen Vanhempainliitto saa yhteydenottoja vanhemmilta, jotka kokevat, ettei lapsi saa tarvitsemaansa tukea koulun arjessa. Vanhemmat viestivät, että lapsi on jätetty yksin suureen luokkaan eikä opettajan aika riitä lapsen yksilölliseen tukemiseen. Opettajat jakavat usein tämän saman kokemuksen; erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ovat usein oman onnensa nojassa.

Vanhempainliitto korostaa, että toteutuessaan oikein inkluusio turvaa lapsen oikeuden yksilölliseen oppimiseen ja tukeen, jotta hän voi kasvaa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

Inkluusion kantava ajatus on, että jokainen lapsi saa juuri hänen tarpeitaan vastaavaa tukea ja että tuki tuodaan lapsen luo ja toteutetaan joustavasti hänelle kussakin tilanteessa soveltuvassa ryhmässä. Inkluusio ei sulje pois pienryhmätyöskentelyä. Lisäksi inkluusio edellyttää toimiakseen panostuksia varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäiseviin käytänteisiin, joustavia ryhmittelyjä sekä riittävästi avustajia ja erityisopettajia.

”Aito inkluusio edellyttää riittäviä resursseja, riittävää tietoa esimerkiksi neurokirjosta ja haastavan käyttäytymisen juurisyistä sekä yksilöllisistä tukikeinoista. Tärkeää on myös oppilaan vahvuuksien huomioiminen myönteisen palautteen kautta sekä tukikeinojen pohtiminen yhdessä vanhempien kanssa. Vanhemmat tulee ottaa mukaan tuen suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, toteaa Vanhempainliiton puheenjohtaja Johanna Laisaari.

Jokainen koulutukseen suunnattu euro maksaa itsensä yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin.

Kansallisessa lapsistrategiassa on yhteisesti sovittu seuraava poliittinen linjaus: Käännetään oppimistulokset nousuun ja vähennetään eriarvoisuutta suunnitelmallisilla ja tavoitteellisilla toimenpiteillä. Varmistetaan riittävät resurssit varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. Taataan jokaiselle lapselle mahdollisuus yksilöllisiä tarpeita vastaavaan koulutukseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja osaamisen kehitykseen.

Vanhempainliitto vetoaa kuntapäättäjiin, että tätä linjausta viedään eteenpäin, sillä jokainen koulutukseen suunnattu euro maksaa itsensä yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin.

Lisätietoja:

Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja
040 577 8815
saija.ohtonen-jones@vanhempainliitto.fi