Vanhempainliiton vastauksia hallitustunnustelijan kysymyksiin

Hallitustunnustelut ovat alkaneet. Suomen Vanhempainliitto on tutustunut hallitustunnustelija Petteri Orpon 14.4.2023 eduskuntaryhmille esittämiin kysymyksiin ja tarjoaa tunnusteluja seuraavien hallitusohjelmaneuvottelujen tueksi evästyksiä liittoa ja sen jäseniä koskettaviin kysymyksiin 1., 8. ja 10. 

1. Mitkä ovat ne keskeiset yhteiskunnalliset muutokset, joita seuraavan hallituksen pitäisi mielestänne saada aikaan? 

Suomen Vanhempainliitto katsoo, että seuraavan hallituksen tulisi saada aikaa lapsistrategian linjauksen mukaisesti lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Tämä edellyttää, että lapsistrategian systemaattista toimeenpanoa jatketaan. Maaliskuussa 2023 julkaistu kansallisen lapsistrategian seurantakertomus tarjoaa hyvät eväät strategian toimeenpanon jatkolle ja tulevan toimeenpanonsuunnitelman valmistelulle. Alla luetellut toimenpidelinjaukset tulee toteuttaa. 

  1. Lapsen oikeudet ja lapsen erityinen asema tunnistetaan ja huomioidaan kaikessa julkisen vallan toiminnassa. 
  2. Laaditaan kokonaisarvio lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen toimivuudesta neljän vuoden välein. Selvitykseen sisältyvät ehdotukset esiin nousseiden epäkohtien korjaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. 
  3. Lapsi- ja perhepolitiikan poikkihallinnollista koordinaatiota vahvistetaan edelleen. Jatketaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lapsen oikeuksien edistämisessä ja toteutumisen seurannassa. 
  4. Edistetään edelleen lapsia koskevan tietopohjan riittävyyttä ja käytettävyyttä. 
  5. Seurataan ja arvioidaan koronakriisin jälkitoimien toteutumista lasten ja nuorten osalta. 
  6. Edistetään edelleen lasten yhdenvertaisuutta ja ehkäistään eriarvoistumista erityisesti haavoittuvassa asemassa ja syrjinnälle alttiiden lapsi- ja nuorisoryhmien osalta. 
  7. Jatketaan lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin vahvistamista. 
  8. Jatketaan lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistä. 
  9. Viestitään edelleen lapsen oikeuksista ja lapsistrategiasta sekä edistetään lapsen oikeuksien koulutusten toteutumista. 

8. Miten vahvistaisitte lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia? Miten torjuisitte nuorten syrjäytymistä? 

Hallitustunnusteluissa ja -ohjelman valmistelussa on tärkeä muistaa, että hyvinvoinnin perusta rakentuu lapsuudessa ja nuoruudessa. Sieltä kumpuavat myös syrjäytymisen juuret. Tästä syystä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja hyvinvointia tukevista palveluista tulee pitää huolta ja niitä tulee parantaa. Erityisesti ennaltaehkäiseviä palveluita ja niihin pääsyä tulee vahvistaa. Tehokas ennaltaehkäisy säästää sekä inhimillistä kärsimystä että yhteiskunnan kustannuksia tulevaisuudessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulee järjestää niin, että palveluiden laatu, oikea-aikaisuus, saatavuus ja yhdenvertaisuus paranevat ja muodostavat lasta, nuorta ja perhettä kokonaisvaltaisesti tukevan saumattoman kokonaisuuden.  

Palveluissa ei saa unohtaa vanhemmuuden tukea. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota sellaisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, joilla tuetaan vanhempien jaksamista ja voidaan reagoida nopeasti ja ennakoiden mahdollisiin vanhempaa tai hänen lastansa koskeviin huolitilanteisiin.

Opiskeluhuollon palvelut ovat tällä hetkellä tarpeeseen nähden riittämättömiä ja niitä tulee vahvistaa. Opiskeluhuolto järjestetään osana lapsen ja nuoren arkiympäristöä. Riittävästi resursoituna ja laadukkaasti sekä yhdenvertaisesti järjestettynä opiskeluhuolto tarjoaa tärkeän väylän ja mahdollisuuden matalan kynnyksen tukeen ja hoitoon.  

10. Millä keinoin nostaisitte suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa? Millä keinoin vahvistaisitte varhaiskasvatusta ja perusopetusta niin, että jokainen perusopetuksesta valmistuva nuori omaa riittävän luku-, kirjoitus- ja laskutaidon?

Suomessa koulutuksen rahoitus on ollut laskusuunnassa. Seuraavassa hallitusohjelmassa suunta pitää korjata ja koulutuksen rahoituspohjaa vahvistaa. Myös kertaluontoisesta hankerahoituksesta tulee siirtyä kohti pysyvää ja pitkäjänteistä perusrahoitusta kaikilla koulutusasteilla.

Vakaa sekä riittävä perusrahoitus mahdollistaa kouluissa sopivan kokoiset ryhmät ja oppilaille riittävän tuen. Perusopetuksen opetusryhmien tulee kaikkialla Suomessa olla sellaiset, että opetukselle asetetut tavoitteet saavutetaan ja opettajalla on mahdollisuus seurata ja tukea jokaisen oppilaan oppimista ja kasvua. Opettajamitoituksen säätämistä tulee perusopetuksen puolella selvittää. Opetusryhmien koossa tulee huomioida opetusryhmien monimuotoisuus. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tulee vahvistaa ja täsmentää. Jatkossa oppilaan ja hänen vanhempansa on saatava päätös siitä, mitä konkreettista tukea oppilas saa ja kuinka tuki koulupäivän aikana toteutetaan. Tukea on tarjottava riittävästi myös toisella asteella. Tällä hetkellä tuki ei vastaa tarvetta, eikä lainsäädäntö luo tarpeeksi selkeitä raameja tuen tarjoamiseen yhdenvertaisesti. Lainsäädäntöä tulee ammatillisen koulutuksen puolella tarkentaa myös vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Nyt yhteistyöstä on säädetty vain niukasti. Suomen Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan 17.4.2023 julkaiseman toista astetta koskevan Vanhempien Barometrin mukaan vanhemmat kaipaavat lisää tietoa toisella asteella opiskelusta, nuoren opintojen etenemisestä ja oppilaitoksen toimintatavoista voidakseen tukea nuorta paremmin kotona.  

Oppilaiden oikeusturvaa pitää parantaa tehostamalla koulutuksen oikeussuojajärjestelmää. Jos lapsi ei esimerkiksi saa lain mukaista tukea, tällä hetkellä ainoana oikeusturvakeinona on kantelu tai valitus, jonka tekemiseen kaikki vanhemmat eivät osaa tai jaksa ryhtyä. Lisäksi kantelujen ja valitusten käsittelyajat ovat pitkiä, kun taas oppilaan edun kannalta tarve epäkohtien korjaamiselle on välitön. Lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta onkin tärkeää, että Aluehallintovirastoille säädetään oma-aloitteinen puuttumisoikeus sekä taataan riittävät resurssit ja toimivat sanktiokeinot laissa määriteltyjen oikeuksien toteutumisen varmistamiseksi. 

Samoin kuin kouluissa myös varhaiskasvatuksessa tulee olla tarjolla riittävästi tukea sekä koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa. Seuraavan hallitusohjelman tulee löytää keinot tämän turvaamiseksi. Huomio pitää kiinnittää ammattilaisten kouluttamiseen sekä alan työoloihin, vetovoimaan ja palkkaukseen. Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja jokaisen vanhemman tulee voida luottaa siihen, että lapsi saa päivän aikana parasta mahdollista opetusta, kasvatusta ja huolenpitoa. 


Suomen Vanhempainliitto on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka tukee kodin ja kasvatusyhteisöjen välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä ja sitä kautta lasten kasvua ja oppimista sekä koko perheen hyvinvointia. Otamme kantaa lapsia, nuoria ja perheitä koskevaan päätöksentekoon ja vaikutamme päättäjiin vanhempien osallisuuden ja lapsiystävällisen sekä kasvatus- ja koulutusmyönteisen yhteiskunnan puolesta.